Р Е Ш Е Н И Е

 

           Номер 1313           Година 10.07.2014           Град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, ХІV-ти състав, на деветнадесети юни две хиляди и четиринадесета година, в публично заседание, в състав:

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: Даниела ДРАГНЕВА

                                                          ЧЛЕНОВЕ: 1. Веселин ЕНЧЕВ

                                                                                   2. Атанаска АТАНАСОВА

 

Секретаря: Г.Ф.

Прокурор: Тони Петрова

Като разгледа докладваното от съдия Драгнева касационно наказателно административен характер дело номер 1030 по описа за 2014 година и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството по делото е образувано по касационна жалба подадена от Г.С.Д. *** срещу решение № 470 от 17.03.2014г., постановено по н.а.х.д. № 5389 по описа за 2013г. на Районен съд гр.Бургас. Счита решението за неправилно, необосновано и незаконосъобразно. Излага доводи за несъставомерност на деянието и неправилно ангажиране на административнонаказателната му отговорност. С жалбата се прави искане да се отмени постановеното съдебно решение и потвърденото с него наказателно постановление.

Ответникът – Началник отдел „Контрол по републиканската пътна мрежа” към Агенция „Пътна инфраструктура”, гр.София, редовно уведомен, не изразява становище по касационната жалба.

Прокурорът от Окръжна прокуратура гр.Бургас дава становище за неоснователност на касационната жалба и оставяне в сила на съдебния акт.

Административен съд Бургас намира, че касационната жалба е процесуално допустима като подадена в срока по чл.211 от АПК, от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалването. Разгледана по същество жалбата  е основателна, по съображения различни от изложените.

С обжалваното решение Районен съд гр.Бургас е потвърдил наказателно постановление № 3303/2013г. на МРРБ, ИА „Пътна Инфраструктура”, с което на основание чл.53, ал.1, т.2 от Закон за пътищата за нарушение на чл.26, ал.2, т.1, б.”а” от с.з. на касатора е наложена глоба в размер на 1 000 лева. За да постанови решението си, съдът е приел, че съставеният АУАН и  издаденото НП отговарят на изискванията на ЗАНН. По същество е решил, че законосъобразно е ангажирана отговорността на жалбоподателя, като с деянието си той е нарушил чл.5 от ЗДП и правилно е санкциониран по чл.53 от ЗДП, като няма основания за

прилагане на чл.28 от ЗАНН.

Съгласно чл.63 от ЗАНН решението на районния съд подлежи на обжалване пред административния съд на основанията предвидени в НПК по реда на глава ХІІ от АПК.

Съгласно чл.218 от АПК съдът обсъжда само посочените в жалбата пороци, като за валидността, допустимостта и съответствието на  обжалваното решение с материалния закон, съдът следи служебно.

Решението на първоинстанционния съд е необосновано, като изложените в него мотиви са по приложението на закон който е неотносим към предмета на спора, а именно законосъобразността на наказателно постановление № 3303/12.11.2013г. издаде но от Началник отдел „Контрол по републиканската пътна мрежа” към Агенция „Пътна инфраструктура”, гр.София. С наказателното постановление е ангажирана административнонаказателната отговорност на Г.Д. на основание чл.53, ал.1, т.2 от Закона за пътищата, за нарушение на чл.26, ал.2, т.1, б.”а” от ЗП, а съдът е приел, че жалбоподателят е нарушил чл.5 от ЗДП (Закона за движение по пътищата), поради което правилно бил санкциониран по чл.53 от ЗДП. Предвид липсата на мотиви относими към предмета на спора, обжалваното решение следва да бъде отменено, като постановено при допуснато съществено нарушение на процесуалните правила, а делото да бъде върнато за ново разглеждане от друг състав на Районен съд гр.Бургас.

Мотивиран от изложеното и на основание чл.63, ал.1, изр. 2 във връзка с чл.222, ал.2, т.1 от АПК, Административен съд гр.Бургас ХІV-ти състав

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ решение № 470 от 17.03.2014г., постановено по н.а.х.д. № 5389 по описа за 2013г. на Районен съд гр.Бургас.

ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на Районен съд гр.Бургас.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

                                     

 

 

                               2.