ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 20.04.                                                                         град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  ХVІІІ Административен състав

На двадесети април                                       две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВАНИНА КОЛЕВА

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Колева

Административно дело номер 1028 по описа за 2016 година

На именното повикване в 13:50 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „АГРОБИЛК“ ООД, редовно призован, се явяват управителите на дружеството – С.Д. и Д. Д..***, редовно призован, се представлява от адвокат Д., с пълномощно по делото.

 

За ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА „АРТУР 2007” ООД, редовно призован, не изпраща представител.

         

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

ДОКЛАДВА постъпила молба с вх. № 3193/30.03.2017 г. от жалбоподателя – „Агробилк“ ООД, с която прави искане за отвод на съдията  на осн. чл. 22, ал. 1, т. 6 от ГПК с цел гарантиране на обективност и безпристрастност при решаването на правния спор.

 

УПРАВИТЕЛЯТ Д.: Поддържам молбата си.

АДВ. Д.: Считам, че молбата е неоснователна. Няма основание да бъде уважена.

СЪДЪТ намира искането в молбата на оспорващия в настоящото производство за неоснователно. Oснованията за отвеждане на съдия са изчерпателно посочени в чл. 22 от ГПК субсидиарно приложим в настоящото административно производство по силата на чл. 144 от АПК. Съдът намира, че нито едно от тези основания не е налице.

В представената писмена молба не са посочени мотиви, които да са основание за отвод по чл. 22, ал. 1, т. 6 от ГПК, във вр. с чл. 144 от АПК. Обстоятелството, че съдията по настоящото дело се е произнесла с определение, с което е прекратено производството по делото, не е сред основанията за отвод, сочени в цитираната разпоредба. Цитираното определение по пътя на инстанционния контрол е отменено от Върховен административен съд и делото е върнато за продължаване на процесуалните действия по него от същия състав. Настоящото производство е в изпълнение на  определение № 3206 от 15.03.2017 г. по адм. дело № 1922/2017 г. по описа на ВАС, с което продължава настоящото производство.

Водим от горното и на основание чл. 22, ал. 2 от ГПК, във вр. с чл. 144 от АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането за отвод на съдията- докладчик.

 

 

УПРАВИТЕЛЯТ Д.: Уважаема госпожо Съдия, моля да постановите съдебен акт, с който да ни признаете за заинтересована страна по настоящото дело. Аргументите ми в подкрепа на горното, са следните:

Както съгласно императивните разпоредби, така и съгласно мотивите на ВАС представляваното от мен дружество „Агробилк“ ООД се явява заинтересована страна в процеса. От определението на ВАС се правят следните изводи:

На осн. чл. 131, ал. 2, т. 2 от ЗУТ, публикувано в ДВ бр. 101 от 2015 г., съгласно който непосредствено засегнати от предвижданията на ПУП са съседните недвижими имоти, когато се включат в свързано застрояване и/или се предвижда промяна в застрояването им. В обстоятелствената част на заповед № 137/11.04.2016 г. е посочено, че процесният имот с идентификатор *** с площ от 2898 кв. метра е образуван чрез обединение на имоти с идентификатори *** и ***. Първият с ПУП е отреден „за жилищни сгради“ - устройствена зона „Жм“, с устройствени показатели плътност на застрояване 30%, Кинт 1,20, максимална етажност 3 етажа, (Н кота корниз 10 м), минимално озеленена площ 50%.

Вторият с ПУП отреден „за жилищни сгради апартаменти за сезонно обитаване“, устройствена зона „Ок“, с устройствени показатели - плътност на застрояване 30%, Кинт 1,50, максимална етажност – 5 етажа, (Н кота корниз 15 метра) и минимално озеленена площ 50%.

Според чл. 23 от ЗУТ, характерът на застроеното се определя в зависимост от височината на основното застрояване, като те могат да бъдат съответно ниско застрояване с височина до 10 метра, средно застрояване с височина до 15 метра и високо застрояване с височина над 15 метра. В случая от съдържанието на заповедта за одобряване на процесния имот за изменение на ПУП се установява, че наред с обединяването на два ПИ с идентификатори *** и *** по действащата КК в нов общ имот с идентификатор ***, изменението касае друга промяна по действащия ПУП - част от новообразувания ПИ е бил с отреждане „за жилищни сгради“ с максимална етажност до 3 етажа, (Н кота корниз 10 метра), устройствена зона „Жм“, а с одобреното изменение целия новообразуван имот е с отреждане „за смесена сграда с апартаменти за сезонно ползване“ с максимална етажност до 5 етажа, (Н кота корниз 15 метра), устройствена зона „Ок“. Отделно от това считам, че са налице и предпоставки по чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ, а именно:

Видно от Заповед № 137/11.04.2016 г. на община Несебър (стр. 19 от делото) става ясно, че заедно с одобрението на Комплексен инвестиционен проект, е променен статутът на процесния имот с идентификатор *** от незастроен имот „за жилищни нужди“, „за смесена сграда за апартаменти за сезонно ползване“ с максимална етажност до 5 етажа, (Н кота корниз 15 метра), устройствена зона „Ок“. Също така, тук е момента да спомена, че са налице и предпоставки по чл. 24, ал. 5, т. 2 от ЗОЗЗ. Решението за промяна на предназначението на земеделската земя губи правното си действие когато в тригодишен срок от влизането в сила на решението за промяна предназначението и не е поискано издаването на разрешение за строеж. Оттук следва, че решението за промяна на предназначението на земеделската земя на ПУП – ПЗ за имот с идентификатор *** губи своето правно действие, тъй като в тригодишния срок от влизането в сила на разрешението за промяна на предназначението на земеделската земя датата е 03.01.2006 г. не е поискано издаване на разрешение за строеж. Крайният срок за това искане е бил на 03.01.2009 г. До тази крайна дата, до настоящия момент няма ново решение за промяна на предназначението на имот с идентификатор ***., издадено от МЗГ. По този начин решението за промяна предназначението на земеделската земя е загубило правното си действие. Процедираният ПУП отново сменя предназначението от един вид на друг, като при смяна предназначението на имотите следва да се уведомят съседите.

Предвид гореизложеното е безспорно, че „Агробилк“ ООД се явява заинтересована страна по чл. 131, ал. 2, т. 2 и т. 4 от ЗУТ, като моля в този смисъл да бъде и постановен съответния съдебен акт.

АДВ. Д.: Уважаема госпожо Съдия, аз ще взема отношение по съществото на спора. Няма да соча доказателства. Аргументите, които бяха изложени преповтарят частната жалба, а аз вече съм писала отговор, който изцяло поддържам. Във връзка с направеното изявление относно предпоставките по чл. 24, ал. 5, т. 2 от ЗОЗЗ, жалбоподателят не е съобразил един параграф от ПЗР на ЗОЗЗ, където не е предвидено срокът да започва да тече, той е относно обезсилване на решението и не е изтекъл все още. Извън това, с тази разпоредба не се обезсилват издадените административни актове, с които са одобрени ПУП. Цитираната разпоредба има отношение единствено и само към правното действие на актовете на съответните комисии по земята, като отпадането на правното им действие е в един по-късен момент. Ще изложа аргументи в подробни писмени бележки.

Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

УПРАВИТЕЛЯТ Д.: Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

УПРАВИТЕЛЯТ Д.: Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ХОД по същество:

УПРАВИТЕЛЯТ Д.: Моля да отмените строителното разрешение, което е незаконосъобразно на базата на незаконосъобразно издадения ПУП, който не е влязъл в сила, поради това, че за имотите е загубено правното действие на промяната на предназначението на земята преди покупката от фирма „Артур 2007“. Още от старите собственици промяна на предназначението е отпаднала и преди „Артур 2007“ да закупи имота.

АДВ. Д.: Жалбата е неоснователна. Подробни аргументи съм изложила в писмени бележки.

Моля да ми се даде възможност да представя писмени бележки относно изявлението за предпоставките на ЗОЗЗ.

СЪДЪТ дава 7-дневен срок от днес за представяне на писмени бележки.

Счете делото за изяснено и ОБЯВИ, че ще се произнесе в срок.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.14 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                     СЪДИЯ: