Р Е Ш Е Н И Е     

 

гр. Бургас,                              година

 

Административен съд – гр. Бургас, ХІV състав, в съдебно заседание на четвърти септември, две хиляди и осма година,  в състав:

 

Председател: Г.Р.

       Членове: Д.Д.

 В.Е.

 

при секретар Г.Ф. и с участието на прокурор В. Ч., изслуша докладваното от съдия В.Е. по КНАХД № 1035/2008 година.

 

Производството е по реда на чл.63 ал.1 от ЗАНН във връзка с глава ХІІ от АПК.

С решение № 648/11.06.2008 година по НАХД № 1104/2008 година Районен съд – гр. Бургас (РС) е отменил наказателно постановление № 03.4-130/04.03.2008 година (НП) на директора на РИОКОЗ - Бургас, с което на СД “Александър - Кръстникови” -  гр. Бургас, за нарушение на чл.16а от Закона за храните (ЗХ) във връзка с чл.58 т.2 от Наредба № 5/25.05.2006 година за хигиената на храните (Наредба № 5), на основание чл.48 ал.2 от ЗХ, е наложена имуществена санкция в размер на 1000 лева..

 Решението на РС е обжалвано от административнонаказващия орган пред Бургаски административен съд в рамките на настоящото касационно производство. В жалбата, като основание за отмяна, се сочи неправилното приложение на материалния закон от РС.

Моли се решението на РС да бъде отменено, като бъде постановено решение, с което НП да бъде потвърдено.

Представителят на Бургаска окръжна прокуратура счита, че жалбата е неоснователна. Ответникът в касационното производство, чрез процесуалния си представител, изразява становище за неоснователност на жалбата.

Касационната жалба е подадена в срок от лице което има правен интерес, затова е допустима.

Разгледана по същество, в съответствие с чл.218 ал.1 от АПК, тя е неоснователна, а решението на РС следва да се остави в сила.

РС е постановил своя акт като е съпоставил установената от административния орган фактическа обстановка (замърсени повърхностни покрития на тестомесачката) с материалноправната й квалификация. При тази съпоставка правилно е установено цитираното в решението несъответствие – нарушението не е следвало да бъде квалифицирано по чл.16а ал.1 от ЗХ, а по чл. 17 ал.1 от ЗХ, във връзка с Наредба № 5. 

В производството пред РС не са допуснати процесуални нарушения. Решението е обосновано.

Затова, на основание чл.220 във връзка с чл.221 ал.2  от АПК, във връзка с чл.63 ал.1 изр.2 от ЗАНН, съдът

 

Р Е Ш И

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 648/11.06.2008 година по НАХД № 1104/2008 година Районен съд – гр. Бургас.

 

Решението е окончателно.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                   ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

                                                                                                         

                                                                                                       2.