РЕШЕНИЕ

 

№………….                        дата 26 април 2011 год.                        град Бургас

 

В  ИМЕТО  НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – Бургас,   ІХ-ти състав,

в публично заседание на 11 април 2011 год.,

 в следния състав:

 

                                                                        Съдия:  ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                         

Секретар: К.Л.

Прокурор: ………………….

 

разгледа адм. дело № 102 по описа за 2011 год.

и за да се произнесе взе предвид следното:

 

         Производството е по реда на чл.145 и сл. от АПК, във вр. с чл.215, ал.1, вр. с чл.56 от ЗУТ.

         Предмет на оспорване е Решение № 70-К-274/21.12.2010 год. на заместник-кмета на община Бургас, с което е постановен отказ за издаване на разрешение за поставяне на преместваем обект – рекламно-информационен елемент тип “Пиза”, с размери 3,00м/4,00м, двустранен, неосветен, на позиция № 325 от одобрената схема, по заявлението на “Кресли адвъртайзинг” ЕАД, гр.София..

 Жалбоподателят “Кресли адвъртайзинг” ЕАД оспорва постановения отказ като възразява, че административният орган неправилно е приел, че едноличният собственик на капитала на дружеството е свързано лице със “София медия” ООД, за което е установено, че има задължения към община Бургас, което е пречка за издаване на разрешение за поставяне на преместваем обект в полза на жалбоподателя. Жалбоподателят счита, че в случая двете търговски дружества не са свързани лица, тъй като собственикът “Кресли адвъртайзинг” ЕАД е само съдружник в “София медия” ООД, но не участва в контролния или управителен орган на това дружество. Иска се отмяна на административния акт.

         В съдебно заседание жалбоподателят се представлява от пълномощник, който поддържа жалбата на сочените в нея основания, претендира разноските по делото.

         Ответникът – заместник-кмет на община Бургас се представлява от юрисконсулт, който оспорва основателността на жалбата, претендира възнаграждение.

         Съдът, след като прецени събраните по делото доказателства, обсъди доводите на страните и съобрази разпоредбите на закона, установи следното:

         Жалбата е процесуално допустима за разглеждане, като подадена от надлежна страна, засегната от действието на административния акт и депозирана в предвидения от закона срок.

         Разгледана по същество, е основателна.

         Страните не спорят по фактите, които най-общо могат да бъдат очертани така: жалбоподателят “Кресли адвъртайзинг” ЕАД, гр.София е подал заявление до община Бургас № 70-К-274/21.12.2010 год. за издаване на разрешение за поставяне на рекламно-информационен елемент , тип “Пиза” върху терен публична общинска собственост, на позиция № 325 по одобрената схема на община Бургас. Заявлението, като форма, съдържание и приложени към него документи отговаря на формалните изисквания за редовност, поради което е разгледано от нарочна комисия при община Бургас. Установено е, че за същата позиция са кандидатствали множество участници, поради което дружеството е поканено да предложи инвестиция и съобразно нейния размер да се определи участникът, на когото да се издаде разрешение за поставяне. Именно жалбоподателят е този, който е предложил най-високата цена на инвестиция, поради което неговото предложение е поставено на първо място. Впоследствие, след извършена служебна проверка на декларираните данни, административният орган е констатирал, че едноличният собственик на капитала на дружеството-жалбоподател – Даниела Иванова Великова е съдружник в друго търговско дружество – “София медия” ООД, гр.София, за което е констатирано, че има непогасени задължения към община Бургас, за което е издаден и АУПОВ № 312/08.11.2010г.

С оглед тези данни, административният орган е направил извод, че дружествата “Кресли адвъртайзинг” ЕАД и “София медия” ООД се явяват свързани лица по смисъла на § 1 от ДР на Наредбата за рекламната и информационна дейност на територията на община Бургас и предвид обстоятелството, че второто дружество има задължения към община Бургас, това се явява пречка за издаване на разрешение за поставяне на РИЕ в полза на жалбоподателя, направил е извод, че дружеството-жалбоподател е декларирало неверни данни в подадените в производството декларации по чл.33, ал.2, т.9 и т.10 от Наредбата, поради което и на основание чл.33, ал.3 и чл.37, ал.2 от Наредбата издал процесното Решение № 70-К-274/21.12.2010г., с което постановил отказ да се издаде в полза на “Кресли адвъртайзинг” ЕАД разрешение за поставяне на рекламно-информационен елемент.

Решението е незаконосъобразно.

Спорът между страните се свежда до това – са ли свързани лица “Кресли адвъртайзинг” ЕАД и “София медия” ООД, което да обоснове отказ за издаване на разрешение за поставяне на РИЕ, предвид факта, че “София медия” ООД има непогасени задължения към община Бургас.

Съгласно нормата на § 1 от ДР на НРИДТОБ “свързани лица” са лицата, в чиито управителни или контролни органи участва едно и също юридическо или физическо лица, включително когато физическото лице представлява друго лице. В настоящия случай, видно от приложеното по делото извлечение от Търговския регистър, на което се е позовал административния орган, съдружници в “София медия” ООД са осем лица, едно от които е и Даниела Иванова Великова, с дял 12,4% от капитала на дружеството. Управител на това дружество е друг съдружник – Христо Михов Вълев. При тези данни, изводът на административния орган за наличие на хипотеза на свързани лица в отношенията между “Кресли адвъртайзинг” ЕАД, чийто едноличен собственик на капитала е Даниела Иванова Великова, е явно необоснован, тъй като не се установява съдружникът Великова да участва в управителния или контролен орган на “София медия” ООД. За да е налице отношение на “свързани лица” необходимо е не просто участие в друго дружество, но това участие да бъде ангажирано в контролния или управителен орган на дружеството. В настоящия случай такива данни не са налице – собственикът на жалбоподателя “Кресли адвъртайзинг” ЕАД е само съдружник с определен дял в “София медия” ООД, но не участва в контролния или управителен орган на това дружеството. Като е направил обратния извод, с оглед на който е обосновал наличието на пречка за издаване на разрешение за поставяне на РИЕ, предвид факта, че “София медия” ООД има непогасени задължения към община Бургас, административният орган е постановил незаконосъобразно решение, което следва да бъде отменено.         

Изхождайки от разбирането, че административният орган е действал в условията на самостоятелна преценка, следва да бъде приложена нормата на чл.173, ал.2, предл. 1-во от АПК и преписката да бъде изпратена за произнасяне от компетентния административен орган за произнасяне, съобразно дадените в мотивите на настоящото решение указания по тълкуването и прилагането на закона.

С оглед този изход на процеса, в полза на жалбоподателя следва да бъдат присъдени претендираните по делото разноски в размер на 50 лв.

Ръководен от горните мотиви и на основание чл.172, ал.2, предл. 2-ро, вр. с чл.173, ал.2, предл. 1-во от АПК и чл.215, ал.7 от ЗУТ, Бургаският административен съд, ІХ-ти състав,

 

РЕШИ:

 

ОТМЕНЯ Решение № 70-К-274/21.12.2010 год. на заместник-кмета на община Бургас, с което е постановен отказ за издаване на разрешение за поставяне на преместваем обект – рекламно-информационен елемент тип “Пиза”, с размери 3,00м/4,00м, двустранен, неосветен, на позиция № 325 от одобрената схема, по заявлението на “Кресли адвъртайзинг” ЕАД, гр.София, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН.

ИЗПРАЩА преписката на заместник-кмета на община Бургас за произнасяне по заявление вх. № 70-К-274/14.09.2010 год. на “Кресли адвъртайзинг” ЕАД, съобразно съдържащите се в мотивите на настоящото решение задължителни указания по тълкуването и прилагането на закона.

 

Решението не подлежи на обжалване.

 

 

 

                                                                           СЪДИЯ: