ПРОТОКОЛ

 

Година 2015, 25.06.                                                                 град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      ХІV-ти АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и пети юни                              две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА РАДИКОВА

ЧЛЕНОВЕ: 1. ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

 2. АТАНАСКА АТАНАСОВА

Секретар:  Г.Ф.

Прокурор: Т.С.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно (К)   дело    номер   1032  по    описа    за   2015  година.

 

На именното повикване в  11:11 часа се явиха:

Касаторът  „ПЕТРОЛ” АД, редовно призован, не се явява и не изпраща представител.

 

Ответникът – Кмет на Община Поморие, редовно призован, за него се явява адвокат А., надлежно упълномощена, която представя пълномощно.

 

За Окръжна прокуратура гр. Бургас се явява прокурор С..

 

Заинтересованата страна – Б.К.В., редовно призован, явява се лично и с адвокат М., редовно упълномощен от предходна инстанция.

 

         АДВОКАТ А. – Нямам възражения по хода на делото.

АДВОКАТ М. – Също нямаме възражения. Да се даде ход на делото.

         ПРОКУРОР С. –  Моля да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

         По делото е постъпил отговор на касационната жалба от заинтересованата страна Б.К.В., чрез адвокат М., в който изразяват подробно становище по касационната жалба и по съществото на спора.

 

АДВОКАТ А. – С оглед на така депозираната молба, представям заявление, че Община Поморие се присъединява към касационната жалба. Поддържаме изложените основания.

Няма да соча нови доказателства.

 

АДВОКАТ М. – Считаме, че за касатора „Петрол” АД, което е било заинтересовано лице по делото със жалбоподател моят доверител, за нас жалбата е просрочена, тъй като с решението си съдът е прекратил производството по делото по отношение на „Петрол” АД като е приел, че няма качеството на заинтересовано лице по делото, и  в тази си част решението има характер на определение и би следвало да се обжалва в едноседмичен срок, който срок е пропуснат. Отделно от това „Петрол” АД няма и качеството на заинтересовано лице, тъй като ние сме поискали една административна услуга за издаване на скица.

Няма да представям доказателства. Нямам доказателствени искания.

 

ПРОКУРОР С. – Считам, че касационната жалба е процесуално допустима за разглеждане. От моя страна нямам искания за събиране на нови доказателства. Моля да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът, като взе предвид становищата на страните за липса на доказателствени искания,

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

 

ДАВА ход на устните състезания:

 

АДВОКАТ А. - От името на Община Поморие заявявам, че  поддържаме всички посочени основания за нарушение в касационната жалба на „Петрол” АД. Считаме, че касационната жалба не е просрочена, тъй като в самото решение е указан 14-дневния срок за обжалване  и следа да се спази указаното от съда, а не това което е посочено, че се касае в тази част, която се явява определение и следва да бъде 7-дневен срока за обжалване.

 

АДВОКАТ М. – Поддържам доводите за недопустимост на жалбата като просрочена и липсата на правен интерес от страна на касатора. По същество намирам за неоснователна, тъй като решението на Районния съд е правилно и обосновано. Налице са били предпоставките да се възобнови административното производство. Всички други договори касаят един бъдещ спор, исков процес, който е извън съдебния контрол.

Моля за прекратяване или евентуално потвърждаване на решението на Районния съд.

 

ПРОКУРОР С. – Считам, че решението на първата инстанция е обосновано и законосъобразно и моля да го оставите в сила. Безспорно е установено наличието на административно нарушение. Съдът е изтъкнал подробни мотиви, които поддържам.

 

         Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

        

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 11:16 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: