О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

      Номер 863              Година  27.05.2014                 град  Бургас

 

Административен съд гр.Бургас, десети състав, на дванадесет и седми май две хиляди и четиринадесета година в закрито заседание в следния състав:

 

                                                                                  Председател: Даниела Драгнева

 

Секретар

Прокурор

Като разгледа докладваното от съдия Драгнева административно дело номер 1031 по описа за 2014 година и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е образувано по жалба на Г.Д.Г. *** с искане да се възстановят взетите неправомерно суми от ОП „Транспорт” – Община Бургас.

С разпореждане №2518/14.05.2014г. на основание чл.158, ал.1 във връзка с чл.151 т.3 от АПК, производството по делото е оставено без движение и е указано на жалбоподателя, че в 7-дневен срок от уведомяването следва: 1.да посочи изрично обжалвания от него административен акт; 2. да посочи в какво се състои искането му; 3.да представи доказателства за подаване на жалба в срок и 4.да заплати държавна такса в размер на 10 лева по сметка на Административен съд гр.Бургас и да представи като доказателство по делото съответния платежен документ. В разпореждането на съда изрично е отбелязано, че при неизпълнение на указанията в срок, жалбата ще бъде оставена без разглеждане, а производството по делото прекратено.

Съобщението с указанията на съда е получено от Г.Д.Г. на 16.05.2014г. и определения срок изтича на 23.05.2014г.. По делото е постъпила молба с вх.№ 3802/20.05.2014г. в която се сочи, че се иска да се възстанови неправомерно взетата сума от 43,20 лева по касова бележка № 9149/29.04.2014г. за репатриране на автомобила му и се прави искане жалбата да бъде оставена без разглеждане и производството по делото прекратено. Не е посочен обжалвания административен акт и не са представени доказателства за подаване на жалбата в срок и заплащане на държавна такса за образуване на дело.

Видно от изложеното в определения срок, а и до настоящия момент всички нередовностите по жалбата не са отстранени, поради което същата на основание чл.158 ал.3 от АПК, следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото прекратено.   

Мотивиран от изложеното, Административен съд гр.Бургас, десети състав

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Г.Д.Г. *** с искане да се възстанови неправомерно взетата сума от 43,20 лева по касова бележка № 9149/29.04.2014г. за репатриране на автомобила му.

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1031 по описа за 2014г. на Административен съд гр.Бургас.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7- дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

СЪДИЯ: