ПРОТОКОЛ

       

Година 2016, 11.10.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕСЕТИ административен състав       

На единадесети октомври                          две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА                                                                                                         

Секретар: К.Л.    

Прокурор: Андрей Червеняков

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 1026 по описа за 2016 година.                     

 

На именното повикване в 10.59 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА  З.Р.М., редовно призована, не се явява. За нея  - адвокат К., с пълномощно по делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ Специалист в отдел Общофункционален контрол при УКОРС Община Бургас- В.Д.Й., редовно призована, се явява лично и с юрисконсулт Б. с пълномощно от днес.

 

За ОТВЕТНАТА  ОБЩИНА БУРГАС, редовно призована, юрисконсулт Б., с пълномощно по делото.

 

За Окръжна прокуратура Бургас, редовно уведомена, се явява прокурор Червеняков.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ОТВЕТНИКЪТ Й.: Желая да отговоря на поставените от прокурора въпроси. 

 

ПРОКУРОРЪТ:  Във връзка с изясняване налагането на ПАМ, моля да посочите, където е бил паркиран автомобилът, създал ли е затруднения за другите участници в движението?

 

 ОТВЕТНИКЪТ Й.: Освен, че беше паркиран на по-малко от 5 метра преди кръстовище, автомобилът не беше паркиран успоредно на тротоара, а на средата на пътното платно. Така паркиран просто трябва се отвори повече завоя, пречи на другите участници в движението да завиват към ул. „Патриарх Евтимий“ в посока на ул.„Княз Борис“. Не съм мерила колко метра е отстояние от тротоара, но беше паркиран непосредствено преди подхода, който е скосен за преминаване на пешеходци с колички. Видимо е на по-малко от 5 метра преди кръстовището.

 

ПРОКУРОРЪТ: Нямам други въпроси.

 

Адв.К.: Казахте, че пречи на преминаващите МПС. Имаше ли образувана колона, наредени коли, които да не могат да преминат, когато констатирахте това?

 

ОТВЕТНИКЪТ Й.: Не мога да си спомня дали имаше колона от коли, но ние като спрем, си вършим работата и не съм обърнала внимание дали имаше образувана колона от автомобили.

 

Адв.К.: По посока на движението от ул.„Гладстон“ към ул.„Христо Ботев“ от коя страна е поставен знакът, който предупреждава за принудително преместване на автомобили?

 

ОТВЕТНИКЪТ Й.: Няма такъв поставен знак за принудително отстраняване на нарушители, но това място не е определено от общинската администрация за паркиране. Едната част на тази улица е еднопосочна, в едната част е въведена синя зона.

Преди кръстовището, след 5-метра има обозначени паркоместа. Мисля, че има знак «Забранено влизането».

 

Адв.К.: След като няма знак, защо вдигате автомобилите? Споменахте, че е пречил на завиващите МПС от ул.„Ал.Стамболийски“ по ул.„Патриарх Евтимий“ в посока ул.„Княз Борис“.

 

ОТВЕТНИКЪТ Й.: Моя грешка. Това е десен завой от ул.„Ал.Стамболийски“. При условие, че автомобилът е паркиран от дясната страна, завоят от ул.„Ал.Стамболийски“ надясно е затруднен. Там е въпросната пречка за участниците в движението.

 

Адв.К.: Нямам повече въпроси.

        

ОТВЕТНИКЪТ Й.: Нямам какво да добавя.

 

СТРАНИТЕ: Нямаме доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

 

 

 

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

 

Дава думата по същество.

 

Адв.К.: Моля да уважите жалбата по съображенията, които сме изложили подробно в нея. Считам, че не се доказва по делото наличието на предпоставки за налагането на ПАМ принудително преместване на паркирано МПС без знанието на собственика. Не са налице предвидените в закона хипотези за налагането на тази ПАМ. Това, че автомобилът е бил паркиран в средата на платното и е затруднявал евентуално завиващите надясно, не отговаря на действителността, тъй като не е имало някакви МПС, които примерно да не са могли да преминат и да се образувало задръстване, колона, което да предположи необходимостта от принудителното преместване на автомобила без знанието на неговия собственик.

Отделно от това стана ясно, че не са налице и другите хипотези на закона, предвиждащи тази възможност, а именно няма поставен пътен знак предупреждаващ за принудителното вдигане на МПС без знанието на собственика, когато той е паркиран в нарушение на изискванията на закона. Също така няма данни, както посочих, не само за създаване на опасност за останалите участници в движението, но и невъзможност за преминаване.

Моля да ни присъдите направените по делото разноски, за които представям списък, както и да осъдите Община Бургас по  ЗОДОВ за извършените от нас разходи, които представляват претърпени имуществени вреди. Моля за решение в този смисъл.

 

Юрисконсулт Б.: Моля да оставите без уважение жалбата на З.М. чрез адв.К. срещу ПАМ наложена на 22.04.2016г., както и да отхвърлите иска по чл.1, ал.1 от ЗОДОВ с включена цената на услугата „репатриране на МПС“ в размер на 43.20лв., като считам, че са неоснователни и недоказани. Считам, че ПАМ наложена от органа е правилна и законосъобразна, поради спазването на всички закони регламентиращи предпоставките за налагането и́.

Видно от снимковия материал приложен по делото и останалия доказателствен материал кумулативно са налице предпоставките на чл.171, т.5, буква Б, а именно създаване на опасност за движението и невъзможност за преминаване на другите участници в движението. От приложените в преписката снимки се установява, че управляваният от жалбоподателя автомобил е бил паркиран в зоната на кръстовище в нарушение на забраната на чл.98, ал.1, т.6 от ЗДвП.

Моля да отхвърлите жалбата срещу ПАМ и да отхвърлите иска по чл.1,ал.1 от ЗОДОВ.

Моля за присъждане юрисконсултско възнаграждение и моля да ми се предостави срок за писмени бележки.

 

ОТВЕТНИКЪТ Й.: Моля да се отхвърли жалбата. Поддържам становището на юрисконсулт Б.. Няма как да известим водача на автомобила, тъй като той се репатрира в отсъствието на водача. Ако водачът беше вътре в автомобила, щеше да бъде помолен да отстрани автомобила и по друг начин санкциониран. Но при отсъствие на водача няма кой да премести автомобила, търпи се принудително отстраняване.

        

ПРОКУРОРЪТ: Считам, че наложената ПАМ е правилна и законосъобразна. Законодателят в ЗДвП е предвидил създаването на опасност, а не реално създадена такава опасност и също така невъзможност да се преминава в следствие на паркиран автомобил. Тези две хипотези не следва да бъдат реално осъществени, те са в хипотеза на предвидимост, както е визирал законодателят и в случая са налице и двете.

Моля да отхвърлите исковата претенция за присъждане сумата от 43.20 лева разноски по ЗОДОВ.

 

Реплика на адв.К.: Становището, че такава ПАМ може да бъде налагана в случаите при евентуална възможност да бъде осъществена една или две от хипотезите, т.е. нереално да създава опасност и нереално да затруднява движението на другите МПС, това води до едни изводи, че ако оттам мине един тир и той няма да може да мине, трябва да му се направи място.

По тази улица нито е имало затруднения на движението, нито е имало някаква каквато и да е било опасност за движението. Стана ясно, че се създава пречка на завиващите надясно и то само на тях, защото трябва да завиват малко повече. Това зависи и от уменията на водача и от размера на МПС, защото в крайна сметка тези хипотетични възможности първо, че не са налице и второ не може да бъдат изведени като предпоставки за налагане на такава ПАМ. Това дава възможност за произвол от административните органи, защото винаги може да каже, че ще възникне затруднение.

 

ПРОКУРОРЪТ: В §6 от ЗДвП има легална дефиниция за участници в движението, като законът не разграничава тези, които завиват наляво или надясно и оттам да се презумира за кой има опасност или не.

 

ОТВЕТНИКЪТ Й.: Автомобилът е спрял на няма 5 метра от кръстовището. Но другото, което е по-водещо и съм направила 12 снимки на място, единственото което ме подтикна е, че автомобилът беше нелогично спрян, ако може да се изразя така - както караш, караш и спираш. Не беше успоредно спрян, прибран към тротоара, това е водещото. Няма пет метра от кръстовището, но той беше и на средата на платното. Оттам още повече се затруднява движението.

        

Съдът, с оглед направеното искане и на основание чл.149, ал.3 от ГПК ОПРЕДЕЛЯ 10-дневен срок на ответниците за представяне на писмени бележки с копие за насрещните страни.

 

Счете делото за изяснено и ОБЯВИ, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.20 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: