О   П   Р   Е   Д   Е   Л   Е   Н   И   Е

№1466

                                              27.06.2018 год.

Административен съд гр.Бургас, ХХІІ-ри  административен състав, в закрито съдебно заседание на двадесет и седми юни две хиляди и осемнадесета година, в състав

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ:Д.ПЕТКОВА

при секретаря Сийка Хардалова разгледа докладваното от съдията адм.д.№1037/2018 год. по описа на съда и констатира следното:

        Производството по делото е по реда на чл.145 и сл. във вр. с чл.172 ал.5 Закон за движение по пътищата.

        Образувано е по жалба Ж.В.С.,*** против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка №18-0304-000087 от 21.02.2018 год. издадена от  Началник сектор към ОДМВР-Бургас, РУ-Несебър, с която на жалбоподателя е наложена ПАМ по чл.171 т.2а б“б“ от ЗДвП- прекратяване регистрацията на МПС за срок от 10 месеца.

        С Молба от  20.06.2018 год. процесуалният представител на жалбоподателя  прави искане по чл.166 ал.2 АПК за спиране на допуснатото по силата на закона предварително изпълнение на оспорената заповед, като сочи че от представените писмени доказателства се установява че на посочената дата и час жалбоподателя не е управлявал МПС ,поради което и не би могъл да допусне нарушение на чл 5 ал.3 т.1 пр.2 ЗДвП.С допълнителна молба от 25.06.2018 год. е представил писмени доказателства в подкрепа на искането си.

       Съдът,след като обсъди доводите на жалбоподателя и представените доказателства,приема за установено следното:

       Със Заповед №18-0304-000087/21.02.2018 год. на Началник сектор към ОДМВР-Бургас,РУ-Несебър на Ж.В.С. *** на осн.чл.171 т.2а б“ б“ ЗДвП е наложена ПАМ-прекратяване регистрацията на МПС за срок от 10 месеца за това, че на 21.02.2018 год. около 16.50 ч. в к.к.“Слънчев бряг“ ,общ.Несебър като водач на лек автомобил Рено Лагуна отказва да даде кръвна проба за химичен анализ.За същото нарушение срещу лицето образувано и ДНП №304-ЗМ-84/2018 год. по описа на РУ-Несебър за престъпление по чл.343Б ал.1 НК.

       Съгласно чл.172 ал.6 от ЗДвП подадената жалба не спира изпълнението на приложената ПАМ, което е изключение от принципа за суспензивния ефект на жалбата пред съда  установен с разпоредбата на чл.166 ал.1 АПК. Касае се за предварително изпълнение на административен акт, по силата на закона, без предвидена забрана за съдебен контрол. При тази хипотеза съгласно чл.166 ал.4 АПК предварителното изпълнение може да бъде спряно от съда по искане на оспорващия при условията на чл.166 ал.2.Т.е. ако изпълнението може да причини на оспорващия значително или трудно поправими вреди,като  се изисква  наличието на нови обстоятелства.

      Настоящата инстанция счита искането за процесуално допустимо,като подадено от лице адресат на заповедта по чл.171т.2а б“б“ ЗДвП,което оспорва заповедта и има легитимацията по чл.166 ал.4 АПК да иска спиране на незабавното й изпълнение.Съдът може да го спре по всяко време на делото до влизане в сила на решението съгласно чл.166 ал.4 във вр. с ал.2 АПК.

      Съдът,счита искането за основателно.

      Видно от представеното в хода на делото,след първото съдебно заседание Постановление от 13.06.2018 год. на РП –Несебър,образуваното ДНП №304-Зм-84/2018 год. по описа на РУ-Несебър е  прекратено поради липса на престъпление по чл.343Б ал.1 НК.

      Следователно касае се до нови факти и обстоятелства,настъпили след издаването на заповедта,които съдът счита че са относими към предварителното й  изпълнение и които правят искането за спиране за основателно.

      Водим от горното,съдът

 

 

                                     О   П   Р   Е   Д   Е   Л   И

 

     СПИРА  допуснатото по силата на закона предварително изпълнение на Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 18-0304-000087/21.02.2018 год. издадена от Началник сектор към ОДМВР-Бургас,РУ-Несебър.

      Определението подлежи на обжалване пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

                                                  АДМ.СЪДИЯ: