ПРОТОКОЛ

       

Година 2014, 10.06.                                                                             град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХІ-ти административен  състав       

На десети юни                                    две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия ЕНЧЕВ 

Административно  дело номер 1032 по описа за 2014 година.                     

На именното повикване в 14,45 часа се явиха:

Жалбоподателят Х.Д.Д.-редовно призован, се явява лично и с адв.  Р..

Ответникът директор ОД на МВР Бургас - редовно призован, се представлява от юк. В.-представя пълномощно.

 

СТРАНИТЕ:  Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА жалбата на Х.Д. против заповед на директора на ОД Бургас на МВР за налагане на дисциплинарно наказание и прекратяване на служебното правоотношение.

 

Адв. Р.: Поддържаме жалбата.

Имам доказателствени искания:  моля, след представяне на преписката по дисциплинарното производство, да допуснете до разпит свидетелите, упоменати в заповедта на оспорване, за установяване, че са приложени всички сведения в рамките на дисциплинарната преписка на тези четири лица. Считаме, че голяма част от тези сведения са твърде неясни.

 

ВЪПРОС НА СЪДА КЪМ АДВ.Р.: Твърдите ли, или жалбоподателят твърди ли, че инсп. Й. не е извършвал действията, които са посочени в обясненията на гражданите?

 

Адв. Р.:  Твърдим, че това не е станало достояние на моя доверител. Доколкото е имало такава дейност, е била самостоятелна дейност на инсп. Й.. Тези сведения не дават категорично заключение дали се касае за двамата инспектори били на наряд, или единствено за инсп. Й..

 

Юк. В.: Оспорвам жалбата. Да се приеме административната преписка представена в цялост и по опис.

Във връзка с издаване на заповедта, нямам доказателствени искания.          По отношение на доказателственото искане на процесуалния представител на жалбоподателя, възразявам срещу допускане на свидетелите. По чл.171, ал. 1 от АПК съдът може да приеме доказателствата събрани редовно по реда на дисциплинарното наказание. В обясненията лицата, поискани да свидетелстват, изрично посочват полицая Й., който е поискал предоставянето на тези парични средства и участието на стоящия до него полицай. Безспорно обстоятелство по делото е, че патрулът е напуснал многократно участъка на наряда за деня, което е потвърдено и от жалбоподателя. Последвали са тези лица, извън определения район на действие, за предаване на тези парични средства. Представена е подробна справка на техническото средство, с което е проверявана многократно гражданската отговорност, докато се установи, че вече е активна.

 

СЪДЪТ: Дисциплинарното наказание е наложено на Д. за това, че е наруши етичния кодекс за поведение на държавния служител в МВР. В тази му част, в която се повелява да не се участва в корупционни прояви и да се противопоставя на такива като информира своите началници или съответните органи за всеки акт на корупция, достигнал до неговото знание. В заповедта са посочени 4 лица, които са били обект, според наказващия орган, на корупционните действия от страна на жалбоподателя.

Съдът счита, предвид установената идентичност на случаите, че тези лица следва да бъдат разпитани.

 

В съдебното производство следва да бъдат доказани както правните, така и фактическите основания на органа, а разпита на лица, които органът твърди, че са били обект на корупционни действия от страна на Х.Д., е процесуално средство за проверка на неговите изводи.

С оглед на изложеното съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ДА СЕ ПРИЗОВАТ посочените в оспорената заповед Т.Д.Ч. с адрес: **, Х.Н.С. с адрес:**, Н.И.Д. с адрес: ** и П.Д.Б. с адрес:**.

 

СВИДЕТЕЛИТЕ ДА БЪДАТ УВЕДОМЕНИ, че при неявяване без уважителна причина, ще бъдат глобени и доведени принудително.

 

ПРИЕМА административната преписка  по делото, съгласно описа на л.10-20 от делото.

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 07.10.2014 година от 13,15 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15,00 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                              СЪДИЯ: