ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 29.06.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На двадесет и девети юни                        две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 1025 по описа за 2016 година.

 

На именното повикване в 11.58 часа се явиха:

 

Жалбоподателката Д.Ц.Г. се явява лично и с адвокат Р.Н., надлежно упълномощен.

Ответникът- директор на Дирекция „Социално подпомагане Бургас“ не изпраща представител, редовно уведомен.

Заинтересованата страна Г.И.Р. не се явява, редовно уведомен.

За малолетната З.Г.Р. се явява назначеният особен представител адвокат М.Г..

 

Адвокат Н.: Моля да дадете ход на делото и да ми дадете възможност да направя доказателствени искания.

Адвокат Г.: Моля да бъде даден ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го ДОКЛАДВА.

Производството по делото е образувано по повод жалбата на Д.Ц.Г. против заповед № ЗД-РД-03/83 от 09.05.2016г. издадена от директор на Дирекция „Социално подпомагане“ Бургас, с която е насочено детето З.Г.Р. в център „Спешен прием“ към Център за обществена подкрепа при община Бургас за срок от един месец.

По делото е постъпила административната преписка по издаване на оспорения акт.

 

СЪДЪТ указва на страните доказателствената тежест както следва: в тежест на ответната страна е да докаже обстоятелствата, съставляващи фактическото основание за издаване на оспорената заповед и изпълнението на процесуалните изисквания при издаването и́. В тежест на жалбоподателката е да установи обстоятелствата, на които основава своите възражения и от които черпи благоприятни последици.

 

Адвокат Н.: Поддържам жалбата. Представям и моля да приемете писмени доказателства по опис, касаещи детето З.Г.Р. и по конкретно живота, който е водила. Също така представям и моля да приемете копие от съдебно-психиатрично освидетелстване на майката Д.Ц.Г. от Център за психично здраве в гр. Бургас. Също така моля да бъде разпитан като свидетел лицето Чавдар И. Донков, който живее на семейни начала с майката Д.Г., като същия би могъл да даде показания относно начина на живот, начина на общуване с децата и материалното положение на домакинството за периода до издаването на оспорената заповед.

Адвокат Г.: Нямах възможност да се срещна с детето, което представлявам. Детето е настанено за 7 месеца при бабата по майчина линия. Получих отговор от началника на отдела в дирекция „Социално подпомагане“, че единствено майката може да разреши, но така попадаме в един омагьосан кръг. Въпросът е как ще задължим бабата да осигури детето. В тази връзка, моля да ми бъде дадена възможност да получа съдебно удостоверение, по силата на което да задължим бабата да ми осигури достъп до детето. Това, което целя с получаването на съдебното удостоверение е да защитя изцяло правата на детето съгласно Закона за защита на детето. На следващо място имам доказателствено искане за издаване на съдебно удостоверение, чрез което да се снабдя с протокол от разпит на детето пред съдия по досъдебно производство, след като детето е било иззето от майката. Мисля, че е ДП 1159/2016г. по описа на І РУ МВР Бургас. Протоколът ми трябва, за да се установи състоянието на детето към момента на издаване заповедта.

Жалбоподателката Г.: Детето е много чувствително и точно за това при този разпит и подлагането и на психолог, се чувства много объркана и се чуди коя страна да избере. Малка е, те и двамата са малки, но тя е по малка от Иван. Не желая да бъде разпитвана по делото, може би по-добре ще бъде да се назначи експертиза.

Адвокат Н.: Моля да бъде допусната експертиза с вещо лице детски психолог, като моля да ни дадете срок да поставим въпросите си към тази експертиза. Моля разпитът на свидетеля, който поискаме в днешното съдебно заседание, да бъде проведен след изготвяне на експертизата. Може да възникнат допълнителни въпроси.

 

СЪДЪТ намира приложените в административната преписка и днес представените от пълномощника на жалбоподателката писмени доказателства за относими към предмета на спора и необходими за неговото изясняване, поради което счита, че същите следва да бъдат приобщени към доказателствения материал. Основателно е направеното от пълномощника на жалбоподателя искане за събиране на гласни доказателства, с оглед сочените обстоятелства, които ще се установяват посредством разпита на свидетеля. Основателно е също искането на особения представител да бъде изискан протокол от изслушване на детето З.Г.Р. по ДП № 1159/2016г. по описа на І РУ на МВР Бургас. Искането на особения представител за издаване на съдебно удостоверение следва да се остави без уважение, доколкото не се сочи връзката му с предмета на спора. Следва да бъде допусната и съдебно-психологическа експертиза, която да даде заключение относно психическото състояние на детето З.Г.Р., като се предостави възможност на жалбоподателя в 7-дневен срок от днес да конкретизира задачите към експертизата. Ето защо

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА приложените към административната преписката и днес представените от жалбоподателя писмени доказателства по опис.

ДА СЕ ИЗИСКА от началника на І РУ МВР Бургас копие от протокол за разпит на детето З.Г.Р. пред съдия, проведен на 18.05.2016г. по ДП № 1159/2016г. по описа на І РУ на МВР Бургас.

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на особения представител за издаване на съдебно удостоверение.

ДОПУСКА до разпит един свидетел при режим на довеждане от жалбоподателя, който да бъде разпитан след приемане заключението на съдебно-психологическата експертиза.

ПРЕДОСТАВЯ възможност на жалбоподателя да конкретизира задачите към поисканата съдебно-психологическа експертиза.

 

СЪДЪТ с оглед събиране на допуснатите доказателства,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 19.10.2016г. от 11.00ч., за които дата и час страните се считат уведомени.

 

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 12.18 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: