ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 27.06.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На двадесет и седми юни                         две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: Стоянка Атанасова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 1032 по описа за 2018 година

 

На именното повикване в 10:05 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „ФУЧЕДЖИЕВ“ ЕООД, редовно призован, не изпраща представител.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Директор на Дирекция „Контрол“ при ТД на НАП – гр. Бургас,  редовно призован, се явява главен юрисконсулт К., редовно упълномощена.

 

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Оспорвам жалбата. Да се приемат доказателствата. Няма да сочим други.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото документите, представени с административна преписка и предвид липсата на други доказателствени искания да приключи съдебното дирене и даде ход на устните състезания, затова

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени с административна преписка.

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Уважаема госпожо председател, моля след като прецените представените писмени доказателства от административния орган, всяко едно представляващо неразделна част от преписката по издаване на оспорения административен акт и се уверите в тяхната релевантност досежно законосъобразността и правилността на проведеното административно производство, Ви моля да постановите решение, с което потвърдите като правилна и законосъобразна заповедта за налагане на принудителна административна мярка, както и да ни присъдите направените по делото разноски, а именно възнаграждение за юрисконсулт на основание чл. 161, ал. 1 ДОПК.

 

Съдът ОБЯВИ, че ще се произнесе в срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:10 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: