Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер    424                            от 08.03.2018 г.                             град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд – Бургас, петнадесети състав, на осми февруари две хиляди и осемнадесета година в публично заседание в следния състав:

 

  Председател: Лилия Александрова

 Членове: 1. Станимир Христов

                   2. Диана Ганева

 

при секретаря М.В.и прокурор Тиха Стоянова като разгледа докладваното от съдия Ганева касационно наказателно административен характер дело номер 102 по описа за 2018 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 63, ал. 1 ЗАНН, във връзка с чл. 208 и сл. АПК.

Образувано е по касационна жалба на Т.С.З., ЕГН **********, с адрес *** и съдебен адрес ***,  против Решение № 1920/01.12.2017 г., постановено по НАХД № 5187/2017 г. на Районен съд - Бургас, с което е потвърден Електронен фиш за налагане на глоба за нарушение серия К, № 1752069, установено с автоматизирано техническо средство, с който за нарушение на чл. 21, ал. 2 от Закона за движение по пътищата (ЗДвП), на основание чл. 189, ал. 4, във връзка с чл. 182, ал. 1, т. 3 от ЗДвП, на касатора е наложено административно наказание глоба в размер на 100 лева. От касационната инстанция се иска да отмени оспорваното решение като незаконосъобразно поради нарушение на материалния закон, като отмени и процесния Електронен фиш. Посочените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл.348, ал.1 от НПК, във връзка с чл.63, ал.1, изречение второ от ЗАНН – неправилно решение поради съществено нарушение на съдопроизводствените правила. В подкрепа на твърденията не са посочени нови доказателства.

В съдебно заседание касаторът не се явява и не се представлява.

Ответникът по касация – сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР Бургас, редовно уведомен, не се явява и не се представлява, не ангажира становище по оспорването.

Представителят на Окръжна прокуратура –Бургас дава заключение за неоснователност на жалбата, като иска от съда да остави в сила обжалваното решение.

Касационната жалба e подадена в срока по чл. 211, ал.1 АПК, от надлежна страна по смисъла на чл. 210, ал. 1 АПК и е процесуално допустима.

Разгледана по същество, в  пределите на касационната проверка по чл. 218 АПК, Административен съд - Бургас, ХV-ти състав, намира жалбата за основателна по следните съображения:

С решение  № 1920/01.12.2017 г., постановено по НАХД № 5187/2017 г. по описа на Районен съд – Бургас, е потвърден Електронен фиш за налагане на глоба за нарушение серия К, № 1752069, установено с автоматизирано техническо средство, с който за нарушение на чл. 21, ал. 2 от ЗДвП, на основание чл. 189, ал. 4 във връзка с чл. 182, ал. 1, т. 3 от ЗДвП, на касатора е наложено административно наказание глоба в размер на 100 лева.

За да постанови оспореното решение, районният съд е приел, че при образуването и провеждането на административнонаказателното производство не са допуснати съществени процесуални нарушения. Деянието е безспорно установено, поради което правилно е ангажирана отговорността на Т.З.. Изложени са мотиви във връзка с определения размер на наказанието.

Решението на първата инстанция е неправилно, като съображенията за това са следните:

З. е санкциониран за нарушение по смисъла на чл. 21, ал. 2 от ЗДвП, изразяващо се в превишаване на разрешената скорост за движение, установена с пътен знак В-26. Деянието е реализирано на 09.02.2017 г. в 10,06 ч в гр. Бургас по бул. „Т.Александров“ в посока от пътен възел „Юг“ към кръстовището с ул. „Спортна“ до бензиностанция „Лукойл“. След като е изследвал въпросът кой е водач на лек автомобил „Ленд Ровер“, с рег. № ***и кой е неговия собственик, административнонаказващият орган е ангажирал административнонаказателната отговорност на З. в качеството му на собственик на автомобила.

Видно от събраните по делото пред първата инстанция доказателства, действително З. е предоставил съгласно договор за наем, сключен на 28.12.2015 г. собствения си лек автомобил под наем на „С.Д.Транспорт и логистика“ ЕООД, ЕИК **********. В този смисъл не е налице възможност за касационният жалбоподател да установи с точност кой е управлявал така предоставения под наем лек автомобил. За целта, административнонаказващият орган е следвало да изпълни задължението си по чл. 52, ал. 4 ЗАНН и да установи при наемателя на автомобила кой точно е управлявал същия, и едва тогава да бъде санкционирано конкретно лице.

Като е достигнал до изводи, различни от изложените, районният съд е постановил неправилно решение, което следва да се отмени.

Мотивиран от гореизложеното и на основание чл. 221, ал. 2 АПК, във връзка  с чл. 63, ал.1, изречение второ ЗАНН, Административен съд – гр. Бургас, ХV състав

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ Решение № 1920/01.12.2017 г., постановено по НАХД № 5187/2017 г. на Районен съд - Бургас

и вместо него ПОСТАНОВЯВА,

ОТМЕНЯ Електронен фиш за налагане на глоба за нарушение серия К, № 1752069, издаден на 09.02.2017 г. от ОД МВР Бургас.

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

        

                           

                                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                       

                                                                                              ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

                                                                                                                     2.