ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 24.11.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД              ХVІІІ Административен състав

На двадесет и четвърти ноември            две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВАНИНА КОЛЕВА

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Колева

Административно дело номер 1028 по описа за 2016 година

На именното повикване в 14:27 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „АГРОБИЛК“ ООД, редовно призован, се явяват управителите на дружеството – С.Д. и Д. Д..***, редовно призован, се представлява от адвокат Д., с пълномощно по делото.

 

За ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА „АРТУР 2007” ООД, редовно призован, се явяват управителя И. Т. Д. и П.Д..

         Явяват се допуснатите свидетели.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА постъпила молба с вх. № 9942/28.10.2016 г. от жалбоподателя, с която моли Община Несебър да представи оригиналния одобрен проект от част „ВиК” на Комплексен инвестиционен проект за имот с идентификатор 51500.82.57, собственост на „АРТУР 2007” ООД.

 

АДВ. Д.: Представям и моля да приемете в оригинал одобрен проект от част „ВиК”.

Представям и заповед № 44/18.03.2016 г., издадена от гл. архитект, която бяхме задължени да представим.

 

УПРАВИТЕЛЯТ Д.: Моля, обърнете внимание, че на представения в днешно съдебно заседание оригинал на одобрен проект не съответства на ситуация „Площадкови мрежи” и се различава от представеното заверено копие, находящо се на стр. 557 от делото. Според мен това е фалшив документ.

АДВ. Д.: Предполагам, че това е станало при копиране, тъй като копието е черно-бяло, а липсващата част е в по-светъл цвят. Ние нямаме интерес да представяме частичен проект и непълен.

УПРАВИТЕЛЯТ Д.: В тази връзка искаме назначаване на съдебно-техническа експертиза, която да установи дали когато се копира черно-бяло може да има липсваща част.

УПРАВИТЕЛЯТ Д.: Моля, съдът да не приема така представения оригинал, тъй като е изготвен за самото заседание.

АДВ. Д.: Желая да се ползвам от представените доказателства.

 

На осн. чл. 193, ал, 1 от ГПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА одобрен проект от част „ВиК” в оригинал и заповед № 44/18.03.2016 г., издадена от гл. архитект на община Несебър.

ОТКРИВА производство по оспорване на представения проект от част „ВиК”, представен в днешно съдебно заседание.

На осн. чл. 193, ал. 3 от ГПК, УКАЗВА на жалбоподателя, че доказване истинността на документа пада върху страната, която го оспорва. Когато се оспорва истинността на частен документ, който не носи подписа на страната, която го оспорва тежестта пада върху страната, която го е представила.

 

УПРАВИТЕЛЯТ Д.: Искаме експертиза, която да установи дали има направено незаконно строителство в парцел с идентификатор 51500.82.57, в процесния парцел. Твърдя, че има незаконно включване към водопровод и канализация (външни), които са частни без разрешение на собственика. Същите се виждат на снимките, които са приложени по делото.

Също така да се установи дали има изградени подземни съоръжения, шахти и тръби (гофрирани) за полагане на кабели, бетонни тръби в същия парцел и изградени шахти съответно. Част от тях се виждат на снимките.

АДВ. Д.: Няма абсолютно никакво отношение към откритото производство и твърдяното несъответствие между оригинала и представеното копие. Считам, че така формулираните въпроси не биха допринесли за изясняване на относимите обстоятелства към това производство. Освен това, считам, че доколкото предмет на съдебен контрол в настоящото производство е законосъобразността на одобрения от компетентните органи при Община Несебър Комплексен инвестиционен проект, тези въпроси нямат отношение и към предмета на спора по същество.

УПРАВИТЕЛЯТ Д.: Член от ЗУТ гласи, че когато в един парцел има незаконно строителство, няма право общината да издава разрешение преди незаконното строителство да бъде премахнато. Искаме да се изясни дали има незаконно строителство в парцела или не.

АДВ. Д.: Разпоредбата, която предполагам, че имат предвид управителите на дружеството, визира хипотезата, в която е налице извършител, установен по надлежен ред. Има забрана да бъде издавано разрешение за строеж на извършител на незаконен обект. Нямаме данни по преписката за наличие на незаконен строеж и няма отношение към производството. Не би следвало да бъде проведено по хипотезата на тази норма.

УПРАВИТЕЛЯТ Д.: Моля да се установи чертежът, който представиха в оригинал, защото аз твърдя, че е направен за днешното съдебно заседание. Нямаме други доказателствени искания.

 

По искането за назначаване на съдебно-технически експертизи, в това число и такава, която да установи дали в процесния имот има извършено незаконно строителство, съдът счита същите за неотносими към предмета на спора и към оспорването на представения в оригинал документ. Наличието на незаконно строителство се установява по друг ред, уреден в ЗУТ, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането за допускане на съдебно-технически експертизи, които да отговорят на поставения от жалбоподателя в днешно съдебно заседание въпрос.

 

Изявление на УПРАВИТЕЛЯ Д.: Тогава аз ще подам жалба до прокуратурата, за да установим незаконно строителство.

 

Съдът ПРИСТЪПВА към разпит на водените свидетели.

В залата влиза свидетеля Ангел Д..

СНЕМА самоличността на водения свидетел от жалбоподетеля както следва:

А.С. Д. – ** г., български гражданин, неосъждан, баща и съпруг на управителите на дружеството-жалбоподател.

 

Съдът ПРЕДУПРЕЖДАВА свидетеля за наказателната отговорност по чл. 290 от НК.

 

СВИДЕТЕЛЯТ Д.: Предупреден съм за наказателната отговорност по чл. 290 от НК.

Обещавам да говоря истината.

 

СВИДЕТЕЛЯТ Д. на въпроси на УПРАВИТЕЛЯ Д.: Към края на 2013 г. започна строителството на голям обект на фирма „Артур 2007” ООД, който се състоеше от 5 сгради, в съседство на късата част на нашия парцел. Парцелът, който се получава е в съседство с парцела на „Агробилк” ООД. Пръстта се извозваше в началото с камиони, но след това спря да се извозва и се слагаше на камари на парцела, който граничи с дългата част на нашия имот. Камарите бяха от 2 до 3 метра високи. Тези камари престояха около година и половина до две години. След това, когато завърши строителството на комплекса, черната пръст беше извозена и поставена в градинки на комплекса. Другата пръст, която остана на камари, по-голямата част беше пръсната с машина в парцела, граничещ с дългата част на нашия имот. След завършване на разпръскването на пръстта останаха камари по целия парцел, които и в момента се виждат. Нищо не е закрито, всичко си стои както е. В момента има пръснати камари, разпръснати по целия парцел. Аз живея в комплекса целогодишно и това всичко съм го видял с очите си. Машината, която пръскаше пръстта е собственост на фирма „Артур 2007” ООД и беше със син цвят.

УПРАВИТЕЛЯТ Д.: Нямам повече въпроси към свидетеля.

 

СВИДЕТЕЛЯТ Д. НА ВЪПРОСИ НА АДВ. Д.: Купчините са направени към края на 2013 г. - месец ноември, началото на 2014 г. 

АДВ. Д.: Нямам повече въпроси към свидетеля.

 

УПРАВИТЕЛИТЕ НА ЗАИНТ. СТРАНА: Нямаме въпроси към свидетеля.

 

Поради изчерпване на въпросите, съдът освободи свидетеля.

 

В залата влиза свидетеля Г.Д..

 

Съдът СНЕМА самоличността на свидетеля както следва: 

Г.Д.Д. – 43г., български гражданин, неосъждан, брат на съдружника на заинтересованата страна „Артур 2007” ООД.

 

Съдът ПРЕДУПРЕЖДАВА свидетеля за наказателната отговорност по чл. 290 от НК.

 

СВИДЕТЕЛЯТ Д.: Предупреден съм за наказателната отговорност по чл. 290 от НК.

Обещавам да говоря истината.

 

СВИДЕТЕЛЯТ НА ВЪПРОСИ НА АДВ. Д.: Освен роднински връзки, аз съм съдружник на „Аполон ДК” ООД, която фирма изпълнява строителни обекти на фирма „Артур 2007” ООД. Освен това, че съм съдружник заемам и длъжност експерт-инвеститор, която съвместявам. Изпълнявам няколко длъжности в строителната фирма, както и длъжността технически ръководител. Завършил съм през 1995 г. „ПГС” в Университет „Любен Каравелов” и се занимавам само със строителство.

По принцип започнахме строителството в района още през 2004 г. До ден-днешен сме в този регион и изпълнявам обекти на фирмата. Това работя.

По принцип ръководя нещата от близко постоянно. Това ми е работата. Моята работа е постоянно да бъда на обекта, а не в офис. Запознат съм за кой имот става въпрос по това дело. Знам имота още преди да го придобие фирмата „Артур 2007” ООД.

Геоложкото проучване на имота е представеният на скицата сондаж № 6, който се отнася за процесния имот. Другите са близки до тази местност.

Почвеният слой започва от 0.6 до 1,20-1,40. За разлика от другите колонки има почвен слой и насип, ако прегледаме нещата в целия район. В строителството когато се проектира дадена сграда има част „Геология”, която третира почвения слой до положение, в което сградата да се фундира, за да има сградата устойчивост. По принцип, когато се започва един проект се прави геоложко проучване, което показва в процес на годините назад какво е образувала природата в дадената местност. В този случай, когато е направено геоложко проучване има посочени условия, в които е посочен всеки почвен слой, който има различна носимоспособност всеки един пласт.  На най-горният пласт се намира хумусен слой, който не става за строителство и разполагане на основи на сградата. Това е наречената черна почва. Този хумусен слой се отделя, защото той не може да се смесва с други почви. Следващите пластове са различни песъчлива глина. Тези слоеве имат определена дебелина.

В този имот не е правен насип, за да се променя релефа или конфигурацията на дадения терен. В случая, след като „Артур 2007” ООД придоби имота и след други наши обекти в района, в мястото сме депонирали почва – изкоп, който използваме впоследствие когато се изкопае така или иначе следва да се насипе. Депонирали сме почвата, която става за тази функция. Черната почва е отделена и се прибира, защото е много скъпа и се ползва за градинки и озеленяване, която пръст също е депонирана, за да може да се използва. Обектът е на 60 м от другите обекти и затова съм ги депонирал на този обект. След завършване на строителството всичко това, което е за обратен насип е върнато обратно около сградите, а също така черната пръст сме използвали с цел за озеленяване, която също се махнали оттам, но други насипи в този имот не са правени.

По време на строителния процес когато започнат изкопните работи, преценяваме коя пръст става за обратен насип, коя пръст за градинките и тази пръст, която не става и е в повече, се изхвърля и се извозва на депа, които са определени от общината. Тази пръст няма какво да я правим.

АДВ. Д.: Нямам повече въпроси към свидетеля.

 

СВИДЕТЕЛЯТ Д. НА ВЪПРОСИ НА УПРАВИТЕЛЯ Д.: Нямам спомен кога започна строителството в имот 51500.82.56, граничещ с по-късата част на парцела на жалбоподателя.

Депото беше високо около 3-4 метра. Не мога да кажа на каква площ беше разположен и върху колко квадратни метра.

Едната пръст престоя не повече от 7-8 месеца, а другата максимум година.

Имах разрешение за депониране от фирмата-собственик на имота. Не се изисква разрешение за строеж от общината за това.

Всичката пръст, която беше депонирана в парцела, се върна в градинките.

Машините не са разпръсквали пръст, а са се движили, за да я натоварят на камиони или да я занесат на мястото, където трябва да се изсипе.

Машината на снимка на лист 757 по делото си товари кофата.

Правил съм много „ВиК” връзки, но в този имот не съм правил „ВиК” връзки и шахти.

На снимката на стр. 761 шахтата, която се вижда, не е в процесния имот. А тръбата не е канализационна.

Жълтата пръст, която се използва за обратен насип престоя около 7-8 месеца, а черната пръст престоя около година. Последното насипване когато сме насипвали черната пръст е месец март 2016 г. Жълтата пръст е върната в строителния обект не по-късно май-юни месец 2015 г.

 

ИЗЯВЛЕНИЕ НА УПРАВИТЕЛЯТ Д.: Госпожо съдия, моля да запишете в протокола каквото казвам. Ние страна ли сме, или Вие може да си решите делото без нас.

 

Съдът ПРЕДУПРЕЖДАВА управителя на жалбоподателя, че при неспазване на реда в залата, ще му бъде наложена глоба на основание чл. 89, т. 1 от ГПК, в размерите по чл. 91, ал. 1 от ГПК.

Съдът счита, че свидетелят следва да отговори на въпроса.

 

СВИДЕТЕЛЯТ Д.: Жълтата пръст е върната в строителния обект не по-късно май-юни месец 2015 г. Върнахме пръстта през 2015 г.

Не помня кога са започнали изкопните работи. Не помня от коя дата е строителното разрешение на обекта.

 

АДВ. Д.:  В геоложкия проект е отразено, че тези сондажи са правени през юли месец 2013 г. и това е меродавно за проекта за геодезическа и геоложка част, защото каквото е правено в имота е одобрявано на проекта с котите. Посочени са коти в имота на жалбоподателя и в имота на ответника. Разликата е 5 см в котите на двата терена.

УПРАВИТЕЛЯТ Д.: Нямам повече въпроси към свидетеля.

 

Поради изчерпване на въпросите, съдът освободи свидетеля.

 

УПРАВИТЕЛЯТ Д.: Нямам други доказателствени искания. Не искам да ангажирам други доказателства. Доказателствата всички са приложени по делото.

АДВ. Д.: Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

УПРАВИТЕЛЯТ И. Д.: Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

С оглед изявленията на страните, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ХОД по същество:

УПРАВИТЕЛЯТ Д.: Уважаема госпожо съдия, моля да постановите съдебен акт, с който след като приемете за основателна подадената от „Агробилк” ООД жалба, да отмените като неправилна необоснована и незаконосъобразна заповед № 137/11.04.2016 г. на зам.- кмета на Община Несебър, с която са одобрени изменението на ПУП –ПЗ план за устройство на парцела за ПИ с идентификатор 51500.82.57, в местността „Кокалу”, гр. Несебър, а също така и Комплексен проект за инвестиционна инициатива по чл. 150 от ЗУТ на ПИ с идентификатор 51500.82.57 и разрешение за строеж № 133/11.04.2016 г., издаден на фирма „Артур 2007” ООД.

 С цел процесуална икономия, моля да ми бъде даден 10-дневен срок за изготвяне и внасяне на писмена защита, в която да изложа по направеното от мен искане аргументи.

Моля също така да бъдат присъдени в наша полза направените по делото съдебно-деловодни разноски съобразно приложения по делото списък на направените разноски.

АДВ. Д.: Противопоставям се на т. 1 от списъка за разноските. Колегата се яви в първото по делото заседание, където на практика не се извършиха почти никакви процесуални действия.

УПРАВИТЕЛЯТ Д.: Адвокатът ни е консултирал през цялото време и това, че не се е явил в съдебно заседание не означава, че не е работил по делото. Той ще изготви писмената защита.

АДВ.Д.: Уважаема госпожо съдия, моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана. Изложените в нея твърдения за допуснати закононарушение при изготвяне на Комплексен проект за инвестиционна инициатива изобщо доколкото се съдържат в жалбата такива, не се подкрепят от събраните по делото доказателства.

Предвид фактическата сложност на делото и големия обем на доказателствата, моля да ми бъде предоставен срок за представяне на писмени бележки.

Моля да присъдите в полза на Община Несебър направените съдебно-деловодни разноски в размер на платените депозити на вещите лица, за които доказателства се съдържат в кориците на делото.

УПРАВИТЕЛЯТ И. Д.: Моля да отхвърлите оспорването. Между нашата кота 0 и тяхната кота е 0, разликата е само пет сантиметра. Написано е, че едната кота е 7.75, а другата е 7.70.

УПРАВИТЕЛЯТ Д.: Става въпрос за кота терен, а не кота 0.

ДАВА 10-дневен срок на страните за представяне на писмени бележки.

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в срок.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 15,47 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                 СЪДИЯ: