ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2016, 14.07.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД              ХVІІІ Административен състав

На четиринадесети юли                          две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВАНИНА КОЛЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Колева

Административно дело номер 1028 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 14:08 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „АГРОБИЛК“ ООД, редовно призован, се представлява от адвокат Д.,с пълномощно от днес.

 

ОТВЕТНИКЪТ Кмет на Община Несебър, редовно призован, се представлява от адвокат Д., с пълномощно от днес.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА „АРТУР 2007 ООД, редовно призован, не се представлява.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

Образувано е по жалба на „Агробилк“ ООД, против Заповед №137/11.04.2016г. на зам.-кмета на община Несебър, с която са одобрени изменението на ПУП-ПЗ – план за устройство на парцела на поземлен имот с идентификатор № 51500.82.57, местност „Кокалу“, гр. Несебър, комплексен проект за инвестиционна инициатива по чл. 150 от ЗУТ за имот с идентификатор 51500.82.57 по кадастралната карта на гр. Несебър, местност „Кокалу“ и  разрешение за строеж № 133/11.04.2016 г., издадено на фирма „Артур 2007“ ООД.

Съдът ДОКЛАДВА административната преписка и доказателствата към нея.

 

АДВОКАТ Д.: Поддържаме жалбата.

Относно доказателствените искания, както сме посочили в жалбата, моля съдът да допусне съответна съдебно-техническа експертиза, вещото лице по която да установи какви са били реалните коти в двата парцела съгласно геодезическото заснемане през 2006 г. и дали е налице изкуствено завишаване, насипване на терена в процесния имот; има ли издадено надлежно разрешение за строеж за извършване на тези дейности, както и налице ли е превишаване на максимално допустимата кота било в атакувания проект, като за улеснение на съда, тъй като проучихме въпроса що се касае за вещото лице, което трябва да установи дали има завишаване, би следвало да бъде геолог, а за кота било – архитект.

Отделно от това, както сме посочили в жалбата, ще молим от съда да бъдат допуснати двама свидетели, които да установят релевантни за настоящия процес факти и обстоятелства, свързани с насипването.

Да се приемат представените доказателства.

 

АДВОКАТ Д.: Уважаема госпожо административен съдия, оспорваме жалбата.

 Молим да приемете представената от административния орган преписка по делото.

По отношение направените от страна на процесуалния представител на жалбоподателя доказателствени искания, на първо място противопоставям се и моля да не приемате снимката, приложена към жалбата, в уверение на това, че има извършено насипване.

На следващо място, по отношение искането за допускане на двама свидетели също се противопоставям, моля да не го уважавате и да не допускате разпит, тъй като единствено чрез съответни замервания на място от компетентни специалисти с уреди може да бъде установено нивото в процесния имот и съседния на него спрямо котите на улицата, по отношение на които се привързва всеки един подробен устройствен план и които могат и следва да бъдат установени при съпоставяне на установените в имота коти с тези по нивелетните планове на улиците, което няма как да бъде установено със свидетелски показания.

По отношение поставения въпрос под № 3 жалбоподателят иска геоложко проучване. Геологията предполага изучаване на всички пластове до твърда почва. Считам, че инженер геолог не може да отговори на въпроса, поради липса компетентност. По поставените въпроси следва да отговори инженер геодезист, а не геолог.

Предвид изложените в жалбата твърдения за изясняване на относимите към предмета на спора обстоятелства, Ви моля да допуснете съдебно-техническа експертиза с въпроси, формулирани в молба, която експертиза трябва да бъде комбинирана и да бъде извършена от инженер геодезист и архитект.

 

АДВОКАТ Д.: По повод искането от представителя на ответната страна заявяваме, че така, както сме поставили в днешно съдебно заседание въпроси относно съдебно-техническата експертиза, остават така. Тези в жалбата да не се разглеждат.

Що се отнася до твърдението, че не са нужни свидетели, то считам, че жалбоподателят има право по закон да се ползва с всички доказателствени средства, за да докаже истинността на факти, на които се обосновава. Ето защо моля да ги допуснете и да се изслушат след депозиране на заключението на вещите лица.

Относно искането за експертиза, предоставям на съда.

 

СЪДЪТ счита, че следва да приеме представените с административната преписка доказателства.

По искането за допускане до разпит на свидетели съдът ще се произнесе след изслушване на заключението на съдебно-техническата експертиза, с оглед заявлението на жалбоподателя.

Счита исканията за допускане на съдебно-техническа експертиза на двете страни за относими към предмета на спора и допустими в настоящото производство.

По изложените съображения съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с административната преписка доказателства.

ДОПУСКА съдебно-техническа експертиза, вещите лица по която, след като се запознаят с материалите по делото, направят оглед на място и извършат всички необходими справки и действия, отговорят на поставените от жалбоподателя в днешно съдебно заседание въпроси, както и на въпросите на ответника, формулирани в писмена молба, представена в днешно съдебно заседание.

ОПРЕДЕЛЯ депозит в размер по 400 лева за всяка от страните, вносими в 7-дневен срок от днес по сметка на Административен съд Бургас, като в същия срок следва да представят доказателства по делото за внесения депозит, след което ще бъдат определени вещите лица.

УКАЗВА на жалбоподателя в 7-дневен срок от днес да представи скица на имота.

 

За събиране на доказателства съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 13.10.2016 г. от 13:40 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 АПК.

Да се уведомят вещите лица.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:22 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                СЪДИЯ: