Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

894/17.04.2013 година, град Бургас

 

Административен съд - Бургас, на четвърти април две хиляди и тринадесета година, в открито заседание, в състав:

 

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Станимира Друмева

                                                    ЧЛЕНОВЕ:  Даниела Драгнева

                                                                               Веселин Енчев

 

при секретар Г.Ф.  и прокурор Тиха Стоянова

разгледа докладваното от съдия Енчев КНАХД № 102/2013 година

 

Производството по чл.63 ал.1 от ЗАНН във връзка с глава ХІІ от АПК.

Образувано е по касационна жалба от „Строник” ЕООД – Стара Загора против решение от 27.11.2012 година по н.а.х.д. № 851/2012 година на Районен съд – Несебър (РС), с което е изменено наказателно постановление № 02-0202969/21.08.2012 година на директора на дирекция „Инспекция по труда” Бургас (НП).

С НП, на дружеството, за нарушение на чл.199б от Наредба № 7/23.09.1999 година за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване (Наредба № 7) във връзка с чл. 60, чл. 61 и чл. 62 ал.1 от Наредба № 2/22.03.2004 година за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи (Наредба № 2) и чл.4 ал.3 т.9 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ), на основание чл. 413 ал.2 от Кодекса на труда (КТ), е наложена имуществена санкция в размер на 2 000 лева. РС е изменил размера на санкцията на 1 500 лева.

Касаторът оспорва решението с аргументи за неправилно приложение на материалния закон от РС. Според него е допуснато и съществено процесуално нарушение, изразяващо се във възпрепятстването на представляващия дружеството да упражни процесуалните му права, като е даден ход на делото, въпреки молба и представен болничен лист, според които управителят на дружеството не е в състояние да се яви в съдебното заседание.

Ответникът не изразява становище по жалбата.

Прокурорът пледира неоснователност на жалбата.

Касационната жалба е процесуално допустима – подадена е в срок и от надлежна страна.

Разгледана по същество, тя е неоснователна.

С НП дружеството е санкционирано за това, че негови работници извършват СМР върху стационарно скеле, без да е осигурена безопасност от падане на хора или предмети чрез подходящо оборудване – не са поставени защитни приспособления с подходяща конфигурация и достатъчна якост, които да са достатъчно високи и изградени най – малко от защитна бордова лента за крака, главно перило за ръце и средно перило за ръце или чрез еквивалентно алтернативно решение.

РС е приел, че нарушението е извършено, но предвид обстоятелството, че е първо за дружеството – е намалил размера на санкцията до законовия минимум.

Настоящата инстанция счита, че касационната жалба е неоснователна.

Не е налице твърдяното от касатора процесуално нарушение.

Съгласно чл. 18 ал.2 от Наредбата за медицинската експертиза, при определен домашен амбулаторен или свободен режим осигуреният е длъжен, ако е необходимо, да се яви пред разследващите органи и пред органите на съдебната власт през периода на разрешения отпуск поради временна неработоспособност, освен ако представи "Медицинско удостоверение" по образец, утвърден от министъра на здравеопазването и министъра на правосъдието, в което е отбелязано, че заболяването на лицето не позволява явяването му пред разследващите органи и пред органите на съдебната власт.

В конкретния случай, такова удостоверение не е представено. Представен е болничен лист от 14.11.2012 година, в който е посочено, че състоянието на управителя на „Строник” ЕООД не позволява „явяването пред съдебните власти”. Болничният лист не е удостоверението, посочено в чл. 18 ал.2 от НМЕ и не може да служи като основание представляващият дружеството да не се яви в съдебното заседание пред РС. Затова и ход на делото е даден напълно законосъобразно.

По същество, решението е съобразено с приложимото материално право.

Съгласно чл. 199б от Наредба № 7, при необходимост, за предотвратяване на паданията и доколкото е възможно, за предпазване на работещите от нараняване се поставят защитни приспособления с подходяща конфигурация и достатъчна якост. Според чл. 61 и чл. 62 ал.1 от Наредба № 2, паданията от височина се предотвратяват чрез приспособления (съоръжения, ограждения), които са достатъчно високи и са изградени най-малко от защитна бордова лента за крака, главно перило за ръце и средно перило за ръце или чрез еквивалентно алтернативно решение. За предотвратяване на риск от падане при работа на височина (вкл. на скатни покриви) се осигуряват средства за колективна защита от падане на хора, инструменти, продукти и др.

В конкретния случай, от административно – наказателната преписка се установява, че на изграденото скеле дружеството не е осигурило безопасни условия на труд за работниците си, като не са поставени защитна бордова лента за крака, главно перило за ръце и средно перило за ръце или друго еквивалентно алтернативно решение със същия предпазен ефект. Видно от приложените снимки на скелето (лист 27-31 от н.а.х.д. № 851/2012 година), не е налице нито един от описаните предпазни елементи, а работниците полагат труд без каквито и да е лични предпазни средства, предотвратяващи падане от височина.

Решението на РС следва да се остави в сила.

По изложените съображения, съдът

 

Р Е Ш И

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение от 27.11.2012 година по н.а.х.д. № 851/2012 година на Районен съд – Несебър.

 

Решението е окончателно.

           

 

                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ:        

 

 

 

 ЧЛЕНОВЕ: