ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

№……….              дата 03 септември 2009 год.              гр.Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – Бургас, ІХ-ти състав,

в закрито заседание на 03 септември 2009 год.,

 в следния състав:

 

                                                                          Съдия: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

 

Секретар:………………

Прокурор:……………...

 

разгледа адм. дело № 1032 по описа за 2009 год.

 и за да се произнесе взе предвид следните обстоятелства:

 

         Съдът е сезиран с жалба на търговското дружество “КЕН” АД, *** против разпореждане, обективирано в писмо изх. № 767/22.06.2009 год. на директора на Областно пътно управление – Бургас.

         С разпореждане от 22.07.2009 год., съдията-докладчик е оставил без движение жалбата, с указания в 7-дневен срок жалбоподателят да внесе дължимата държавна такса за оспорване в размер на 50 лева, с предупреждение, че в случай на неизпълнение производството по делото ще бъде прекратено.

Жалбоподателят е уведомен за указанията на съда със съобщение, редовно връчено на 28.07.2009 год. на лицето М.И., с посочено качество – счетоводител. 

В предоставения срок, както и към настоящия момент, указанията на съда не  са изпълнени и нередовностите по жалбата не са отстранени, поради което същата следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото – прекратено.

Поради изложените съображения и на основание чл.158, ал.3 от АПК, съдът

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на “КЕН” АД, със седалище и адрес на управление *** против разпореждане, обективирано в писмо изх. № 767/22.06.2009 год. на директора на Областно пътно управление – Бургас.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1032/09 год. по описа на Административен съд – Бургас.

 

Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

                                                                       СЪДИЯ:…………………….