ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 06.06.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На шести юни                                         две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 1025 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 10:17 часа се явиха:

 

Жалбоподателят С.Н.М., редовно призован, се явява лично и с адвокат А., назначена по реда на Закона за правната помощ.

За ответника директор на Дирекция „Социално подпомагане” Бургас, редовно призован, няма представител.

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, УКАЗВА на страната и на пълномощника на страните, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

АДВОКАТ А. – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го докладва.

Производството е образувано по жалба против заповед № ЗСП/Д-А/616/07.04.2017г. на директора на Дирекция „Социално подпомагане“ Бургас, потвърдена с решение №8/18.04.2017 на директора на Регионална дирекция „Социално подпомагане“ Бургас.

 

АДВОКАТ А. – Изцяло поддържам жалбата. Доказателствени искания нямам. Считам, че спорът е правен.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ М. – Поддържам жалбата. Четири години съм бил асистент на майка ми. Аз я гледам от 10 години, тя е изцяло неподвижна.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от административния орган писмени доказателства, съгласно опис в молба на л.9 от делото.

 

С оглед становището на страната и поради липса на други доказателствени искания на основание чл.149, ал.1 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, съдът

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 

ДАВА ХОД на устните състезания.

 

АДВОКАТ А. – Основната цел на социалното подпомагане е прилагане на индивидуален подход и комплексна оценка на потребностите на лицата и семействата. Социалният работник в случая не е взел предвид всички конкретни обстоятелства от социален, битов и здравен характер на жалбоподателя. Жалбоподателят е с намалена трудоспособност - над 50%. Самия той е безработен и неговата издръжка е изключително затруднена. В същото време той е единствения задължен по закон да издържа своята майка, която е с трайно намалена трудоспособност - 100% и е неспособна да се грижи за себе си сама. Всъщност в заповедта е взет единствения трудов доход за семейството, който е реализиран всъщност от жената, с която живее жалбоподателя на семейни начала. Всъщност този доход е причината, поради която социалният работник е счел, че средномесечния доход на семейството надвишава диференцирания минимален доход. Считам, че по този начин тежестта за издръжка по отношение на жалбоподателя, на неговата майка и на двете деца в семейството е в тежест на жената, с която той живее на семейни начала и която законово няма задължение да издържа неговата майка и това рефлектира върху лицата, които всъщност ще поемат негативите от издръжката.

По тези съображения считам за неправилна заповедта на директора на Дирекция „Социално подпомагане“ Бургас, както и решението, с която е потвърдена. Моля да постановите решение, с което да ги отмените и да върнете преписката на административния орган за ново произнасяне.

 

Съдът, на основание чл.149, ал.2, от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОБЯВЯВА устните състезания за приключили.

 

Съдът УВЕДОМИ страните, че ще ОБЯВИ решението си в разумен срок според чл. 6 от Европейската конвенция за защита правата на човека.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.25 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: