ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2013, 10.06.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      V Административен състав

На десети юни                                            две хиляди и тринадесета година

В заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Друмева

Административно дело номер 1032 по описа за 2013 година

 

На именното повикване в 16:35 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ ТПК „Изкуство”, редовно уведомен, се представлява от адвокат П., надлежно упълномощена с днес представено по делото пълномощно.

 

ОТВЕТНИКЪТ Директор на ТД на НАП Бургас, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт Д., надлежно упълномощен с днес представено по делото пълномощно.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, с оглед редовното призоваване на страните и заявеното в днешно съдебно заседание, намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА постъпилата от ТПК „Изкуство”, ЕИК ***, адрес: гр.***, жалба против Решение №30/15.03.2013 г. на Директора на ТД на НАП по жалба против уведомление за определяне на окончателна контролна оценка, с което е оставена без уважение, с искане за отмяна на решението и връщане на преписката на ТД на НАП Бургас за извършване на контролна оценка по чл.  236, ал. 2 ДОПК, в която отделно да бъдат оценени и находящите се в една от оценяваните сгради, описана в т. 1 от жалбата,  помещения с енергийни съоръжения, които подлежат на изкупуване от лицензираните енергийни предприятия.

 

АДВОКАТ П.: Поддържам жалбата, като моля да имате предвид и допълнение, че считам, че е нарушен принципът на служебното начало, установен в чл. 5 от ДОПК, при който публичният изпълнител при констатиране на незаявено изрично искане и конкретизиране на вида на оценката е издал заповед, с която е назначил нова такава по смисъла на чл.236, ал. 1 ДОПК, а не е указал на длъжника да конкретизира искането си дали иска такава проверка по чл. 236, ал.1 от ДОПК или така по чл. 236, ал.2 ДОПК. Тъй като в писмото,  което е входирано с № 826/2010/000129 от 02.01.2013 г. (стр.18 от делото), Председателят на кооперацията е посочил да се преразгледа оценката, която е била извършена по реда на чл.235 от ДОПК и в този смисъл считам, че е налице процесуално нарушение, извършено от публичния изпълнител. Следваше на основание чл. 6 от ДОПК да бъде указано на длъжника за вида на оценката, което е изключително в негово право на длъжника да прецени дали иска нова друга оценка или иска контролна оценка, т.е. алтернативата, която е установена в чл. 236, ал. 1 и ал. 2 ДОПК е предоставена в полза на длъжника и публичният изпълнител не би могъл да упражнява това право на избор, което е предоставено на длъжника в този процес.

Няма да имаме доказателствени искания, тъй като оценката по своето естество е нова, а не контролна оценка.

Считам, че доверителят ми не е могъл да си упражни процесуалното право на защита, имайки предвид конкретно указание за посочване коя оценката се желае, предвид контекста на писмото, което цитирах, защото в него няма изрично посочване на нова оценка, а искаме само преразглеждане.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Оспорвам жалбата. Оспорвам и становището на защитата.

Доказателства няма да соча.

 

СЪДЪТ по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото представените от ответника като административната преписка по издаване на оспорения акт писмени документи.

 

С оглед липсата на други доказателствени искания

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

АДВОКАТ П.:  Моля да уважите жалбата като основателна и доказана и отмените обжалваното решение, като върнете преписката и дадете указания да се определи контролна оценка такава, каквато е поискана със заявление от 05.03.2013 г.

Моля да ни бъдат присъдени разноски.

Моля да ни дадете срок за представяне на писмени бележки във връзка с направените искания.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Считам, че жалбата е неоснователна.

Възразявам срещу това, че е нарушено правото на защита на управителя на ТПК „Изкуство”. Той е получил становището на органа по приходите, като е запознат с оценката. Направил е възражение и е направил ново искане, в което е посочил да бъде направена нова оценка. След като е използвал правото си да поиска нова оценка, той няма право да поиска освен тази нова и контролна оценка. Има право да избере една от двете дали по ал. 1 или ал. 2 на чл. 236 от ДОПК. Такава е практиката на Върховен административен съд. В тази връзка ще Ви моля да потвърдите решението на Директора на ТД на НАП Бургас.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе със съдебен акт в законоустановения срок.

ДАВА възможност на страните да представят писмени бележки по делото в 7-дневен срок, считано от днес.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 16:47 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                           СЪДИЯ: