ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 14.06.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ХХІІ-ри административен  състав       

На четиринадесети юни                             две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ПЕТКОВА

 

Секретар: С. Х.   

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Петкова

Административно  дело номер 1037 по описа за  2018 година       

На именното повикване в 11:24 часа  се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Ж.В.С., редовно и своевременно призован, се явява лично и с адвокат Д., редовно упълномощен.

ОТВЕТНИКЪТ   Началник сектор към Областна дирекция на МВР – Бургас, Районно управление – Несебър, редовно и своевременно призован, не изпраща представител.

 

По хода на делото:

АДВ. Д.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът счита, че липсват процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА жалбата.

 

АДВ. Д.: Поддържам жалбата против Заповед за прилагане на ПАМ № 18-0304-000087/21.02.2018 г. Искам да добавя, че жалбоподателят не само, че не е управлявал МПС след употреба на наркотични вещества, а и след употреба на алкохол. Пробата е взета един час и половина след това. Поддържам искането за разпит на актосъставителя М.Н.М.и свидетеля по акта – Х.Б.Б.. В самият акт прави впечатление, че между двете нарушения има един час разлика. Не поддържам искането за разпит на още един свидетел, който да водим в съдебно заседание.

Нямам други искания по доказателствата.

 

Съдът след като се запозна с направените в жалбата оплаквания, изслуша процесуалния представител на жалбоподателя в днешно съдебно заседание, ДОКЛАДВА делото:

Производството е по реда на чл. 145 и следващите от АПК във вр. с чл. 172, ал. 5 от ЗДвП.

Образувано е по жалба от Ж.В.С. *** против Заповед № 18-0304-000087/21.02.2018 г., издадена от Началник сектор към ОД на МВР – Бургас, Районно управление – Несебър, с която по отношение жалбоподателя е приложена ПАМ по чл. 171, т. 2а, б.“б“ от ЗДвП – „прекратяване регистрация на МПС за срок от 10 месеца“.

В жалбата се релевират доводи за незаконосъобразност на посочения административен акт, поради постановяването му в противоречие с материалноправните разпоредби и несъответствие с целта на закона и процесуални нарушения, както и поради наличието на нарушения на административнопроизводствените правила.

В съдебно заседание процесуалният представител на жалбоподателя поддържа изцяло жалбата, като въвежда ново оплакване, а именно, че неговият довереник не е управлявал МПС след употреба на наркотични вещества и след употреба на алкохол. Проверката на кръвните показатели е извършена значително по-късно, което дава основание да оспорва настоящата заповед, като незаконосъобразна.

Поддържа се искането да бъдат призовани и разпитани като свидетели М.Н.М.и Х.Б.Б., и двамата служители на РУ – Несебър. Не се поддържа искането за разпит на свидетел, който да бъде доведен за следващо съдебно заседание.

 

АДВ. Д.: Нямам възражение по доклада.

 

Съдът счита, че следва да се уважи направеното искане за допускане до разпит на посочените в жалбата свидетели, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДОПУСКА до разпит като свидетели М.Н.М.и Х.Б.Б., и двамата служители към ОД на МВР, РУ – Несебър след внасяне на депозит от по 17 лв. за всеки свидетел, вносим от жалбоподателя, в 3-дневен срок от днес.

Тъй като доказателствата не са налице, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 14.09.2018 г. от 10.00 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

Да се призоват свидетелите след внасянето на депозита.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 11:31 часа.

 

 

     СЕКРЕТАР:                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: