Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер           1189                         15.06.2018 година                                  град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд – гр.Бургас, петнадесети състав, на седемнадесети май две хиляди и осемнадесета година в публично заседание в следния състав:

 

  Председател: Станимир Христов

 Членове: 1. Чавдар Димитров

                  2. Диана Ганева

 

при секретаря М.В. и прокурор Андрей Червеняков  като разгледа докладваното от съдия Ганева касационно наказателно административен характер дело номер 1027 по описа за 2018 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 63, ал. 1, изречение второ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

Образувано е по касационна жалба на Началник на регионален отдел „Метрологичен надзор – югоизточна България на Главна дирекция „Метрологичен надзор“, против Решение № 47/12.03.2018г., постановено по НАХД № 1060/2017 г. по описа на Районен съд – Царево, с което е отменено  Наказателно постановление №02-213/21.11.2017г., издадено от Началник на регионален отдел „Метрологичен надзор – югоизточна България на Главна дирекция „Метрологичен надзор“, с което на „Тонимпекс 64“ ЕООД, с ЕИК 202920693, със седалище и адрес на управление: гр.Приморско, ул.“Странджа“ №13, представлявано от С.Д.П., за две нарушения  на 44, т.4 от ЗИ, вр. чл.43, ал.1 от ЗИ, е наложена имуществена санкция в размер на по 200 лв. за всяко едно от тях Иска се от съда да отмени оспорваното решението на РС Царево, като бъде потвърдено и оспореното пред първата инстанция наказателно постановление. Посочените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл. 348, ал. 1 от НПК – неправилно решение поради противоречие с материалния закон и съществено нарушение на съдопроизводствените правила. В съдебно заседание касаторът не изпраща представител.

Ответникът –„Тонимпекс 64“ ЕООД, с ЕИК 202920693, със седалище и адрес на управление: гр.Приморско, ул.“Странджа“ №13, представлявано от С.Д.П., не изпраща представител.

 

Представителят на Окръжна прокуратура – Бургас изразява становище за основателност на оспорването.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Касационната жалба изхожда от надлежна страна, подадена е в срока по чл.211 от АПК и е съответна на изискванията за форма и реквизити, поради което се явява процесуално допустима.

Разгледана по същество е основателна.

Производството пред Районен съд – Царево е образувано по жалба на „Тонимпекс 64“ ЕООД, с ЕИК 202920693, със седалище и адрес на управление: гр.Приморско, ул.“Странджа“ №13, представлявано от С.Д.П., против Наказателно постановление №02-213/21.11.2017г., издадено от Началник на регионален отдел „Метрологичен надзор – югоизточна България на Главна дирекция „Метрологичен надзор“, с което на „Тонимпекс 64“ ЕООД, с ЕИК 202920693, със седалище и адрес на управление: гр.Приморско, ул.“Странджа“ №13, представлявано от С.Д.П., за две нарушения  на 44, т.4 от ЗИ, вр. чл.43, ал.1 от ЗИ, е наложена имуществена санкция в размер на по 200 лв. за всяко едно от тях. Със завършващия първоинстанционното производство съдебен акт, състав на РС-Царево е отменил наказателното постановление, като е приел, че неправилно е ангажирана административнонаказателната отговорност на дружеството, тъй като в констативния протокол е посочен друг извършител на нарушенията.

Решението на Районен съд –Царево е неправилно и следва да се отмени, като съображенията за това са следните:

Предмет на касационна проверка съгласно чл. 218 от АПК е решението на районния съд само на посочените в жалбата пороци като за валидността, допустимостта и съответствието на първоинстанционния акт с материалния закон съдът следи служебно.

На първо място, касационната съдебна инстанция не споделя доводите на въззивния съд за допуснати в хода на административнонаказателното производство съществени нарушения на административнопроизводствените правила. По-конкретно, при съставяне на АУАН не е допуснато нарушение на чл.42, т.4 и 5 от ЗАНН, доколкото в него е налице подробно описание на извършените нарушения и на обстоятелствата, при които са осъществени, като описаната фактическа обстановка кореспондира с посочените като нарушени нормативни разпоредби на чл.44, т.4, във вр.с чл.43, ал.1 от ЗИ. Обстоятелството, че в констативния протокол е посочен друг извършител на нарушенията не е съществено процесуално нарушение, тъй като началото на административнонаказателното производство се поставя със съставяне на АУАН и издване на НП. При постановяване на съдебното решение първата инстанция не е взела предвид показанията на актосъставителя и причините довели до посочване в констативния протокол на друг нарушител.

Същевременно посочената като нарушена разпоредба на чл.44, т.4 от ЗИ задължава лицата, които използват средства за измерване, да не използват такива без знаците по чл. 35, чл. 39, ал. 1 и чл. 43, ал. 1, в т.ч. без знак за последваща проверка (чл.41, ал.1 от ЗИ), т.е. по същество забранява използването на средства за измерване без знак по чл.43, ал.1 от ЗИ. С оглед изложеното, в АУАН е налице подробно описание на извършените нарушения, а от друга страна – текстовото изписване на същото кореспондира с посочените като нарушени нормативни разпоредби. По същия начин са описани нарушенията и в издаденото впоследствие НП, с оглед на което не е налице нарушение на чл.57, ал.1, т.5 и 6 от ЗАНН.

На следващо място, от доказателствата по делото се установява по безспорен начин съставомерността на санкционираната деятелност на плоскостта на приложения от наказващия орган административнонаказателен състав. В  разпоредбата на чл.44, т.4 от ЗИ е предвидено задължение за лицата, които използват средства за измерване, да не използват такива без знаците по чл. 35, чл. 39, ал. 1 и чл. 43, ал. 1 от същия закон. В чл.43, ал.1 от ЗИ е посочено, че последваща проверка се извършва на средствата за измерване в употреба и се удостоверява със знаци за последваща проверка, а неизпълнението на посоченото задължение е възведено в административно нарушение с разпоредбата на чл.85, ал.2 от ЗИ. Средствата за измерване, обект на проверка от страна на контролните органи, не са били снабдени с такъв знак, удостоверяващ осъществяване на последваща периодична проверка към датата на установяване на нарушението, което означава, че същите са били използвани в нарушение на изискванията на чл.44, т.4, във вр.с чл.43, ал.1 от ЗИ, респективно обуславя съставомерността на санкционираното неизпълнение на административно задължение на плоскостта на приложения от наказващия орган административнонаказателен състав.

За санкционираното неизпълнение на административно задължение законодателят е предвидил налагане на имуществена санкция от 200 до 500 лева. В случая за всяко едно от нарушенията е наложена имуществена санкция в минимално предвидения от санкционната разпоредба размер, като при индивидуализацията на наказанието са спазени изискванията на чл.12 и чл.27 от ЗАНН. Не може да се приеме, че деянията разкриват по–ниска степен на обществена опасност в сравнение с обикновените случаи на нарушения от този вид по смисъла, вложен в чл.93, т.9 от НК, приложим съгласно чл.11 от ЗАНН.

Предвид горното, Административен съд – Бургас приема, че при издаване на наказателното постановление не са допуснати установените от въззивния съд съществени нарушения на административнопроизводствените правила, правилно е приложен материалния закон и наложените наказания са фиксирани в нормативно установените предели, при съблюдаване на неговите цели, предвидени в чл.12 от ЗАНН и при правилна индивидуализация на същото по смисъла, вложен в чл.27 от същия закон, поради което атакуваното решение следва да бъде отменено като издадено в нарушение на материалния закон по смисъла, вложен в чл.348, ал.1, т.1 от НПК, респективно, доколкото делото е изяснено от фактическа страна, следва да бъде постановено ново решение, потвърждаващо наказателното постановление .

Водим от горното и на основание чл.221, ал.1 от АПК и чл.222, ал.1 от АПК, във вр.с чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН, Административен съд – Бургас

 

Р   Е    Ш    И   :

 

ОТМЕНЯ решение № 47  от 12.03.2018г., постановено  по НАХД № 1060/2017г. по описа на Районен съд-гр.Царево  и вместо него постановява:

ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление №02-213/21.11.2017г., издадено от Началник на регионален отдел „Метрологичен надзор – югоизточна България на Главна дирекция „Метрологичен надзор“, с което на „Тонимпекс 64“ ЕООД, с ЕИК 202920693, със седалище и адрес на управление: гр.Приморско, ул.“Странджа“ №13, представлявано от С.Д.П., за две нарушения  на 44, т.4 от ЗИ, вр. чл.43, ал.1 от ЗИ, е наложена имуществена санкция в размер на по 200 лв. за всяко едно от тях

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

                                              

 

                                                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                           ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

 

                                                                                                                                            2.