О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

   741         /03.05.2017 година, град Бургас

 

Административен съд - Бургас, на трети май две хиляди и седемнадесета година, в закрито заседание, в състав:

 

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Павлина Стойчева

                                                    ЧЛЕНОВЕ:     Даниела Драгнева

                                                                               Веселин Енчев

 

разгледа докладваното от съдия Енчев КНАХД № 1037/2017 година

 

Производството е образувано по частна жалба от А.Х.А. с ЕГН **********, управител на ДЗЗД „Глобал линк“ с ЕИК **, чрез адвокат Й.П., против  определение от 14.03.2017 година по н.а.х.д. № 710/2017 година на Районен съд – Бургас (РС).

С оспореното определение РС е прекратил производството по н.а.х.д. № 710/2017 година – поради просрочие на жалбата на А. срещу наказателно постановление № 107/2016 година на заместник – председателя на Патентното ведомство на Република България (НП).

В частната жалба се твърди, че РС незаконосъобразно е приел, че жалбата срещу НП е просрочена. Заявява се, че жалбата е подадена в срок, тъй като НП е връчено на 16.01.2017 година, а жалбата е изпратена на 23.01.2017 година с препоръчано писмо, оформено с известие за доставяне. Иска се отмяна на обжалваното определение.

Жалбата е допустима. Подадена е от лице, което има правен интерес от обжалването и в законоустановения срок.

Разгледана по същество, жалбата е основателна.

Съгласно чл.63 ал.1 от ЗАНН решението на районния съд подлежи на касационно обжалване пред административния съд на основанията, предвидени в НПК, и по реда на глава дванадесета от АПК. Разпоредбата на чл. 63 ал.2 от ЗАНН гласи,че в предвидените от закона случай, съдът може да прекрати производството с определение, което подлежи на обжалване с частна жалба.

НП е връчено на жалбоподателя на 16.01.2017 година (лист 11 от н.а.х.д. № 710/2017 година).

Законоустановеният срок за обжалване на НП е изтекъл на 23.01.2017 година.

От известие за доставяне № ИД PS 8000 01О3Н1 Z и приложен към него служебен бон № 03568845 (лист 7 - 8), представени с частната жалба до АдмС – Бургас, се установява, че на 23.01.2017 година от адвокат Й.П. до Патентното ведомство е изпратена жалба срещу „НП 107/08.08.16“ – абревиатура, номер и дата, които съответстват напълно на НП, с което на А. А. е наложено административно наказание „глоба“. Получател на пратката е администрацията на наказващия орган.

От установените факти настоящият състав прави извод, че А. А. е била уведомена за издаденото НП на 16.01.2017 година и в законоустановения срок – на 23.01.2017 година, го е обжалвала надлежно, чрез наказващия орган, пред районния съд.

Определението на РС – Бургас следва да се отмени, а делото да се върне на същия състав за продължаване на процесуалните действия.

Затова, на основание чл. 235 от АПК във връзка с чл. 63 ал.2 от ЗАНН, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И

 

ОТМЕНЯ определение от 14.03.2017 година по н.а.х.д. № 710/2017 година на Районен съд – Бургас.

 

ВРЪЩА делото на същия състав на районния съд за продължаване на процесуалните действия.

 

Определението е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                   ЧЛЕНОВЕ: