ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 27.10.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД              ХVІІІ Административен състав

На двадесет и седми октомври               две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВАНИНА КОЛЕВА

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Колева

Административно дело номер 1028 по описа за 2016 година

На именното повикване в 14:31 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „АГРОБИЛК“ ООД, редовно призован, се явяват управителите на дружеството – С.Д. и Д. Д..

ОТВЕТНИКЪТ – Кмет на Община Несеър, редовно призован, се представлява от адвокат Д., с пълномощно по делото.

 

За ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА „АРТУР 2007” ООД, редовно призован, се явява управителя И. Д..

Явяват се вещите лица инж. М.П.М. и арх. Д.С.К..

 

 По хода на делото:

 СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА постъпило заключение в законоустановения срок по чл. 199 от ГПК по допуснатата съдебно-техническа експертиза.

 

СТРАНИТЕ: Да се изслуша заключението на вещото лице.

 

Съдът ПРИСТЪПВА към изслушване на вещите лица, на които СНЕМА самоличността и ги предупреждава на наказателната отговорност по чл. 291 от НК.

инж. М.П.М. – ** г., български гражданин, неосъждан, с висше образование, без дела и родство със страните.

арх. Д.С.К. – ** г., българска гражданка, неосъждана, с висше образование, без дела и родство със страните.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ инж. М.: Предупреден съм за наказателната отговорност по чл. 291 от НК.

Представил съм писмено заключение, което поддържам.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ арх. К.: Предупредена съм за наказателната отговорност по чл. 291 от НК.

Представила съм писмено заключение, което поддържам.

 

ВЪПРОС НА УПРАВИТЕЛЯ Д.: Във връзка с първия въпрос, който е зададен за нивото на улицата и относно втория за това дали има одобрени проекти за улицата, както и съответната улица дали е въведена в експлоатация и има ли Акт 16 и т. н. Вие отговаряте, че няма такива проекти.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ инж. М.: Улицата е изградена. Има изградена канализация, която е извършена по някакъв проект за вертикална планировка. Няма одобрен ПУП за цялата местност, който е в процес на изготвяне.

УПРАВИТЕЛЯТ Д.: В експертизата Вие казвате, че аз съм участвал в изграждането на улицата. Може ли да го докажете?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ инж. М.: Това е по сведение на общината.

ВЪПРОС НА УПРАВИТЕЛЯ Д.: В експертизата също казвате, че относно кръстовището между двете улици първо е изградена едната част и после другата улица.

Представям на съда снимка, от която е видно кое кръстовище е изградено.

 

АДВ. Д.: Противопоставям на приемането на представения снимков материал.

 

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ инж. М.: Ние не сме детективи, за да издирваме документи. Ние получаваме информация от съответните институции. Аз се позовавам на това, което са ми отговорили.

ВЪПРОС НА УПРАВИТЕЛЯ Д.: Направили сте снимка на парцела и на улиците включително. Направили сте и на процесния имот геодезическа снимка и Вие твърдите, че това са измерванията. Вие установихте ли, че има насип в парцела?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ инж. М.: Няма това как да се установи, тъй като аз не съм участвал в моделирането на терена. В т. 1, 2 и 3 съм отговорил. В т. 3 съм дал две сравнения какъв е насипът и 2 геодезически снимки. Проектният терен е 1247 кубически метра при средна височина на насипа 43 сантиметра.

ВЪПРОС НА УПРАВИТЕЛЯ Д.: В част „Геоложки доклад” има точно определение какъв е насипът. В експертизата също пишете, че нямаме разрешение за ограда.

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ инж. М.: Аз съм се запознал лично с архитекта и съм разговарял и той каза, че няма разрешение за ограда и подпорна стена.

ВЪПРОС НА УПРАВИТЕЛЯ Д.: Имаме проект за ограда, имаме разрешение за строеж като част от разрешението за сградата. В проектирания обект има ли също така разрешение за ограда и подпорна стена?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ инж. М.: Проектът още не е одобрен. Нямам поставен въпрос за оградата.

УПРАВИТЕЛЯТ Д.: Моля да се запише в протокола има ли поставен въпрос на вещото лице да се занимава с въпроса за оградата.

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ инж. М.: В жалбата, която е написана се коментира факта, че при изграждане на вертикална планировка ще бъде съборена оградата и затова аз съм направил изследване за тази ограда и съм записал за нея констатации, но не съм давал отговор.

ВЪПРОС НА УПРАВИТЕЛЯ Д.: Има ли изградена подпорна стена, която при така одобрения проект няма да събори нашата ограда, която е построена?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ инж. М.: Не ми е поставен такъв въпрос със задачата за експертизата.

ВЪПРОС НА УПРАВИТЕЛЯ Д. Д.: Кое е изградено първо - трафопостът или улицата, за която няма нито Акт 16, нито проект, нито разрешително?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Няма зададен такъв въпрос и не сме го изследвали.

ВЪПРОС НА УПРАВИТЕЛЯ Д. Д.: Вие имахте ли задача да установите кота било и кота терен? Къде е записано кота било и кота терен във Вашата експертиза?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ арх. К.: Отговорили сме в нашата експертиза. Отговорили сме по одобрения архитектурен проект.

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ инж. М.: Кота било на трафопоста е в абсолютна кота 8.00. При кота терен средна кота е 6.20.

ВЪПРОС НА УПРАВИТЕЛЯ Д.: Имате ли зададен въпрос в експертизата на някоя от страните за измерване на кота нула и кота било на съседни имоти или на нашия имот и кой възложи тази задача?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ арх. К.: Това е допълнителният въпрос на ответника. Впоследствие установихме.

УПРАВИТЕЛЯТ Д.: Това не е допълнителния въпрос на ответника. Не е отговорено на въпроса, поставен от общината, а е проявил самоинициатива да измерва кота нула на сградите.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ арх. К.: Това нещо не е вярно. На поставения въпрос на ответника сме отговорили за разрешението за строеж. Може би сме отговорили без да е зададен този въпрос. Ако решите, не го приемайте.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ инж. М.: Трафопостът е съоръжение. Не е строеж и е със съответни размери, затова сме приели, че няма смисъл да мерим трафопоста и че става въпрос за сгради. Възможно е да сме се заблудили.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ арх. К.: За трафопоста котите са указани в друг отговор на експертизата.

ВЪПРОС НА УПРАВИТЕЛЯ Д.: Ответната страна също си бяха изкарали разрешение от ДНСК. Искам да питам кой постави въпроса на вещото лица да отговори?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ инж. М.: Когато прочетохме въпроса пред представителя на общината, те отговориха, че няма такава заповедна книга за трафопоста, а има заповедна книга за строеж на сгради. Може би ние сме се заблудили, може би са ни подвели.

ВЪПРОС НА УПРАВИТЕЛЯ Д.: Тези кота било, кота корниз не се ли мерят на всяка фасада поотделно?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ инж. М.: Това са най-високите части.

ВЪПРОС НА УПРАВИТЕЛЯ Д.: Как измери вещото лице тези неща?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ инж. М.: Измерих ги с инструмент  SOKKIA” 6030 RК. Измерено е безпризмено – без оператор.

ВЪПРОС НА УПРАВИТЕЛЯ Д.: Влизахте ли в процесния имот, за да измерите котите?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ инж. М.: Влизах, но не в същия ден. Друг ден влизах. Как да вляза, когато няма човек?

ВЪПРОС НА УПРАВИТЕЛЯ Д. към ВЕЩОТО ЛИЦЕ арх. К.: Кой ви възложи да се занимавате с кота било и кота корниз?

 

 

Съдът СЧИТА, че този въпрос е недопустим, поради което вещото лице не следва да отговаря.

 

УПРАВИТЕЛЯТ Д.: Нямам повече въпроси към вещите лица.

 

АДВ. Д.: Представям и моля да приемете разрешение за ползване с № ДК-07-465/10.11.2009 г., издадено от ДНСК, както и извлечения от заповедната книга. От въпросите на жалбоподателя се установи, че вещото лице-геодезист е извършило замерване на място.

В състояние ли сте да отговорите има ли разминаване между котите, които сте ползвали на място?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ инж. М.: В ДНСК ми отказаха информация.

ВЪПРОС НА АДВ. Д.: Бихте ли могли да извършите съпоставяне между котите в протокола Образец 2, който представих?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ инж. М.: В протокол Образец 2 котите са относителни – 1800 мм, каквато към измерил.

 

Реплика на УПРАВИТЕЛЯ Д.: Това няма отношение към делото.

 

АДВ. Д.: Относно трафопоста, същият беше предложен с допълнителната молба на жалбоподателя и затова аз поисках също да се изясни от експертизата.

УПРАВИТЕЛЯТ Д.: Заявявам, че трафопостът и двете сгради в нашия имот нямат отношение към предмета на делото.

УПРАВИТЕЛЯТ Д. Д.: Също заявявам, че трафопоста и двете сгради в нашия имот нямат отношение към предмета на делото.

ВЪПРОС НА УПРАВИТЕЛЯ Д.: Вещото лице заяви пред съда, че е правил геодезична снимка на процесния имот. Поддържате ли тези коти?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ инж. М.: Щом съм ги измерил, значи ги поддържам.

ВЪПРОС НА УПРАВИТЕЛЯ Д.: Вие забелязахте ли когато правихте тези измервания, че има незаконно строителство и че има изградени незаконни сгради и комуникации?

 

Съдът СЧИТА, че вещото лице не следва да отговоря на този въпрос, поради липса на компетентност.

 

ВЪПРОС НА УПРАВИТЕЛЯ Д.: Ограден ли е въпросния имот?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ инж. М.: Ограден е с телена ограда. Има достъп, като при второто ходене вратата беше отворена. Ходил съм три пъти.

 

АДВ. Д.: Нямам повече въпроси към вещите лица.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Д.: Нямам въпроси към вещите лица.

 

УПРАВИТЕЛЯТ Д.: В частта, която няма отношение по делото, експертизата да не се приема. Става въпрос за двете сгради и трафопоста, като считам, че не следва да се приема като неотносимо към делото.

АДВ. Д.: Считам, че експертизата е пълна, обективна и следва да се приеме заключението на вещите лица.

ЗАИНТ. СТРАНА И. Д.: Да се приеме заключението на вещите лица.

АДВ. Д.: Всички въпроси, които те поставиха бяха обвързани с книжата и строителството в техния имот.

УПРАВИТЕЛЯТ С.Д.: Възразявам категорично срещу това.

УПРАВИТЕЛЯТ Д. Д.: Възразявам.

 

Съдът счита, че следва да приеме заключението на вещите лица като обективно и безпристрастно изготвено, като то ще бъде ценено по същество с крайния съдебен акт, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА заключението на вещите лица, като им ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение както следва: на инж. М.М. в размер на 500 лв. съгласно представената справка-декларация, платими от внесения депозит. На арх. Д.К. в размер на 500 лв., съгласно представената справка-декларация, платими от внесения депозит. (изд. 2бр. РКО-27.10.2016 г. – 1000 лв.)

 

Съдът ДОКЛАДВА, че в изпълнение на разпореждане на съда, с писмо вх. № 9384/07.10.2016 г. от Община Несебър са постъпили писмени доказателства – одобрен Комплексен проект за инвестиционна инициатива в обхват – проект за изменение на ПУП-ПЗ на поземлен имот с идентификатор № 51500.82.57 по кадастралната карта на гр. Несебър, местност „Кокалу” и технически инвестиционен проект за „Смесена сграда „Морско конче” с апартаменти за сезонно ползване”.

 

         УПРАВИТЕЛЯТ Д.: Да не се приемат документите. Твърдим, че не са истински документите. Твърдим, че отразеното в някои от документите не отговаря на оригиналите.

УПРАВИТЕЛЯТ Д. Д.: Уточнявам, твърдим, че в част „ВиК”- ситуация отразеното не отговаря.

УПРАВИТЕЛЯТ Д.: Оспорвам част „ВиК” - чертеж ситуация - Част „Външни връзки”. Никъде в проекта няма показано външно отклонение. Оспорваме, че разрешението за строеж е издадено без да има външно отклонение за „ВиК” мрежата.

УПРАВИТЕЛЯТ Д.: Твърдим, че в оригинала има различно от приложеното по делото копие на част „ВиК” – ситуация.

Моля да задължите ответника да представи оригинала.

 

Съдът ПРЕДУПРЕЖДАВА страните, че при следващо нарушение на реда в залата, ще им бъде наложена глоба съгласно чл. 89 от ГПК.

 

УПРАВИТЕЛЯТ Д.: Моля да бъдат изискани за сравнение оригиналите на проектите за Част „ВиК” - външна част.

АДВ. Д.: Проектът има две части „ВиК”.

УПРАВИТЕЛЯТ Д.: На стр. 25 по делото е цитирана заповед № 44/18.03.2016 г. на гл. архитект на Община Несебър. Моля да бъде представена в оригинал.

Да се приемат следните доказателства, които представям: снимков материал с дати, направен от „Google Maps”, от който се вижда, че има насип в процесния имот.

 

УПРАВИТЕЛЯТ Д.: Това, което се вижда, е пясък.

УПРАВИТЕЛЯТ Д.: Това не е пясък. Това е пръст, която е обрасла с растителност. Показано е на снимката насипа и машината, която го заравнява. Показана е и изградена шахта на имота. Няма право да бъде изграждана никаква шахта, ако няма издадено строително разрешение.

АДВ. Д.: Противопоставям се на приемането на тези доказателства, като считам, че още по-малко са относими към предмета на делото.

УПРАВИТЕЛЯТ Д.: Това без строително разрешение е насипано.

УПРАВИТЕЛЯТ Д.: Поддържаме искането си за разпит на свидетели, които да установят, че има насип.

АДВ. Д.: Моля да допуснете до разпит двама свидетели за следващо съдебно заседание, с които ще установим обстоятелството, че няма насип в имота.

ЗАИНТ. СТРАНА Д.: Заявявам, че няма насип. Искам да кажа, че няма насип и никога не е имало. Черноземът, който изсипахме там, го изсипахме в градинките.

 

Съдът, по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представеното от жалбоподателя с молба вх. № 7417/20.07.2016г. разрешение за строеж № 33/23.04.2008 г., разрешение за ползване на строеж, издадено от началника на РДНСК – Бургас № ДК-07-465/10.11.2009 г. скица на поземлен имот № 15-353507 от 20.07.2016 г., издадена от СГКК – Бургас, представените с писмо вх. № 9384/07.10.2016 г. от община Несебър доказателства – Комплексен проект за инвестиционна инициатива в обхват – проект за изменение на ПУП-ПЗ за поземлен имот с идентификатор № 51500.82.57 по кадастралната карта на гр. Несебър, местност „Кокалу” и технически инвестиционен проект за „Смесена сграда „Морско конче” с апартаменти за сезонно ползване”.

Съдът ПРИЕМА представените в днешно съдебно заседание от ответника писмени доказателства.

Съдът ПРИЕМА за сведение представения от жалбоподателя снимков материал.

Съдът НЕ ПРИЕМА представените извадки от закона, тъй като те не представляват доказателства.

Съдът ЗАДЪЛЖАВА ответника с оглед изявлението на жалбоподателя, да представи оригинала на план-ситуация „Външни връзки” от част „ВиК”

ЗАДЪЛЖАВА ответника в срок до следващо съдебно заседание, да представи заповед № 44/18.03.2016 г. на гл. архитект на Община Несебър.

ДОПУСКА до разпит в следващо съдебно заседание по един свидетел от двете страни при режим на довеждане.

 

За събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 24.11.2016 г. от 14,00 часа, за която дата и час страните редовно уведомени от днес.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 15,42 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                 СЪДИЯ: