ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 04.06.                                                                        град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,           ХХ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На  четвърти юни                                         две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

 

 

Секретар: Ирина Ламбова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

Административно дело номер 1036 по описа за 2018 година

На именното повикване в 11:30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ И.Й.И., редовно и своевременно призован, не се явява. Изпраща процесуален представител адв.К., надлежно упълномощен, с представено пълномощно по делото.

ЗА ОТВЕТНИКА – ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР БУРГАС, редовно и своевременно призован, се явява процесуален представител гл.ю.к.В., с представено пълномощно по делото в днешното съдебно заседание.

         

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:   

АДВ.К.: Да се даде ход на делото.

          ГЛ.Ю.К. В.: Да се даде ход на делото.  

         

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА

На основание чл.145, ал.3 от ГПК,  във връзка с  чл.144 от АПК съдът, извърши доклад по делото, както следва:

Образувано е по жалба от И.Й.И., ЕГН **********, с адрес: ***, против Заповед № 251з-1345/11.04.2018г., издадена от Директора на ОД на МВР - Бургас, с която е наложено дисциплинарно наказание „писмено предупреждение“ за срок от три месеца на главен инспектор И.Й.И. – *** на районно управление І степен в *** районно управление при Областна дирекция на МВР - Бургас.

С жалбата се иска отмяна на заповедта като незаконосъобразна.

Указва на оспорващия, че в негова тежест е да докаже съществуването на някое от основанията предвидени в чл.146 от АПК за отмяна на оспорения административен акт.

Указва на ответната страна, че в нейна тежест е да докаже  наличието на всички предпоставки за валидност на оспорения акт, както и да представи доказателства за съществуването на фактическите и правните основания за издаване на оспорения акт.

Съдът  дава възможност на страните  да изложат становищата си във връзка с доклада и дадените указания, като напомня на същите, че в случай, че претендират разноски, следва да представят списък на същите  най- късно до приключване на последното заседание пред настоящата съдебна инстанция.

АДВ.К.: Поддържам жалбата. Нямам забележки по отношение на доклада. Същият отразява правилно и вярно правния спор. Нямам забележки по извършените доказателствени действия, досежно приемането на преписката. Имам доказателствено искане. Да се изиска от ответната страна да представи заверено копие от доклада записка №431р- 2490/21.02.2018 година, копие на която представям. След неколкократен  преглед на делото, аз не я открих. Същата е от значение за спора. Това е доклада записка, която сме цитирали на пъравата страница от жалбата, като съществен писмен документ, установяващ изпълнението на служебното задължение на моя доверител, с извършените от него резолюции и разпореждане. Нямам други доказателствени искания. Посоченият номер е по описа на Първо РУ Бургас. Аз представям заверено копие. Моля, ответникът да представи заверено копие на докладната.

Ю.К.В.: Нямам възражения по доклада. Представям и моля да приемете като доказателство по делото Заповед №8121з-780/ 24.10.2014 година на Министъра на вътрешните работи, ведно с вътрешните правила за организацията на работа в Министрество на вътрешните работи по заявителски материали за престъпления от общ характер. С тази заповед се утвърждават правилата за работа, тъй като процесното нарушението на служебната дисицплина е текст от заповедта. По отношение на искането за представяне на зеверено копие на докладната записка, която се представи в днешното съдебно заседание, заявявам, че не мога да взема сега становище. Моля да ми дадете възможност след проверка и ако прецените, че е необходима, да ми дадете възможност след проверката и наличието й и да я представя. В случай, че  същата е заведена под този номер във входящ регистър да ми дадете възможност да я представя.

АДВ. К.:  Не възразявам да се приемат представените писмени доказателства.

 

Съдът намира, че представените  в днешното съдебно заседание писмени документи от процесуалния представител на ответната страна са относими  към предмета на делото, както и копието на докладната представеното от адв. К.,  поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото  представените от процесуалния представител  на ответната  страна писмени документи, а именно: Заповед №8121з-780/24.10.2014 година и Вътрешни правила за организацията на работа в Министреството на вътрешните работи по заявителски материали за предстъпления от общ характер, както и представеното от представителя на жалбоподателя копие на докладна записка.

Съдът намира с оглед направеното искане от процесуалния представител на жалбоподателя и изразеното становище  от ответната страна, че е необходимо да бъде дадена възможност да ответната страна да извърши съответната проверка и да представи по делото докладна записка №431р- 2490/ 21.02.2018 година, копие на която бе представено в днешното съдебно заседание, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА възможност да ответната страна да извърши съответната проверка и да представи по делото докладна записка №431р- 2490/ 21.02.2018 година.

Съдът намира, че делото не е изяснено от фактическа страна, поради което

 О П Р Е Д Е Л И:

 

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 11.06.2018 година от 14:00 часа за която дата и час страните се считат редовно уведомени.

 

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:40 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: