Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер                  16.01.2009г.            град Бургас

 

 

Административен съд – гр.Бургас, седми състав, на седемнадесети декември две хиляди и осма година в публично заседание в следния състав:

 

Председател: Т.Е.

 

при секретаря К.Л. като разгледа докладваното от съдия Е. административно дело номер 1033 по описа за 2008 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

            Производството е по реда на чл.145 от АПК, вр. с § 4з от ЗСПЗЗ.

Образувано е по жалба на И.М.Т. ***, *** против заповед № 1070/30.04.2008г., издадена от заместник кмета на Община Бургас, с която е одобрена оценката на недвижим имот, представляващ 172/472 кв.м. ид. части от поземлен имот с пл.№ 348, целият с площ от 472 кв.м., находящ се в кадастрален район № 119 по плана на новообразуваните имоти в землището на гр.Бургас, к/с “Меден рудник”, местността “Изворите” при граници на имота: север - имот № 119.472; изток – път; юг – имот № 119.350; запад – имот с пл.№ 119.349 в размер на 4 800 лева. Задължен за внасянето на цената е оспорващия Т. Иска се от съда да отмени процесната заповед. В съдебно заседание жалбоподателят се представлява от адвокат Михайлова, която поддържа заявената претенция, ангажира доказателства, претендира разноски.

Ответната страна – заместник кметът на Община Бургас се представлява в съдебно заседание от юрисконсулт Димитров, който изразява становище за неоснователно оспорване.

            След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна следното:

            Жалбата изхожда от надлежна страна, съответна е на изискванията за форма и реквизити и е подадена в преклузивния 14-дневен срок по чл.149, ал.1 от АПК. Оспорването е насочено срещу акт, който притежава белезите на индивидуален административен акт по смисъла на чл.21 от АПК, тъй като засяга пряко правната сфера на своя адресат и подлежи на съдебен контрол. Поради това жалбата се явява процесуално допустима.

Разгледана по същество е неоснователна.

Предмет на оспорване е заповед № 1070/30.04.2008г., произнесена от заместник кмета на Община Бургас, с която е одобрена оценката на независим лицензиран оценител Л. П. за недвижим имот, представляващ 172/472 кв.м. ид. части от поземлен имот с пл.№ 348, целият с площ от 472 кв.м., находящ се в кадастрален район № 119 по плана на новообразуваните имоти в землището на гр.Бургас, к/с “Меден рудник”, местността “Изворите” при граници на имота: север - имот № 119.472; изток – път; юг – имот № 119.350; запад – имот с пл.№ 119.349 в размер на 4 800 лева. Жалбоподателят е задължен в 3-месечен срок от влизане в сила на процесната заповед да внесе по сметка на Община Бургас определената за недвижимия имот цена, ведно с дължимите такси и данъци за проектираната продажба. В жалбата, с която е сезиран настоящият съдебен състав, оспорващият релевира доводи за нищожност на оспорения акт, които се основават на обстоятелството, че произнасянето му изхожда от заместник – кмета на Община Бургас. Инвокира оплакване за допуснати от административния орган съществени нарушения на административнопроизводствените правила и противоречие с материалноправните разпоредби на приложимия закон. Твърди, че одобрената оценка е значително завишена и не отговаря на изискванията за нейното изчисляване.

При извършената проверка за законосъобразност на обжалваната заповед, настоящият съдебен състав констатира, че тя е произнесена от компетентен орган в обема на правомощията му, делегирани със заповед № 64/10.01.2008г., издадена от овластения по §4л от ЗСПЗЗ кмет на Община Бургас, съществуването на която е служебно известно на съда. При постановяването й е спазена изискуемата от закона писмена форма и административнопроизводствените правила.

Оспорваната заповед е издадена в съответствие с материалноправните разпоредби, уреждащи конкретното правоотношение между страните.

Съгласно разпоредбата на чл.§4з, ал.1 и ал.2 от ЗСПЗЗ гражданите, чието право на ползване се трансформира в право на собственост според нормата на §4а, ал.1 придобиват собствеността на земята до 600 кв.м., а тези по §4б, ал.1 – до 1000 кв.м. Разликата над тези площи до фактически ползваната земя се възстановява на собствениците за образуване на нови имоти с размери не по-малки от 250 кв.м. при условия и по ред, определени в правилника за прилагане на закона. Земите, от които не може да се образува нов имот, се заплащат от ползвателите на собствениците по пазарни цени в тримесечен срок от влизането в сила на оценката.

От представените по делото писмени доказателства се установява, че производството пред административния орган е инициирано по молба на оспорващия вх.№ 10-01-1772/13.08.2007г. за покупка на 172/472 кв.м. идеални части от процесния недвижим имот. Приложен е нотариален акт № 41, том І, рег.№ 370, дело № 38/05.03.2002г. на нотариус С. Д. с рег.№ 250 на НК, чрез който Т. удостоверява правото си на собственост върху 300 кв.м. от неурегулирания поземлени имот. Предложението е обсъдено на заседание на комисията по §4 от ЗСПЗЗ, която приема, че с разликата от 172/472 кв.м. идеални части не може да се образува нов имот и произнася мотивирано решение за тяхната оценка и продажба. Възложена е експертиза, която определя пазарна оценка в размер на 4 800 лева.

Страните в процеса не оспорват факта, че оцененият имот се намира извън строителните граници на града и е собственост на Община Бургас. Спорен по делото е въпросът за пазарната цена на продаваните идеални части. По делото е допусната и извършена съдебно-техническа експертиза, с която е определена стойността на целия имот по метода на пазарните аналози в размер на 18 172 лева; по реда на Наредбата за определяне на цени на земеделски земи, приета с ПМС № 118/26.05.1998г. в размер на 61 лева и справедливата пазарна стойност в размер на 14 550 лева. Извършено е остойностяване на продаваните идеални части, което възлиза на 5 302 лева. Заключението е оспорено от процесуалния представител на жалбоподателя с настояване да се приложи оценката на имота, определена по реда на цитираната наредба в размер на 61 лева. Настоящият съдебен състав намира, че искането на жалбоподателя е неоснователно. Изложените в мотивната част на оспорената заповед фактически основания кореспондират на посочено в нея правно основание и осъществяват фактическия състав на §4з, ал.2 от ЗСПЗЗ. Според регламента на цитираната норма земите, от които не може да се образува нов имот, се заплащат от ползвателите на собствениците по пазарни цени. При това положение оценката на имота, извършена от експерта в административното производство в размер на 4 800 лева се конкурира със справедливата пазарна цена от 5 302 лева, посочена в т.1.3. на съдебно-техническата експертиза, но да се кредитира това заключение, означава да се влоши положението на жалбоподателя, което е недопустимо.

Предвид гореизложеното, сезираният състав намира, че жалбата на Т. е неоснователна и следва да се остави без уважение.

Поради това, Бургаският административен съд, седми състав

 

Р Е Ш И:

ОТХВЪРЛЯ оспорването на И.М.Т. ***, *** против заповед № 1070/30.04.2008г., издадена от заместник кмета на Община Бургас, с която е одобрена оценката на недвижим имот, представляващ 172/472 кв.м. ид. части от поземлен имот с пл.№ 348, целият с площ от 472 кв.м., находящ се в кадастрален район № 119 по плана на новообразуваните имоти в землището на гр.Бургас, к/с “Меден рудник”, местността “Изворите” при граници на имота: север - имот № 119.472; изток – път; юг – имот № 119.350; запад – имот с пл.№ 119.349 в размер на 4 800 лева.

Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховен административен съд.

 

 

 

                                                                                  СЪДИЯ:………………………