ПРОТОКОЛ

       

Година 2011, 11.04.                                                                                 град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На единадесети април                                 две хиляди и единадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 102 по описа за 2011 година.                     

На именното повикване в 13.30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Кресли Адвъртайзинг” ЕАД, редовно уведомен, представлява се от адв.Ценкова, която представя пълномощно.

         ОТВЕТНИКЪТ Заместник кмет на ОБЩИНА БУРГАС, редовно уведомен, представлява се от юрисконсулт Белчева, която представя пълномощно.

 

         ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът не намира пречки по движението на процеса, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

         Адв.ЦЕНКОВА: Поддържам жалбата на основанията, които са посочени в нея. Други доказателства няма да представям.

         Юрисконсулт БЕЛЧЕВА: Оспорвам жалбата като неоснователна. Няма да соча други доказателства. Да се приемат представените.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представените с жалбата писмени доказателства, както и тези, изпратени от административния орган, представляващи заверено копие на административната преписка, изготвена във връзка с издаването на оспореното решение.

 

Като взе предвид изявленията на пълномощниците, че други доказателствени средства няма да бъдат ангажирани, съдът  

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

Дава ход на делото по същество.

 

Адв.ЦЕНКОВА: Моля да уважите жалбата. Считам постановеният отказ на заместник кмета с решението, което е обжалвано за неправилен и незаконосъобразен. Считам, че е налице едно разширително тълкуване на разпоредбата за свързаните лица, тъй като представителя на доверителя ми едноличният собственик Д.В. не е участвала нито в контролния орган на „София Медиа” ООД, за което се твърди, че са свързани лица, нито в контролния управителен орган на същото дружество. Тя е само един от многото съдружници в дружеството, а управителят Х.В. не е освободен от длъжност и отговорност към настоящия момент. Доверителят ми има отлични контакти с Община Бургас вече 10 години, има спечелени добри позиции за поставянето на рекламни съоръжения и елементи. Процедурите по  поставянето и изграждането ще бъдат по новата наредба, в която не фигурира такава разпоредба за свързани лица.

Моля да ни се присъдят направените разноски по делото.

Юрисконсулт БЕЛЧЕВА: Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна. Обжалваното решение е правилно и законосъобразно, в същото са изложени подробни фактически съображения и правни доводи, въз основа на които е постановен отказа за издаване на разрешение за поставяне на РИЕ тип „Пиза”. Посочено е основанието, на което е постановен отказа - чл.33, ал.3 и чл.37, ал.2 от Наредбата за Рекламно информационна дейност. Към решението са представени подробни доказателства и всички цитирани документи, на базата на които Община Бургас е постановила отказа си. Същите са доказателство за изложените факти, които доказват действително свързаност между жалбоподателя и съответно „София Медиа” ООД, както и останалите описани обстоятелства.

Моля в полза на Община Бургас да се присъди юрисконсултско възнаграждение.

 

Съдът ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.50 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                  СЪДИЯ: