РЕШЕНИЕ

                               1263             дата  26 юни 2018г.                 град Бургас

 

                                                    В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – Бургас,    ХVІ-ти състав,

в публично заседание на 07 юни 2018г.,  в следния състав:

 

                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                              ЧЛЕНОВЕ:          1. ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

                                                                                     2. ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: Г.С.

Прокурор: Христо Колев

 

разгледа докладваното от съдия СТОЙЧЕВА

КНАХ дело № 1028 по описа за 2018 год. и за да се произнесе

взе предвид следните обстоятелства:

 

Производството е по реда на чл.208 и сл. от Административно процесуалния кодекс, във вр. с чл.63 от ЗАНН.

Образувано е по касационна жалба на Министерство на туризма, против Решение № 27/07.02.2018г. постановено по НАХД № 1033/2017г. по описа на Районен съд – Царево, с което е отменено наказателно постановление № 2/15.11.2017г. на директора на Дирекция „Управление на морски плажове“ в министерство на туризма, с което, на „БУЛ ПРИМ ГРУП“ ЕАД, за нарушение на чл.10, ал.8 от Закона за устройство на Черноморското крайбрежие, на основание чл.23 от с.з., е наложена имуществена санкция в размер на 10 000 лева.

Съдебното решение се обжалва като неправилно, постановено в противоречие с материалния закон. Касаторът не споделя мотивите на районния съд обосновали отмяна на издаденото наказателно постановление, като излага подробни съображения в тази насока. Изразява становище за съставомерност на констатираното деяние и правомерно ангажиране отговорността на санкционираното дружество на соченото основание. Иска се отмяна на съдебния акт и потвърждаване на издаденото наказателно постановление.

В съдебно заседание касаторът - Министерството на туризма се представлява от пълномощник, който поддържа жалбата на сочените в нея основания, както и е представил писмени бележки.

Ответникът по касация „БУЛ ПРИМ ГРУП“ ЕАД,  също се представлява от пълномощник, който в подробна писмена защита е изложил становището си за оставяне в сила на съдебния акт.

Прокурорът от Окръжна прокуратура – Бургас дава становище за основателност на касационната жалба и отмяна на съдебния акт.

Жалбата е процесуално допустима, подадена от надлежна страна, в законоустановения срок, като разгледана по същество, настоящият съдебен състав счете за основателна.

Ответникът по касация е санкциониран за това, че в качеството му на концесионер на морски плаж "Приморско  – Север“, след извършен геодезически мониторинг е установено, че е поставил върху морския плаж, допълнителни търговски площи около заведенията за бързо хранене на площ от 749кв.м, вместо допустимите и одобрени от министъра на регионалното развитие и благоустройството на 19.12.2014г. със схемата по чл.13, ал.3 ЗУЧК - 535 кв.м, което представлява 1, 99% от общата площ на морския плаж, съгласно чл.10, ал.8 и 9 ЗУЧК. Районният съд е приел, че в административнонаказателното производство са допуснати съществени процесуални нарушения, а именно липсва дата на извършване на нарушението, наказващият орган е допуснал несъответствие в изписването на името на санкционираното лице, както и не е извършил преценка за приложение на чл.28 от ЗАНН. Обосновал е извод, че при съставяне на констативния протокол не е била спазена процедурата по чл.22б – чл.22г от ЗУЧК, с оглед на което отменил НП.

Решението е неправилно, като решаващите мотиви на съда за допуснати съществени процесуални нарушения не се споделят от настоящия съдебен състав.

Данните по делото сочат, че първоначално е бил извършен геодезически мониторинг на 02.08.2017г., когато е констатирано, че дружеството е поставило върху морски плаж "Приморско – Север“ преместваеми обекти и съоръжения на обща площ от 435кв.м., както и допълнителни търговски площи около заведенията за бързо хранене, като заетата площ е 749,кв.м. Допустимата и одобрена от министъра на регионалното развитие и благоустройството на 19.12.2014г. със схемата по чл.13, ал.3 ЗУЧУК площ за заемане е  535 кв.м. Въз основа на данните от геодезическото заснемане впоследствие е извършена и проверка на място от администрацията на наказващия орган, които са съставили констативен протокол № 17/18.08.2017г., в който данните от геодезическия мониторинг са отразени в графи 3.1 – 3.6. Както в АУАН, така и в НП недвусмислено е посочено, че проверката на плажа е извършена на 18.08.2017г. от служители на министерството, въз основа на технически (геодезичен) мониторинг, осъществен на 02.08.2017г.. Няма процесуални ограничения  проверката да протече в няколко етапа, резултатите от които следва да бъдат обобщени и едва след това може да се достигне до извод за наличие/липса на административно нарушение, като в конкретния случай  първоначално е извършен геодезически мониторинг на 02.08.2017г. и въз основа на резултатите от същия на 18.08.2017г. е извършена проверка на място от администрацията на наказващия орган, за резултати от която е съставен констативен протокол № 17 от същата дата. Не се констатира и  заявеното от районния съд нарушение на предвидена чл.22б-22г от ЗУЧК процедура, тъй като посочените разпоредби указват реда за осъществяване на текущ контрол по изпълнението на договорите за наем на морските плажове, докато доказателствата по делото обосновават извод, че санкционираното дружество стопанисва плаж "Приморско  – Север“ на основание сключен с МРРБ концесионен договор, който се различава от договора за наем. Основателни са релевираните с касационната жалба доводи, че неправилното посочване на правната форма на санкционираното дружество в диспозитива на НП, макар и процесуално нарушение, не обосновава незаконосъобразност на същото. Идентификационни белези на търговските дружества не се изчерпват единствено с правната си форма, а се индивидуализират  чрез техните фирми, седалище, адрес на управление и единният идентификационен код, като в конкретния случай не е налице такова съществено нарушение, което да прави невъзможно идентифицирането на нарушителя и да обосновава незаконосъобразността му. Не могат да бъдат споделени и мотивите на районния съд относно липсата на преценка за приложение на чл.28 от ЗАНН. Разпоредбата на чл.53, ал.1 от ЗАНН, вменява задължение на административнонаказващия орган да извърши преценка за наличие на предпоставките за прилагане на чл.28 от ЗАНН и ако прецени, че случаят е „маловажен“ да не издава наказателно постановление, като предупреди устно или писмено нарушителя. Но административнонаказващият орган няма задължение да мотивира преценката си, че нарушението не представлява маловажен случай и да изложи съображенията си за неприлагане на чл.28 от ЗАНН като задължителен реквизит от съдържанието на наказателното постановление. С издаването на наказателното постановление последният недвусмислено е изразил становището си, че случаят не е маловажен.

Отменяйки наказателното постановление само на изложените по-горе процесуални нарушения, счетени от съда за съществени, той не е изложил мотиви по същество. При извода на настоящата инстанция, че намерените от въззивния съд нарушения не са съществени и не могат да обосноват отмяна на наказателното постановление на тези основания, това налага делото да бъде върнато за ново разглеждане от друг съдебен състав, поради недопустимост на касационната инстанция за пръв път да излага мотиви по същество.

Мотивиран от изложеното Административен съд гр.Бургас ХVІ-ти състав

 

РЕШИ:

 

ОТМЕНЯ решение Решение № 27/07.02.2018г. постановено по НАХД № 1033/2017г. по описа на Районен съд – Царево и вместо него постановява:

ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг съдебен състав.

 

Решението е окончателно.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                             ЧЛЕНОВЕ: