ПРОТОКОЛ

       

Година 2010,02.02.                                                                                 град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      VІ-ти  административен състав       

На втори февруари                                      две хиляди и десета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар:   М.В.

Прокурор:  Желязко Георгиев                                       

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 1030 по описа за 2009 година.                     

 

На именното повикване в 10.00 часа се явиха:

 

ЖалбоподателятОрфей България ЕООД, редовно призован, не изпраща законен представител. За него се явява представител по пълномощие адвокат С.. Надлежно упълномощен, с представено пълномощно по делото.

За ответника по жалбата директора на Дирекция ,,ОУИ при ЦУ на НАП, редовно призован, се явява представител по пълномощие юрисконсулт Д.. Надлежно упълномощена, с представено по делото пълномощно.

За Прокуратурата на Република България, чрез Окръжна прокуратура гр. Бургас се явява прокурор Желязко Георгиев.

Явява се вещото лице П.Ш..

 

 СТРАНИТЕ И ПРОКУРОРА – Да се даде ход на делото

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Съдът ДОКЛАДВА, че заключението по съдебно-техническа експертиза е постъпило на 25.01.2010г. - в рамките на седемдневния законен срок, поради което съда пристъпва към разпит на вещото лице.

СНЕМА самоличността на вещото лице:

         П.С.Ш., 53 г., неосъждана, без дела и родство със страните. Предупредена за наказателната отговорността по чл.291 от НК, за съзнателно даване на невярно заключение.

Обещава да даде безпристрастно заключение.

Разпитана каза:

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ш. – Представила съм експертно заключение, което поддържам.

 

АДВОКАТ С. – Нямам въпроси към вещото лице.

ЮРИСКОНСУЛТ Д. – По принцип съм сравнявала вашето заключение, с това, представено в хода на ревизията. Работили сте с едни и същи документи с експерта изготвил заключението от ревизионното производство. Вие каква категория строеж сте приели? Да разбирам ли категория „стандарт”? Вещото лице от ревизионното производство е работил по категория „подобрена”. Моля да обясните, как се определя категорията строеж?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ш. – Аз съм работила по категория „Стандрат”. В изданията на „Строй експерт” са определени 3 категория строеж – „Стандарт”, „Подобрена” и „Лукс”. Като категория „Стандарт” покрива обичайните и нормални изисквания на строежа, като качество на материалите, използвани технологии и материали, така че той да бъде въведен в експлоатация без забележки. Категория „Подобрен строеж” определя използването на поне няколко вида материали и технологии, които са от водещи фирми и са изрично упоменати като изисквания на проектантите. Категория „лукс” изисква всички вложени материали и технологии да бъдат от една и съща или сродна на тях фирма, също по изискване на проектанта. В случаят няма упоменато такова изискване и се подразбира, че строежът се изпълнява с наличните на пазара материали. Въпреки всичко това, при образуването на базовата цена в моята експертиза, аз съм се съобразила с факта, че в нотариалният акт изрично са посочени вида на дограмите – външна и вътрешна и съм калкулирала цена за дограма по категория „подобрена”, тъй като вътрешната дограма е специална, подобрена.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Д. – Разлика се прави по отношение на вложените технологии и вложените материали? А не в степента на завършеност?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ш. – Не. Луксозните материали, като обзавеждане не правят сградата „луксозна”, ако не са от една и съща марка.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Д. – Процентът печалба, който сте посочили в експертизата? Как се определя, какъв трябва да е и кой да се приложи?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ш. – От изследванията, които съм направила. Трябва да имаме предвид, че е договорен процент печалба и всеки определя печалбата сам. Същият варира между 8% и 15% средно за страната, като за нашия регион тя варира между 8% и 10% . Затова аз съм се спряла на 10% печалба.

ПРОКУРОРА – Нямам въпроси.

На основание чл. 157 от ГПК, във връзка с чл. 144 от АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице. ОПРЕДЕЛЯ окончателен размер на възнаграждението, равен на внесения депозит. Да се издаде РКО.

 

АДВОКАТ С. – Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателства.

ЮРИСКОНСУЛТ Д. – Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

ПРОКУРОРА – Да се приключи събирането на доказателства. Нямам други доказателствени искания.

 

С оглед изявлението на страните за липса на доказателствени искания и на основание чл.149, ал.1, предложение  последно от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК, съдът 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ход устните състезания.

 

АДВОКАТ С. – Считам, че ревизионен акт е  незаконосъобразен и неоснователен. Начислено е ДДС от НАП върху бартерна сделка, съгласно чл.130 от ЗДДС върху база извършена услуга от фирмата приобретател за преотстъпено право на строеж. Считам, че има едно голямо разминаване. Отстъпеното право на строеж е освободена от ДДС услуга по смисъла на чл.45 от ЗДДС, тъй като върху услугата не се дължи данък. Същият е начислен върху строителната услуга на собствениците на земята. В момента на завършване на грубия строеж от страна на фирмата-приобретател, доставката вече няма да е освободена и вече ще се дължи ДДС. Това води до извода, че ще има двойно данъчно облагане за извършената доставка, което считам, че е нарушение на закона. Тъй като вече приехме извършената съдебно-техническа експертиза, моля да се съобразите с нея. Ако съдът счете, че акта е законосъобразен, то моля да имате предвид експертното заключение на вещото лице и съгласно него да се преизчисли акта.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д. – Моля съдът да отхвърли жалбата като неоснователна и недоказана. В случая са приложими хипотезите на чл.130, ал.1 и ал.2 от ЗДДС и чл. 26, ал. 7 от ЗДДС, а именно датата на данъчното събитие за конкретната доставка е изтеглено по–напред във времето и данъчната основа, върху която следва да се начисли ДДС е пазарната цена на строителните услуги. Следва да се отбележи, че при завършване на строежа на етап „груб строеж”, дружеството е издало 2 бр. фактури на собствениците, но не е начислило към тях ДДС. Предвид това моля да потвърдите издадения ревизионен акт и Решение № РД-10-147/06.07.2009г. на директора на дирекция „ОУИ” гр. Бургас. Моля да ни присъдите и юрисконсултско възнаграждение.

ПРОКУРОРА – Моля да потвърдите ревизионният акт и потвърждаващото го решение, като правилни и законосъобразни. Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана.

 

Съдът приема делото за разяснено и на основание чл.149, ал.2 от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОБЯВЯВА устните състезания за приключили.

 

ДАВА възможност на процесуалния представител на жалбоподателя в четиринадесет дневен срок от днес да представи писмено становище.

 

Съдът УВЕДОМИ страните, че ще се произнесе със съдебния си акт в срока регламентиран в чл.172, ал.1 от АПК.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.15 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: