ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

Номер                              Дата 14 юни 2011 год.                   Град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС,       ІХ-ти    състав,

в закрито заседание на 14 юни 2011 год., 

в следния състав:

 

                                                                          Съдия: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

 

Секретар: …………………

Прокурор:…………………

 

разгледа адм. дело 1027 по описа за 2011 год.

и за да се произнесе взе предвид следното:

 

         Съдът е сезиран с жалба, подадена от Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията, гр.Варна, от Ю.А.Ч. от гр.В. и от А.Н.Й. *** против бездействие на кмета на община Бургас за съставянето на публичен регистър по чл.63 от ЗУТ.

         Жалбоподателите сочат, че липсата на такъв регистър не позволява да се установи конкретно къде и в какви граници се намират озеленените площи за широко обществено ползване на територията на град Бургас, предназначени за паркове, градини, улично озеленяване и др. Посочват също така, че липсата на регистър не позволява да се установи местоположението и на озеленените площи за ограничено обществено ползване в имотите за жилищни, вилни, курортни и др. комплекси. Иска се постановяване на решение, с което да се осъди кмета на община Бургас да организира съставянето и актуализирането на публичен регистър на озеленените площи по смисъла на чл.63 от ЗУТ, като му се определи разумен срок за това. Претендират разноските по делото.

         С разпореждане от 13.05.2011г. съдът е оставил жалбата без движение, като е указал на жалбоподателите да обосноват правния си интерес от воденото оспорване, схващан като непосредствен, пряк и личен такъв, както и с оглед представените с административната преписка писмени доказателства. По делото е постъпила уточняваща молба от жалбоподателя Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията, видно от която, този жалбоподател обосновава правния си интерес от воденото от него оспорване, като се позовава на Орхуската конвенция за достъпа до информация, участието на обществеността в процеса на вземането на решения и достъпа до правосъдие по въпроси на околната среда, за която сочи, че гарантира достъпа до правосъдие по екологични въпроси без да е необходимо обосноваването на какъвто и да е правен интерес. Посочва, че съставянето на публичния регистър, предмет на делото, води до оптимизиране дейността на администрацията, което е част от предмета на дейност на сдружението. Позовава се и на ТР № 2/12.02.2010г. на ОС на колегиите на ВАС. Посочва, че в случай, че административният орган е представил публичен регистър, следва да се приеме, че е налице хипотеза на оттеглен след подаване на жалбата административен акт и на това основание следва да бъдат присъдени разноските по делото, съобразно нормата на чл.143, ал.3 от АПК. Изявява готовност за постигане на споразумение между страните по въпросите на същността и обхвата на публичния регистър.

         Съдът, след като прецени представените с административната преписка писмени доказателства и обсъди доводите на жалбоподателите, касаещи обосноваване на правния им интерес от воденото оспорване, намира, че подадената от тях жалба е процесуално недопустима за разглеждане, поради липса на правен интерес.

         Жалбоподателите Ю.А.Ч. и А.Н.Й., оспорващи твърдяното бездействие на кмета на община Бургас за изготвяне на регистър по смисъла на чл.63 от ЗУТ по никакъв начин не обосновават качеството си на заинтересовани лица по смисъла на чл.147, ал.1 от АПК, за които е налице правен интерес от воденото оспорване. Не се установява оспореното бездействие да влияе в тяхната правна сфера и да предизвиква за тях негативен правен ефект.

Жалбоподателят Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията също не установява за себе си правен интерес от оспорването. За неговото наличие не допринася и допълнително депозираната уточняваща молба, чието съдържание съдът посочи по-горе в мотивите. Следва де се отбележи, че от Орхуската конвенция, в сила за България от 16.03.2004г., този жалбоподател не би могъл да черпи основания за правния си интерес от настоящото оспорване, касаещо съставяне на публичен регистър по смисъла на чл.63 от ЗУТ, тъй като в обхвата на Конвенцията са други обществени отношения, свързани с вземане на решения, последиците от които засягат компонентите на околната среда – въздуха, водата, почвата, земните недра, ландшафта, природните обекти, минералното разнообразие, биологичното разнообразие и неговите елементи. Такива са решенията по оценка на въздействието върху околната среда  (ОВОС) и  комплексните разрешителни по Закона за опазване на околната среда, административните актове по Закона за водите, разрешенията по Закона за ограничаване на вредното въздействие на отпадъците върху околната среда, по Закона за защитените територии, по Закона за чистотата на атмосферния въздух и др. закони. Влиянието, което неправителствените организации могат да оказват при вземане на подобен род решения се осъществява чрез други форми – чрез участие в консултативни органи.

         В конкретния случай, за да се приеме, че е налице правен интерес от оспорването у жалбоподателя Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията, необходимо е да бъде установено, че твърдяното бездействие на административния орган би засегнало правната сфера на сдружението. Представеният съдебен акт за регистрация на сдружението и вписаните в него предмет на дейност, основни цели и средства за осъществяването им, съдът намира за неотносими към предмета на настоящото оспорване и в този смисъл не установяват наличието на правен интерес, обоснован от предмета на дейност и целите, за които е създадено сдружението. Основните цели на сдружението са формулирани като създаване на условия за реална демокрация, управление без демагогия, създаване на условия за повече свобода, усещане за сигурност, реална подчиненост и реална отговорност на овластените от гражданите лица и органи, както и осъществяване въжделенията на гражданското общество за оформяне на своето бъдеще и бъдещето на своите деца. Предмета на дейност акцентира върху оптимизиране функционирането на правосъдието и администрацията, защита на човешките и граждански права, възпитаване на чувство за отговорност, справедливост и чест. Видно е, че целите на сдружението са концентрирани в сферата на развитие на гражданското общество, докато оспореното бездействие на административния орган засяга различни обществени отношения, с оглед на което няма как да бъде засегната правната сфера на сдружението, в качеството му на юридическо лице.

         Отделно от това, видно от административната преписка, представен е регистър на озеленените площи, изготвен към 31.01.2011г., т.е. преди депозиране на настоящата жалба, което е допълнителен довод за липсата на правен интерес от водене на настоящия процес. 

         Наличието на правен интерес е процесуална предпоставка от категорията на абсолютните, за която съдът следи служебно и неговата липса е процесуална пречка за надлежно правораздаване, поради което жалбата следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото – да се прекрати, поради което и на основание чл.159, т.4 от АПК, Бургаският административен съд, ІХ-ти състав,

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОСТАВЯ без разглеждане жалбата подадена от Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията, гр.***, от Ю.А.Ч. от гр.***  и от А.Н.Й. *** против бездействие на кмета на община Бургас за съставянето на публичен регистър по чл.63 от ЗУТ.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1027/2011 год. по описа на Административен съд – Бургас.

 

Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 

                                                                      СЪДИЯ: