ПРОТОКОЛ

       

Година 2014, 11.07.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     VІІ-ми административен  състав       

На единадесети юли                              две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: РУМЕН ЙОСИФОВ

Секретар: С.Х.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов 

Административно  дело номер 1025 по описа за  2014 година                     

На именното повикване в 10:28 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ           Д.И.И., редовно уведомен, се явява лично.

За ОТВЕТНИКА по жалбата – Зам. кмет на Община гр. Бургас, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт И..

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

С оглед изявленията на страните и като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Производството е образувано по жалба на Д.И.И. срещу Разрешение за отсичане на дълготрайна растителност № 10/09.04.2014 г., издадено от заместник-кмет на Община Бургас, с което на основание чл. 63, ал. 2 от ЗУТ, е разрешено отсичане и изкореняването на 1 брой дърво от вид - Tilia sp. (липа), находящ се в гр.Бургас, Приморски паркстара част.

На осн. чл. 181 АПК оспорването е съобщено чрез обявление в ДВ, бр. 46 от 03.06.2014 г., както и на интернет-страницата на Върховен административен съд.

По указание на съда, ответникът представи цялата преписка по която е издадено оспореното разрешение, както и заповеди № 286/04.02.2010 г. и № 2115/12.08.2013 г. на кмета на общината, а към настоящото дело беше приложено административно дело № 151/20013 г. по описа на Административен съд-Бургас.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ И.: Поддържам жалбата изцяло. На първо място съобразно задължението на органа, който е издател на оспорваното разрешение следва да бъде изготвен актуализиран публичен регистър както на озеленените площи, така и на трайните декоративни дървета съгласно ал. 1 на чл. 63 от ЗУТ. Предвид това задължение, моля да бъде изискана и представена заверена актуализирана извадка от водения публичен регистър ако такъв е воден, включително и за въпросната зона, в която се намира дървото, като подчертавам, че дървото не е посочено дори с минималната конкретизация, която се изисква за посочване на един дървесен вид. Посочено е родово название, а названието трябва да съдържа две латински названия. Tilia sp. в самото разрешение Tilia означава рода, а sp. означава, че е неизвестно за кое дърво се отнася и каква санитарна оценка е извършена, като би следвало именно затова да се представи конкретен регистър, където всички такива дървета се съдържат. Още повече, че въпросната територия, в която се намира дървото е паркова зона и ако има регистър в Община Бургас именно там би трябвало да има.

Второ, въз основа на чл. 63, ал. 2 от ЗУТ се извършва конкретна санитарна експертиза за състоянието на въпросното дърво, както и водените в Община Бургас предварителни регистри за това състояние съгласно разпоредбите на раздел ІІІ от Наредба № 1 за опазване на зелените площи и декоративната растителност, като съгласно разпоредбата следва да бъдат изготвени доклади и въз основа на тях се попълва всяко дърво и се изготвя такава експертиза за всяко дърво.

Моля да бъде представено оценка на щетите, свързана със задължителното оценяване на щетите съгласно Наредба № 1, която следва да бъде изготвена и да бъде разпоредено премахване на декоративно дърво още повече, че това е на територията на Приморски парк.

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Оспорвам жалбата.

По отношение на доказателствените искания: исканото извлечение от регистъра е неотносимо. Считам, че с него пряко и непосредствено не се потвърждават твърденията изложени в жалбата за незаконосъобразност на оспорения административен акт.

По отношение на второто искане за представяне на доклада: с административната преписка е представена експертизата, като в раздел ІІІ не виждам да се говори за предварителни доклади. Говори се за резултати, които се отразяват в паспортите.

По отношение обосноваването на доказателствените искания не става ясно за кое дърво е издадено оспореното разрешение за отсичане. Касае се за повторно разпореждане за отсичане. Самият жалбоподател сочи това в жалбата си, значи той е наясно за кое дърво става въпрос.

По отношение на последното доказателствено искане предоставям на преценката на съда. Не мога да кажа дали е извършена оценка на щетите. Имам предвид санитарната експертиза, която е представена на лист 28 от делото.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ И.: Както по отношение на възражението, така и по отношение на представената санитарна експертиза именно резултатите от освидетелстването се отразяват в паспортите, като раздел ІІІ за картотекиране, ако има освидетелстване следва да има и свидетелство за него. Освен отразяване в паспорта и набелязване на мерки именно това има предвид наредбата, така и ЗУТ за премахване по изключение едва след невъзможност да се извършат мерки за опазване на природата.

Относно въпросната санитарна експертиза на стр. 28 самата оценка не е съставена и не представлява санитарна експертиза първо, защото не съответства като форма и съдържание на санитарната оценка. Изводите в нея дори посочват, че е невъзможно да се направи оценка, тъй като огледа е извършен на 28.01. – т.е., в невегетативен период и при липса на конкретни данни за състоянието на дървото няма как да бъде определено неговото здравословно състояние. Също така, няма позоваване на предходни огледи, освен това в мотивите буквално са преписани мотиви от жалба на Община Бургас по предходното решение на Административен съд-Бургас – т.е., мотивите, които са записани като санитарна оценка представляват изводи, които не кореспондират с конкретен отговор. И на последно място няма как да има санитарна експертиза, която да посочи здравословно състояние. Няма предписание за мерки санитарни, които са извършени.

 

Съдът във връзка с направените доказателствени искания от жалбоподателя намери, че една част от тях са неотносими към установяване предмета на спора, а именно фактът дали се води регистър по чл. 63, ал. 1 от ЗУТ, което излиза извън предмета на доказване по настоящото дело. За съда не е трудно да установи за кое дърво се касае спорът още повече, че настоящият правен спор е висящ за втори път със същото съдържание, за което е Административен съд-Бургас вече веднъж се е произнасял по административно дело № 151/2013 г., санитарна експертиза по делото е представена, а оценка за щетите няма данни да е налице.

Предвид горното и по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИОБЩАВА представените с жалбата писмени доказателства, както и тези, изпратени от административния орган.

ПРИОБЩАВА към доказателствения материал писмените доказателства приложени по административно дело № 151/2013 г. по описа на Административен съд-Бургас.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ И.: Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът, с оглед изявлението на страните и като счете за изяснена фактическата обстановка по делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ И.: Моля да бъде уважена жалбата и да бъде отменено оспореното разрешение. Намирам, че още в хода на издаване на административния акт са допуснати множество нарушения. При издаването не се спазени административните норми на чл. 63 и подзаконовите за неговото приложение Наредба № 1 за опазване на зелените площи и декоративната растителност.

Самият съставен документ наречен санитарна експертиза липсва, както и необходимото съдържание, така и необходимата преценка изискуема по разпоредбата на чл. 63 от ЗУТ, въз основа на която следва да бъде съставена. Липсва съдържание, обстоятелства, които категорично се различават дори и с минимално необходимите знания, които би следвало да бъдат необходими да бъдат изготвени. Няма не само установяване на точния вид на един конкретен дървесен вид, година на засаждането, говори се с приблизителни данни, няма преценка на здравословното състояния, а са изложени мотиви за някакви благоустройствени мерки дори в самата експертиза. На следващо място намирам, че в хода на производството е допуснат от страна на административния орган още един порок, а именно несъобразност с целта на закона. Преследва се друга цел съгласно чл 63 от ЗУТ. Предвидена е с цел запазване на декоративната растителност. Става въпрос за зона - Приморски парк. Какво точно в една реконструкция на площадка пречи, дори не е посочено, а да не говорим, че самата зона като паркова предвижда приоритет на озеленяване, а не на строителство. Освен това са допуснати пороци за оповестяването на издавания общ административен акт, което всъщност налага незаконосъобразност.

Моля да ми бъде дадена възможност за представяне на писмени бележки.

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Считам, че при издаването на оспореното разрешение за отсичане на дърво са спазени всички административни правила, съобразен е и приложимият материален закон, поради което считам, че обжалваният акт е законосъобразен. Изложеното в жалбата за нарушение на материалния закон без да се сочат точно какви са тези нарушения не се доказва какво е нарушението на зелените площи с цитираното разрешение за отсичане. Не се сочи в какво се изразява нарушаването на здравословното състояние на околната среда с това конкретно дърво. Не е отчетено компесаторното залесяване, твърди се, че дървото се намира в най-старата част на парка. Това е субективна преценка. Ще изложа съображения в писмени бележки.

Съдът ще се произнесе с решение в законния срок.

ДАВА 10-дневен срок за представяне на писмени бележки.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 10:55 часа.

        

 

         СЕКРЕТАР:                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: