ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2015, 11.03.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД              ХVІІІ Административен състав

На единадесети март                                 две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВАНИНА КОЛЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Колева

Административно дело номер 102 по описа за 2015 година

 

На именното повикване в 14:20 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „АЛБЕНА 2010” ЕООД, редовно призован, се представлява от адвокат П., с приложено по делото пълномощно.

 

ОТВЕТНИКЪТ Директор на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” Бургас при ЦУ на НАП, редовно призован, се представлява от юрисконсулт Т. с пълномощно от днес.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

Производството е образувано по жалба на „Албена 2010” ЕООД Ямбол против Ревизионен акт № 281400260/30.06.2014 г., издаден от Н.Ж. – началник сектор „Ревизии” и Д.Г. – главен инспектор по приходите при ТД на НАП Бургас, потвърден с Решение №351/11.12.2014 г. на Директора на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” Бургас.

Съдът ДОКЛАДВА постъпилата административна преписка.

 

АДВОКАТ П.: Поддържам жалбата по изложените в нея съображения.

Моля да допуснете назначаване на съдебно-счетоводна експертиза, която да отговори на въпросите, подробно описани в молба, която Ви представям, с копие за колегата.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Оспорвам жалбата като неоснователна и необоснована.

Моля да приемете представените с преписката писмени доказателства.

По отношение искането за допускане на съдебно-счетоводна експертиза, не се противопоставям и предоставям на преценката на съда дали да бъде допусната.

Нямаме доказателствени искания. Няма да сочим други доказателства.

 

По направеното искане за допускане на съдебно-счетоводна експертиза съдът намира, че е допустимо и относимо към предмета на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА съдебно-счетоводна експертиза, вещото лице по която да отговори на формулираните въпроси в представената в днешно съдебно заседание молба от адвокат П..

ОПРЕДЕЛЯ депозит за възнаграждение на вещото лице в размер на 600 лева, които да се внесат от жалбоподателя по сметка на Административен съд Бургас в 7- дневен срок от днес, като в същия срок се представят и доказателства за това.

НАЗНАЧАВА за вещо лице М.Л..

УКАЗВА на вещото лице, че следва да депозира заключението си в едноседмичен срок преди датата на следващо съдебно заседание.

Вещото лице да бъде уведомено след получаване на доказателства за внесения депозит.

 

АДВОКАТ П.: Нямаме други доказателствени искания на този етап.

 

За събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 14.05.2015 г. от 13:30 часа, за която дата страните са уведомени от днес.

Да се призове вещото лице след представяне на доказателства за внесения депозит.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:26 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                      СЪДИЯ: