О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

       925          24.04.2018 година,        гр. Бургас

 

 

         Бургаският административен съд, седемнадесети състав, на двадесет и четвърти април две хиляди и осемнадесета година, в закрито заседание, в следния състав:

                                                                  Председател: Атанаска Атанасова

 

като разгледа докладваното от съдията Атанасова административно дело № 1033 по описа за 2018 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството по делото е образувано по повод постъпила жалба от „Палма“ ЕООД с ЕИК *********, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, *************, представлявано от управителя К.С.Г., против разпореждане за предварително изпълнение на Заповед за налагане на принудителна административна мярка № ФК-119-0269361/13.04.2018 г., издадена от директора на дирекция „Контрол“ в ТД на НАП- Бургас.

В жалбата са развити доводи за незаконосъобразност на разпореждането за принудително изпълнение, поради съществено нарушение на административнопроизводствени правила, изразено в липса на мотиви, и нарушение на материалния закон. По същество се иска неговата отмяна.

Жалбата е подадена от надлежна страна в законоустановения срок и е процесуално допустима. При разглеждането и́ по същество, съдът намира следното:

На 09.04.2018 г. в 12.02 часа служители на ТД на НАП- Бургас извършили оперативна проверка на търговски обект- автомивка „Палма“, находящ се в гр. Бургас, на ул. „Марица“, до автогара „Запад“, стопанисвано от жалбоподателя „Палма“ ЕООД. В хода на проверката била извършена от проверяващите лица контролна покупка на услугата „измиване на автомобил- вътрешно и външно“ на стойност 12.00 лева, заплатени в брой от проверяващите лица на лицето М.К.Е.- мияч на автомобили в обекта. За така заплатената сума не бил издаден фискален бон от монтираното в обекта фискално устройство, свързано дистанционно с НАП. При проверка на касата била установена наличност от 196.70 лева, при разчетена наличност от 64.40 лева и запис за начална сума в касата 60 лева. При тези констатации била издадена на основание чл. 186, ал.1, т.1, б. „а“ от ЗДДС Заповед № ФК-119-0269361/13.04.2018 г. на директора на дирекция „Контрол“ в ТД на НАП- Бургас за налагане на принудителна административна мярка запечатване на обекта за срок от 14 дни, обоснована с необходимостта от промяна в начина на извършване дейността в конкретния обект, с оглед правилно отчитане на оборота от продажби и недопускане на вреда за фиска. Административният орган е посочил, че при определяне продължителността на мярката са съобразени тежестта на нарушението и последиците от него, вида и характера на търговската дейност. Констатирал е, че е налице положителна касова разлика в размер на 132.30 лева между размера на наличните парични средства в касата и данните от фискалното устройство. Посочил е декларираните финансови резултати от дейността на дружеството по години, както следва: за 2017 г.- счетоводна печалба от 185.07 лева; за 2016 г.- счетоводна загуба 376 лева; за 2015 г.- счетоводна загуба от 608.64 лева, които е преценил като силно занижени. Преценил е, че средният оборот за деня, възлизащ на 126.13 лева, също е нисък, предвид упражняваната дейност, местоположението на обекта и постоянния клиентопоток, цените на предлаганите услуги и надценките за този бранш. Отбелязал е също, че към 11.04.2018 г. търговецът има непогасени публични задължения в размер на 785.09 лева.

С оспореното разпореждане административният орган е допуснал предварително изпълнение на принудителната административна мярка на основание чл. 188 от ЗДДС, вр. чл. 60, ал.1 от АПК, обосновано със създадената организация на работа в обекта, позволяваща да не се отчита чрез фискалното устройство част от реализираният оборот; невъзможността да бъдат проследени реализираните обороти; предотвратяване възможността за извършване на нови нарушения. Органът е отбелязал също, че приходите на търговеца не могат да бъдат постоянно контролирани, а също и определени по размер, поради което нарушението води до ощетяване на бюджета и следователно е от значим интерес както за държавата, така и за обществото. Счел е, че съществува опасност да последват трудно поправими вреди за бюджета от закъснение на изпълнението.

При тези данни съдът намира жалбата за неоснователна.

Обжалваното разпореждане е издадено от компетентен орган, овластен със заповед № ЗЦУ-1657/29.12.2016 г. на изпълнителния директор на НАП, в предвидената от закона писмена форма и съдържа изискуемите реквизити, в т.ч. фактически и правни основания за издаването му. Съдът намира за неоснователни доводите на жалбоподателя за допуснато процесуално нарушение при издаване на разпореждането за допускане на предварителното изпълнение, изразено в липса на мотиви. В изложените от административния орган мотиви се съдържат достатъчно конкретни факти, относими към предпоставките за допускане на предварително изпълнение на заповедта и те по същество не се оспорват от жалбоподателя. Направени са констатации относно процесния обект, дейността на търговското дружество- оборот, финансови резултати за предходните години и др., относно извършеното нарушение и създадената организация на работа в обекта, позволяваща да не се отчита чрез фискалното устройство част от реализираният оборот, което се подкрепя и от установената положителна разлика в касовата наличност и данните от фискалното устройство. Допускането на предварително изпълнение е обосновано с невъзможността да бъдат проследени реализираните обороти, предвид установеното неспазване на реда за отчитане на продажбите. Отбелязано е, че приходите на търговеца не могат да бъдат постоянно контролирани и определени по размер, поради което нарушението води до ощетяване на бюджета и следователно е от значим интерес както за държавата, така и за обществото.

Съдът намира за неоснователни и доводите на жалбоподателя относно невъзможността за прилагане нормата на чл. 187, ал.4 от ЗДДС, доколкото издаването на заповедта и на разпореждането за предварителното и́ изпълнение не е предпоставено от издаване на наказателно постановление. Принудителната административна мярка запечатване на обект се налага независимо от предвидените глоби или имуществени санкции, при наличие на установените в нормата на чл. 186, ал.1 от ЗДДС материалноправни предпоставки и следователно липсата на наказателно постановление е ирелевантна за законосъобразността на процесното разпореждане.

Съдът счита, че в случая са налице изискуемите материалноправни предпоставки за издаване на обжалваното разпореждане. Неизпълнението от страна на търговеца на задължението му да отчита осъществяваните в обекта продажби обективно препятства възможността за проследяване на реализираните обороти и влияе върху размера на публичните му задължения, поради което следва да се приеме, че е налице значим държавен интерес по смисъла на чл. 60 от АПК. Мярката е с преустановителен и превантивен характер и доколкото отлагането и́ във времето би попречило за постигане на крайната и́ цел- да предотврати укриването на приходи и отклонението от данъчно облагане, следва да се приеме, че разпореждането за предварителното и́ изпълнение е съобразено с целта на закона. Ето защо съдът приема, че жалбата е неоснователна и следва да се отхвърли.

Неоснователно е и направеното с жалбата особено искане за спиране на изпълнението на основание чл. 60, ал.5 от АПК, до приключване на настоящото производство с влязъл в сила съдебен акт. Допуснатото предварително изпълнение на заповедта може да бъде спряно от съда при условията на чл. 166, ал. 2 от АПК (доколкото критериите за спиране не са очертани в нормата на чл. 60, ал.5 от АПК), а именно: ако то би могло да причини на оспорващия значителна или трудно поправима вреда, чийто характер е противопоставим на основанията по чл. 60, ал. 1 от АПК. В тежест на молителя е да докаже наличието на посочените предпоставки. В случая по делото не са ангажирани каквито и да било доказателства в подкрепа на искането, сочещи вероятно настъпване на значителна или на неподлежаща на обезщетяване вреда за молителя. Ето защо съдът приема, че не са налице законоустановените предпоставки за спиране на изпълнението, поради което направеното искане в този смисъл следва да се остави без уважение.

Мотивиран от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на „ПАЛМА“ ЕООД с ЕИК *********, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, *************, представлявано от управителя К.С.Г., против разпореждане за предварително изпълнение на Заповед за налагане на принудителна административна мярка № ФК-119-0269361/13.04.2018 г., издадена от директора на дирекция „Контрол“ в ТД на НАП- Бургас.

ОТХВЪРЛЯ искането на „ПАЛМА“ ЕООД с ЕИК ********* за спиране допуснатото предварително изпълнение на Заповед за налагане на принудителна административна мярка № ФК-119-0269361/13.04.2018 г., издадена от директора на дирекция „Контрол“ в ТД на НАП- Бургас на основание чл. 60, ал.5 от АПК.

Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщението.

СЪДИЯ: