ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2016, 14.06.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На четиринадесети юни                            две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор: АНДРЕЙ ЧЕРВЕНЯКОВ

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 1026 по описа за 2016 година

На именното повикване в 10:57 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ   З.Р.М., редовно призован, се представлява от адвокат К., с пълномощно по делото на /л.3./.

 

ОТВЕТНИКЪТ Специалист в отдел Общофункционален контрол при УКОРС Община Бургас- В.Д.Й., редовно призован, не се явява и не се представлява.

 

За ОТВЕТНИКА  Община Бургас, редовно призована, представител не се явява.

 

За Окръжна прокуратура Бургас се явява прокурор Червеняков.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото предвид редовното призоваване на страните, с оглед на което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И  ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на З.Р.М. против Принудителна административна мярка по чл.171, т.5 б. Б от ЗДвП наложена на 22.04.2016 от служител на община Бургас по силата на която е разпоредено преместването на ППС с рег. № без знанието на неговия собственик. С жалбата се прави искане да се отмени оспорваната ПАМ, както и е предявен иск на основание чл.1 ал.1 от ЗОДОВ във вр. с чл.204 от АПК за присъждане на обезщетение за имуществени вреди претърпени от незаконосъобразната ПАМ като се осъди Община Бургас да заплати сумата от 43,20 лева представляваща такса за репатриране на автомобила до наказателен паркинг. Прави искане за присъждане на направените по делото съдебно-деловодни разноски.

 

АДВОКАТ К.: Поддържам жалбата и предявения иск за присъждане на обезщетение. Няма да сочим други доказателства.

 

ПРОКУРОРЪТ: Жалбата е процесуално допустима. С оглед изложената фактическа обстановка за изясняване на правния спор, следва да бъде разпитан в качеството на свидетел лицето, което е репатрирало автомобила за установяване кое от посочените  в разпоредбата на чл.171 от ЗДвП хипотези е нарушена, а именно дали е създадена опасност за другите участници в движението или невъзможност за преминаване на други участници в движението, тъй като само със снимковия материал това обстоятелство не може да бъде изяснено.

 

АДВОКАТ К.: Не се противопоставям на това искане. Считам, че представеният снимков материал не отразява точно местоположението на автомобила и мястото където е бил паркиран, защото са направени след като е бил издърпан  и закачен към техническото средство, което го е репартрирал.

 

ПРОКУРОРЪТ: С оглед на обстоятелството, че лицето наложило ПАМ е ответник по делото, считам че може да даде обяснения по реда на чл.176 от ГПК.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата и административната преписка писмени доказателства.

 

На основание чл.176, ал.1 от ГПК ЗАДЪЛЖАВА ответника В.Д.Й., наложило оспорваната ПАМ, да се яви лично в следващото съдебно заседание, за да даде обяснение относно обстоятелствата, които са наложили налагането на ПАМ.

 

УКАЗВА  на ответника, че на основание чл.176, ал.3 от ГПК съдът може да приеме за доказани обстоятелствата, за изясняването на които страната не се е явила или е отказала да отговори без основателна причина, както и когато е дала уклончиви или неясни отговори.

 

Да се ИЗПРАТИ копие от протокола на специалист в отдел Общофункционален контрол при УКОРС Община Бургас- В.Д.Й..

 

АДВОКАТ К.: Нямам други доказателствени искания към момента.

 

ПРОКУРОРЪТ: Нямам доказателствени искания.

 

Съдът с оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства и липсата на други доказателствени искания в днешното съдебно заседание, ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 20.09.2016г. от 11.00часа ,за която дата и час страните редовно уведомени.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.03 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: