ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 31.01.                                                                                 град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                           ХІ-ти административен  състав       

На тридесет и първи януари                       две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Енчев 

Административно  дело номер 102 по описа за 2017 година

На именното повикване в 14:30 часа се явиха:

 

          ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „ЕКО КЛИМА 11“ ЕООД, редовно призован, се представлява от адвокат К., с представено по делото пълномощно.

          ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.М.М., редовно уведомена, представлява се от адвокат К., с представено по делото пълномощно.

          ОТВЕТНИКЪТ – Кмет на Община Бургас, редовно уведомен, представлява се от юрисконсулт Б., с представено пълномощно в днешно съдебно заседание.

          Явява се вещото лице Д.Т..

 

          По хода на делото:

          СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

          Съдът

                                      О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Съдът ДОКЛАДВА жалбата на „ЕКО КЛИМА 11“ ЕООД и С.М. против Заповед на кмета на Община Бургас, с която е отчужден поземлен имот с идентификатор 07079.2.2275 с площ 8874 кв. метра, в местността „Талисмана” по недействащата КВС на землището на гр. Бургас.

Заповедта се обжалва единствено по отношение на размера на определеното обезщетение.

С жалбата е направено доказателствено искане за извършване на съдебна експертиза за оценка на пазарната стойност на отчуждавания имот. Такава експертиза е допусната, извършена и представена в законоустановения срок от вещото лице.

 

Съдът

 

О П Р Е Д Е Л И: 

ПРИЕМА административната преписка съгласно описа на лист 2-4 от делото, както и доказателствата приложени към жалбата, съгласно описа на лист 7.

 

АДВ. К.: Поддържам жалбата. Да се разпита вещото лице.

ЮРИСКОНСУЛТ Б.: Оспорвам жалбата. Считам същата за неоснователна.

Искам преди да се разпита вещото лице да представя доказателство.

Уважаеми господин Административен съдия, представям и моля да приемете нотариален акт за учредяване на договорна ипотека № 106, том ІІ, рег. № 2132, дело № 219/2016 от 30.08.2016 г. Същият нотариален акт е пропуснат от вещото лице при общината. При следваща проверка от мен и мои колеги, установихме, че това е сделка в периода, определен в заповедта на кмета. Това е една от двадесетте сделки, които са взети в предвид от вещото лице на общината, като е следвало този нотариален акт да бъде отчетен и от двете вещи лица. При вещото лице на общината и вещото лице по това дело са взети предвид две различни сделки, а този нотариален акт не е бил взет в предвид. Вещото лице на общината е ползвало нотариален акт за покупко-продажба № 3, том V от 10.12.2015 г., а сделката, която е ползвало вещото лице - г-н Т., е нотариален акт за учредяване на договорна ипотека № 67, том V, рег. № 14398, дело № 660 от 21.12.2015 г. Настоящата сделка предхожда и двете и това променя както оценката на вещото лице изготвило заключение в административното производство, така и заключението на експерта по настоящото дело.

 

АДВ. К.: Уважаеми господин Административен съдия, във връзка с изложеното становище от процесуалния представител на ответника, считам, че същия акт не следва да бъде приеман в производството предвид обстоятелството, че административната процедура е приключила и е издаден крайния индивидуален административен акт  - заповед на кмета, която е предмет на настоящото обжалване и редът за поправяне на фактическите изводи на заповедта на кмета не може да се санира с допълнително представени доказателства в настоящото производство, а има изричен ред как да стане това.

На следващо място: извън представения нотариален акт за договорна ипотека са извършени няколко сделки и са отчетени в настоящата експертиза 5000 кв. м за 160 000 лв. и тук цената е повече от 16 лв. на квадратен метър. Чисто технически, няма да се измени кой знае как положението в експертизата, тъй като на практика най-голямата сделка, която следва да бъде отчетена като основен компонент, променящ показателите между общината и експертизата, е „Българска банка за развитие“ АД с посочената цена.

ЮРИСКОНСУЛТ Б.: Именно приемайки този нотариален акт не може да се санира заключението на вещото лице, което е правило справка и е трябвало да види, че тази сделка е между другите, и че ще промени изцяло оценката на вещото лице в експертизата по настоящото дело, а не заключението на вещото лице на общината.

 

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представения нотариален акт № 106, том ІІ, рег. № 2132, дело № 219/2016 от 30.08.2016 г., като по доказателствената му стойност ще се произнесе с крайния съдебен акт наред с другите доказателства, които ще бъдат обсъдени.

Съдът ПРИСТЪПВА към установяване самоличността на вещото лице както следва:

Д.М.Т. – ** години, българин, български гражданин, неосъждан, предупреден за наказателната отговорност по чл. 291 от НК.

Обещава да даде безпристрастно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Т.: Представил съм писмено заключение, което поддържам.

 

ВЪПРОС НА СЪДА: Представеният нотариален акт, приет в днешно съдебно заседание би ли изключил от сделките, които сте взели предвид определена сделка и ако да, коя е тази сделка?

От представения нотариален акт може ли да направите извод, че имотът който е описан в него е със сходни характеристики с отчуждавания имот, поради което цената може да послужи като база за сравнение?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Считам, че представения нотариален акт и описаната сделка касае площ със сходни характеристики и би могла да бъде ползвана за целите на експертизата. В същата местност е. Касае нива. По първи въпрос категорично спазвайки хронологията би следвало да бъде изключена сделка № 20 от втората таблица и по този начин и цената е била друга.

ВЪПРОС НА АДВ. К.: По делото представен ли е нотариален акт, който е описан на стр. 9 - нотариален акт по сделка № 3 във втората таблица на заключението?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Да, представена е.

АДВ. К.: Нямам повече въпроси към вещото лице.

 

ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ Б.: При изготвяне на експертизата ползвахте ли сделки, които са в Агенцията по вписванията или използвахте нотариалните актове, които са по делото?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: При изготвяне на експертизата използвах приложените по делото нотариални актове като сделки, тъй като счетох, че са достатъчни като брой, и на база на тях направих заключението си.

ЮРИСКОНСУЛТ Б.: Нямам други въпроси към вещото лице.

 

Съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА заключението на вещото лице Т., на което да се ИЗПЛАТИ определеното възнаграждение в размер на 300 лв. (изд. Р.К.О. – 300 лв. – 31.01.2017 г.)

 

СТРАНИТЕ: Нямаме други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът

 

                                      О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ХОД на устните състезания:

АДВ. К.: Моля да постановите решение, с което да уважите жалбата, с която се обжалва процесната заповед и да определите справедлива пазарна цена на имота.

Моля да ни бъдат присъдени направените съдебно-деловодни разноски съгласно списък на разноските, който представям в днешно съдебно заседание.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Б.: Уважаеми господин Административен съдия, моля да оставите без уважение жалбата на „ЕКО КЛИМА 11“ ЕООД против Заповед № 3744/27.12.2016 г. на кмета на Община Бургас като неоснователна и недоказана. Моля да потвърдите заповедта на кмета или вземайки предвид новооткритото в настоящото производство доказателство, да определите достойна пазарна оценка.

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.52 часа.

 

 

       СЕКРЕТАР:                                      СЪДИЯ: