ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2015, 14.05.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД              ХVІІІ Административен състав

На четиринадесети май                             две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВАНИНА КОЛЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Колева

Административно дело номер 102 по описа за 2015 година

 

На именното повикване в 13:30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „АЛБЕНА 2010” ЕООД, редовно уведомен, се представлява от адвокат П., с приложено по делото пълномощно.

 

ОТВЕТНИКЪТ Директор на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” Бургас при ЦУ на НАП, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт Т. с приложено пълномощно по делото.

 

Явява се вещото лице М.Л..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА постъпило заключение от вещото лице в срока по чл. 199 от ГПК.

 

СТРАНИТЕ: Да се изслуша вещото лице.

 

Съдът ПРИСТЪПВА към изслушване заключението на допуснатата съдебно-счетоводна експертиза, като снема самоличността на вещото лице и го предупреждава за наказателната отговорност по чл. 291 от НК:

М.Й.Л. – 60 години, български гражданин, неосъждан, с висше образование, без родство със страните.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Предупреден съм за наказателната отговорност по чл. 291 от НК. Обещавам да дам добросъвестно заключение.

Представил съм писмено заключение, което поддържам.

 

АДВОКАТ П.: Имам един уточняващ въпрос във връзка с отговора на въпрос № 2.3. от експертизата – Доставените количества амониев нитрат изцяло ли са вложени в производството към  края на всяка съответна година? Вие сте писали, че са влагани в производството, просто да конкретизирате изцяло ли са вложени в производството.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Закупуваните количества са влагани в производството и към края на съответната година към 31 декември няма в наличности в материалната стойност, а са минали в себестойността на площите, в производството на които са вложени.

АДВОКАТ П.: Нямам други въпроси към вещото лице.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Този извод сте го направили изцяло с документи. Искате да кажете, че документално е установено, че са вложени?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Да, изписани са.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Бих искала да задам още един въпрос. Да поясните във връзка с посоченото от Вас, че сте потърсили на адресите доставчиците, но там не са били открити лица за контакт, може ли да кажете какво точно намерихте на тези адреси?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: По принцип на тези адреси не е открит нито един от доставчиците. Конкретно за гр. Велико Търново, на адреса *** успях да открия в сграда от времето преди промените майката на лицето – незряща жена, на която си оставих телефона и на следващия ден мисля, че ми се обади лицето и ми каза, че при него документи няма и че фирмата му е прехвърлена и не е участвал в сделката, за която го търсих.

На един от адресите в гр. Хасково лицето е бил наемател преди много години. Продължават да пристигат там писма от данъчните органи.

За лицето в гр. Велико Търново става въпрос за управителя на „Елда Плод” ЕООД, като не съм го видял, но си оставих мобилния телефон на майка му и той ми се обади и ми заяви това, че не е осъществявал доставка.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Нямам повече въпроси.

 

СТРАНИТЕ: Да се приеме заключението на вещото лице.

 

Поради изчерпване на въпросите, съдът намира, че следва да приеме заключението на вещото лице, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото заключението на съдебно-счетоводната експертиза.

На вещото лице да се изплати възнаграждение съгласно представената справка, в размер на 600 лева, от внесения депозит.

Съдът освободи вещото лице.

 

АДВОКАТ П.: Нямам други доказателствени искания. Моля да се приключи събирането на доказателства.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Нямаме доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

 

Като взе предвид изявлението на страните, съдът счита, че следва да се приключи събирането на доказателства, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход по същество.

 

АДВОКАТ П.: Уважаема госпожо Председател, моля, като имате предвид подробно изложените в жалбата съображения, които изцяло поддържам, събраните по делото доказателства, включително и приетото в днешно съдебно заседание заключение на съдебно-счетоводната експертиза, да постановите решение, с което да отмените като незаконосъобразен  обжалвания ревизионен акт.

Моля да присъдите на доверителя ми направените разноски, в размер на 2 450 лева, съгласно списък на разноските.

Моля да ми предоставите възможност за представяне на писмени бележки в определен от Вас срок.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Уважаема госпожо Председател, моля да потвърдите оспорения ревизионен акт като законосъобразен и обоснован. Намирам че събраните в ревизионното производство и в производството по административно обжалване доказателства напълно подкрепят констатациите в акта, поради което моля същият да бъде потвърден и по съображенията – правни и фактически, изложени и в решението на Директора на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” Бургас, с което оспореният акт е потвърден.

Моля да ми бъде присъдено юрисконсултско възнаграждение, в размер на 1 761 лева.

 

СЪДЪТ дава възможност на страните за представяне на писмени бележки в 7-дневен срок, считано от днес.

СЧЕТЕ делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:44 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                СЪДИЯ: