ПРОТОКОЛ

       

Година 2015, 21.01.                                                                           град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  VІІІ-ми административен  състав       

На двадесет и първи януари                     две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                        СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 102 по описа за  2014 година.                     

На именното повикване в 10,00 часа се явиха:

За жалбоподателя „Комплексни заваръчни услуги” ООД - редовно уведомен, се явява адв. Н. с пълномощно по делото.

         За ответника Директор на Дирекция „ОДОП” Бургас при ЦУ на НАП – София-редовно уведомен,  се явява юрисконсулт Й. с представено по делото пълномощно.

         Явява се вещо лице инж. С.И..

 

         СЪДЪТ ДОКЛАДВА заключението на вещото лице с вх. № 314/13.01.2015 г., което е в срока по чл.199 ГПК.

 

СТРАНИТЕ:  Да се даде ход на делото.

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         Адв. Н.: Да се изслуша вещото лице.

 

         Юрисконсулт  Й.: Да се изслуша вещото лице.

 

Съдът снема самоличността на вещото лице, както следва:

 

Инж. С.Ж.  И. на ** години, българин, български гражданин, с висше образование, без особени отношения със страните по делото, предупреден за наказателната отговорност по чл. 291 от НК, обещава да даде вярно и безпристрастно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Представил съм писмено заключение, което поддържам.

 

Адв. Н.: Нямам въпроси към експертизата.

 

ВЪПРОСИ НА ЮРИСКОНСУЛТ Й. КЪМ ВЕЩОТО ЛИЦЕ:

 

ВЪПРОС: По т. 1-4 от заключението, има ли норми разработени от предприятието по ТНС, кн.18 и кога се използват такива норми?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  Във връзка с определянето на необходимите човекочасове за извършване на процесните СМР, съм използвал справочна литература, изброил съм включително и т.н. „местни норми” – норми, които се изработват и съгласуват между инвеститора и изпълнителя – „Лукойл Нефтохим Бургас” АД - като възложител и ТЗУ - като изпълнител. Тези норми ми бяха предоставени.

 

ВЪПРОС: Как правите преценка кога да използвате кн. 18 и кога кн. 12 по трудовите норми в строителството? Кое е водещото за Вашата преценка?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: При всеки вид СМР в зависимост от специалността съм подхождал към използване на ТНС, кн.18 или ТНС, кн.12, предвид описаните видове работи по извършените по Акт-Обр. № 19 строителни работи.

 

ВЪПРОС: Правите ли сте съпоставка на вашата експертиза с приложената експертиза по делото?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  Имал съм предвид приложената експертиза като съдържание, но не съм се придържал към нея, тъй като тя е твърде кратка в сравнение с обема на моите задачи.

 

ВЪПРОС: На стр. 20 от заключението, когато изчислявате материалите, използвате уедрени сметни норми, а при изчисление на труда не ги вземате предвид – защо?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  Уедрените сметни норми съдържат труд и материали за разлика от ТНС, които са норми отразяващи труда. Там материалите не фигурират в уедрените норми. Трудовите норми в строителството са конкретизирани и когато съм определял норма труд, съм имал предвид трудови норми в строителството, а за определяне нормите за вложените материали, съм ползвал справочна литература.

 

ВЪПРОС:  Какво означава „ВТН” -  на стр. 8 използвате този вид норми?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  Тук става въпрос за високо специализирани дейности – ведомствени трудови норми. „Лукойл Нефтохим Бургас” АД имат голям специализиран отдел по отношение на инвеститорската дейност. Предвид високотехнологичността на операциите, ремонтите и строителството, има и допълнителни разработени такива трудови норми. Аз съм преценял нормите за съответната дейност  и  съм се  придържал към практиката, която „Лукойл Нефтохим Бургас” АД имат.

 

ВЪПРОС: Тези трудови норми в строителството, използват ли се масово при ценообразуването на строителни услуги?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  Времето, за което е необходимо да се извърши едно СМР в годините - тази норма не се е променила. Човешкият труд и човешката квалификация си е останала непроменена с годините. Механизацията е усъвършенствана, но това е друга тема. То е труд, материали и механизация.

 

Юрисконсулт Й.: Нямам други въпроси. Изразявам несъгласие, доколкото че има различие на тази експертиза с приетата експертиза по ревизионното производство.

 

Адв. Н.: Да се приеме заключението като компетентно и безпристрастно.

Моля да допуснете съдебно-счетоводната експертиза с въпроси формулирани в нарочна писмена молба, която Ви представям с копие за ответника.

 

Юрисконсулт Й.: Моля да се уточни по въпрос № 2 в какво степен да се отрази заключението на съдебно-счетоводната експертиза със съдебно-техническа експертиза  - то е ясно каква е кадровата и ресурсна обезпеченост на доставчиците.

 

Съдът, по доказателствата

 

                             О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице по извършената съдебно-техническа експертиза и му определя окончателно възнаграждение в размер на 1000,00 лева, от които 700,00 лева платими от внесения депозит, а остатъка от 300,00 лева следва да бъдат платени от жалбоподателя, в 7-дневен срок, считано от днес./издаден РКО 700,00 лв. на 21.01.2015г./

ДОПУСКА извършването на съдебно-счетоводната експертиза, вещото лице по която след като извърши необходимите справки, да отговори на въпросите, формулирани от процесуалния представител на жалбоподателя в представената в днешното съдебно заседание писмена молба.

ОПРЕДЕЛЯ за извършване на експертизата вещото лице С.А. при депозит в размер на 900,00 лева, вносими от жалбоподателя в 7-дневен срок, считано от днес.

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 13.05.2015 година от 10,00 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Вещото лице по допуснатата съдебно-счетоводната експертиза да бъде уведомено за изготвяне на заключението, след внасяне на депозита.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10,15 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             СЪДИЯ: