ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 23.11.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На двадесет и трети ноември                            две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                    

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 1025 по описа за 2016 година.

 

На именното повикване в 12.39 часа се явиха:

 

Жалбоподателката Д.Ц.Г. се явява лично и с адвокат М.Н..

Ответникът- директор на Дирекция „Социално подпомагане“ Бургас не изпраща представител, редовно уведомен от предходното съдебно заседание.

Не се явява заинтересованата страна Г.И.Р., редовно уведомен.

За заинтересованата страна З.Г.Р. се явява назначеният особен представител адвокат М.Г..

Явява се вещото лице Т.С.В.- Р..

 

СТРАНИТЕ - Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го докладва:

СЪДЪТ докладва постъпило по делото писмо с изх.101892015/25.10.2016г. от Районна прокуратура Бургас с приложено към него копие от постановление за прекратяване на наказателно производство № 1159 от 13.09.2016г., в изпълнение определението на съда от предходното съдебно заседание.

 

Сне се самоличността на вещото лице, както следва:

Т.С.В.- Р., 46г., българка, български гражданин, неосъждана, без родство със страните по делото. Предупредена за наказателната отговорност по чл.291 от НК за съзнателно даване на невярно заключение. Обещава да даде безпристрастно заключение пред съда.

 

Вещото лице В.: Представила съм заключение, което поддържам.

Вещото лице В. на въпросите на адвокат Н.: В хода на изготвянето на експертизата, с целият си експертен опит, не съм се натъкнала на информация, която да потвърждава твърдението за насилие от страна на майката върху детето. Със сигурност детето З.Р. съзнава това, което е представило в интервюто в „Синята стая“. Не всичко, което детето съобщава, отговаря на реалната картина, тъй като за децата реалността е това, което те си представят. От прякото си наблюдение мога да кажа, че детето не изпитва страх от майката и за това съдя от физическата дистанция между двете, детето не се отдръпва, допуска близост до майка си, влиза лесно и открито в диалог с нея, но има нещо друго, което възпира детето и това е идеята му да не я компрометира, да не каже нещо, което може да я злепоставя и това е резултат от всички действия от органите за закрила, от това, че е било подложено на множество експертизи, което за едно дете е силно травмиращо.

Вещото лице В. на въпросите на адвокат Г.: Със задачите към експертизата съм се запознала от определението на съда. Запознах се с протокола от разпит на свидетел от 18.05.2016 г. За пръв път се срещнах с детето през м.октомври 2016 г., на 18.10.2016 г., във връзка с изготвяне на заключението по друго административно дело. Не всички деца отговарят на реалната картина. От начина, по който се наслагва информацията в този протокол и разказът на детето показва, че детето се увлича. Фактите от този протокол не отразяват реално картината. Едното, което буди съмнение, е че майката дава бележка, с която децата да могат да закупуват алкохол. Дълбоко се съмнявам, че това е така. Смятам, че тези показания са повлияни от възрастни хора. Като психолог мога да кажа, че детето цитира нечии обяснения по тези неща. С детето не съм коментирала тези факти, предвид зададените въпроси към експертизата.

 

СЪДЪТ приема заключението на съдебно-психологическата експертиза и определя на вещото лице В. възнаграждение в размер на 250 лева, съобразно представената справка-декларация, от които 200 лева платими от внесения предварителен депозит, а остатъкът от 50 лева- заплатен от жалбоподателката на вещото лице В. в съдебното заседание.

 

Адвокат Н.: Водим допуснатия свидетел и след като се запознахме със заключението на експертизата бих искала да се приложи към делото и протоколът от разпита на И.Г. Р., протокол от 18.05.2016г., това е братът на З., както и решение от 03.11.2016г. по гр.д. 3933/2016г. на РС Бургас. Представям ги с препис за особения представител на заинтересованата страна З.Р.. Протоколът за разпит е по същото досъдебно производство, в което е разпитана и З..

Адвокат Г.: Какъв е смисълът от това решение на районния съд. Не възразявам да бъде приет протоколът от разпита на братчето на З., но възразявам за приемането на съдебно решение на граждански съд и то при условие, че процесуалният представител на жалбоподателката не обяснява в каква връзка иска приемането на това решение, аз лично не мога да преценя. В тази връзка имам доказателствено искане и моля да бъде прието като доказателство решението на Административен съд Бургас по адм.д. № 1000/2016г., с което е потвърдена заповед за братчето.

Адвокат Н.: Не възразявам да бъде прието това решение на Административен съд Бургас.

 

СЪДЪТ намира представите от страните писмени доказателства за относими към предмета на спора и счита, че  същите ще спомогнат за неговото изясняване, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА протокол от 18.05.2016г. за разпит на И.Г. Р. в качеството на свидетел, както и съдебно решение № 1691/03.11.2016 по гр.д.№ 3933/2016г. на Районен съд Бургас и решение № 1519/30.09.2016 по а.д. №1000/2016г. на Административен съд Бургас.

 

СЪДЪТ пристъпи към разпит на водения от жалбоподателката свидетел, на когото сне самоличността, както следва:

Д. Т.Т., родена на ***г. в гр. Бургас, българка, българска гражданка, неосъждана, без родство със страните по делото. Предупредена за наказателната отговорност по чл.290 от НК за лъжесвидетелстване. Обещава да говори истината.

 

Свидетелката Т.: Познавам жалбоподателката Д.Г., с нея сме в приятелски взаимоотношения.

Свидетелката Т. на въпросите на адвокат Н.: Познавам Д. повече от 5 години. Приятелка ми е, децата са ни приятели, ние сме приятелки. Познавам децата на Д., контактувам често както с нея, така и с децата. Нейните деца са приятели със сина ми и дъщеря ми. Покрай децата се запознахме и ние и станахме много близки. Ходим си на гости, виждаме се и навън. Д. е взискателна майка и е много отдадена на децата си. За причината за тези взаимоотношения имам свои предположения, но като цяло, откакто я познавам, тя има конфликт с майка си. Аз от както ги познавам, те винаги са имали конфликт, не ми е известно от къде произтича конфликтът, имам си мои обяснения. На 06.05.2016г. не бях в дома на Д.. Това което ми е известно, го знам от разказа на Д., разказ за това какво се е случило. Чух се с нея на следващия ден, бях се видяла с нея и знам от нейния разказ. Виждала съм Д. да се скара на детето си, както всяка майка го прави. З. не е споделяла с мен за лошо отношение на майка и́ към нея. Не съм виждала Д. да злоупотребява с алкохол. Ние сме приятели, събирали сме се по празници и сме употребявали алкохол, но не съм я виждала да злоупотребява. Много редки са били проявите на помощ от майката на Д., обикновено има и някакви допълнителни обстоятелства, в смисъл, че двете имат различни възгледи за възпитанието и грижите за децата. Може би това е една от причините за проблема им. Много рядко съм виждала майката на Д. да идва да види децата, когато е идвала, те са били с майка си. Д. не е чувствала подкрепата на майка си като родител.

Свидетелката Т. на въпросите на адвокат Г.: Д. и майка и́ се карат често, присъствала съм на техни спорове, присъствала съм на разговори по телефона, които не са били с добър край, но на спор лице в лице не съм присъствала. Свидетел съм на кавги, казах, че съм присъствала на техни скарвания по телефона. Присъствала съм на техни спорове, но не и някакви грандиозни такива. След 05.05.2016г. честно казано много дълго време не съм я виждала З., нямам точни спомени кога я видях. В този период личен разговор със З. имах един път, разговарях с нея по телефона, но не сме разговаряли за конфликта.

Съдът освободи свидетелката от залата.

 

Адвокат Н.: Нямаме доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

Адвокат Г.: Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателства. 

 

СЪДЪТ, с оглед изявленията на страните и като счете делото за изяснено от фактическа страна,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ДУМАТА по същество.

 

Адвокат Н.: Моля да отмените обжалваната заповед като незаконосъобразна и издадена при допуснати процесуални нарушения във връзка с издаването и́. От всички събрани по делото доказателства безспорно се установи, че е липсвало основание за издаването на заповедта, поради която моля да я отмените. Моля да ми предоставите срок за писмени бележки и да ни присъдите направените по делото разноски, съгласно списък, който представям.

Адвокат Г.: Моля, след като се убедите и предвид събраните по делото доказателства, да потвърдите обжалваната заповед и да приемете, че са били налице изискуемите основания за издаването и́. Също моля за срок за представяне на писмени бележки.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще произнесе решението в законния срок, като с оглед направените искания определи на процесуалния представител на жалбоподателя и на заинтересованата страна 14-дневен срок за представяне на писмена защита.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.00 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: