ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 19.10.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На деветнадесети  октомври                    две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                    

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 1025 по описа за 2016 година.

 

На именното повикване в 11.28 часа се явиха:

 

Жалбоподателката Д.Ц.Г. се явява лично и с адвокат М.Н., преупълномощена от адвокат Р.Н..

Ответникът- директор на Дирекция „Социално подпомагане Бургас“ не изпраща представител, редовно уведомен.

Не се явява заинтересованата страна Г.И.Р., редовно уведомен.

За малолетната З.Г.Р. се явява назначеният особен представител адвокат М.Г..

Не се явява вещото лице Д.П., редовно уведомена.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и ГО ДОКЛАДВА:

СЪДЪТ докладва  постъпило по делото писмо рег.№ 431000-3438/05.08.2016г. от І РУ МВР Бургас, с приложено към него копие на протокол за разпит на малолетната З.Г.Р., извършен по ДП №431-зм-1159/2015г. по описа на І РУ МВР, съобразно определение на съда от предходно съдебно заседание.

СЪДЪТ докладва постъпила по делото молба от вещото лице Д.П. с искане да бъде освободена от изпълнение на възложената ѝ задача. В молбата се сочи, че вещото лице ползва понастоящем отпуск за отглеждане на дете.

 

Адвокат Н.: Искам да се изиска от Районна прокуратура Бургас крайния акт по досъдебното производство. Имам информация, че е прекратено. Това е производството, по което е представен протокола от разпита от 17.05.2016г. Само това да се изиска.

Адвокат Г.: Нямам доказателствени искания към момента, но възразявам срещу направеното доказателствено искане за изискването на преписката и крайния акт, тай като самия акт нямат отношение към настоящия случай. По настоящия казус единствено отношение има направения разпит на малолетното дете в това досъдебно производство. В този смисъл са възраженията ми.

Реплика на адвокат Н.: Смятаме, че крайният акт на това наказателно дело е относимо към процесния случай, защото делото изследва периода, предшестваш издаването на настоящата оспорена заповед.

 

СЪДЪТ намира представеното по делото доказателство- копие от протокол за разпит на свидетел за допустимо и относимо към предмета на спора, поради което счита, че същото следва да бъде приобщено към доказателствения материал. Направеното в днешното съдебно заседание искане от пълномощника на жалбоподателката следва да бъде уважено, доколкото соченото доказателство ще спомогне за изясняване на делото. Следва да бъде заменено вещото лице по допуснатата съдебно-психологична експертиза, с оглед изготвяне своевременно на заключението и приключване на делото в разумен срок. Ето защо съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА копие на протокол за разпит на малолетната З.Г.Р., извършен по ДП №431-зм-1159/2015г. по описа на І РУ МВР.

ДА СЕ ИЗИСКА от Районна прокуратура Бургас акта, с който е приключено ДП №1159/2016г. по описа на І РУ на МВР Бургас.

ЗАМЕНЯ вещото лице Д.П. с вещото лице Т.С.В. Р., която да даде заключение по възложените на съдебно-психологическата експертиза задачи.

 

СЪДЪТ, с оглед събиране на допуснатите доказателства

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 23.11.2016г. от 11.30ч., за които дата и час страните се считат уведомени.

Да се уведоми вещото лице.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.51часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: