ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2013, 10.06.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      V Административен състав

На десети юни                                            две хиляди и тринадесета година

В заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Друмева

Административно дело номер 1025 по описа за 2013 година

 

На именното повикване в 16:20 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Н.Г.Ф., редовно уведомен, се явява лично. Представлява се от адвокат И., надлежно упълномощена с днес представено по делото пълномощно.

 

ОТВЕТНИКЪТ Изпълнителен директор на Изпълнителна дирекция по рибарство и аквакултури, редовно уведомен, не се явява и представлява в днешно съдебно заседание.

 

По хода на делото:

АДВОКАТ И.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, с оглед редовното призоваване на страните и заявеното в днешно съдебно заседание, намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА постъпилата от Н.Г.Ф. *** жалба против Заповед № РД-581/15.02.2013 г., издадена от Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, с която е прекратено действието на безсрочно разрешително за извършване на стопански риболов в Черно море и река Дунав № 02106988 от 13.10.2011 г., издадено на риболовен кораб с външна маркировка С3 008 и име „Сафриди”, поради това, че през 2011 г. и 2012 г. на притежателя на разрешителното не е издавано удостоверение за придобито право за установяване на ресурс от риба и други водни организми по чл. 18 от ЗРА, с искане за отмяната и.

 

АДВОКАТ И.: Поддържам жалбата и изложеното в нея.

Бих искала да наведа още две основания за незаконосъобразност на издадената заповед. На първо място, твърдя, че при издаване на заповедта е нарушен чл. 26, ал. 1 от АПК, като доверителят ми не е бил уведомен за започналото административно производство и съответно е бил лишен от възможността да вземе участие в него и да направи възражения. Това от своя страна е довело да нарушение на чл. 35 от АПК, тъй като административният орган не е изяснил всички факти и обстоятелства от значение за случая и по-конкретно това, че през 2012 г. лодката на доверителя ми е била в ремонт, поради това, че още в началото на същата година вследствие на буря е била потопена. Тези факти административният орган щеше да ги установи, ако беше уведомил доверителя ми.

Водим един свидетел, който моля да допуснете до разпит за установяване на обстоятелството, че през 2012 г. и до настоящия момент лодката все още не е пусната на вода. Със същата не може да се риболува, тя е в ремонт. Със свидетелските показания искам да установя, че лодката е в ремонт.

 

СЪДЪТ по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени с жалбата до съда и тези, представени като административна преписка от ответника по издаване на оспорения акт.

ДОПУСКА свидетелски показания при режим на довеждане от жалбоподателя за доказване на посочените от адвокат И. факти и обстоятелства.

 

В залата бе въведен свидетелят Г. Д. П..

СЪДЪТ снема самоличността на свидетеля, както следва:

Г. Д. П. – 58 години, български гражданин, неосъждан, със средно образование, семеен, с постоянен адрес: гр.***, без родство със страните. Предупреден за наказателната отговорност, която носи по чл. 290 от НК за лъжесвидетелстване. Обещава да говори истината.

СВИДЕТЕЛЯТ П.: Аз съм рибар. Ние с жалбоподателя сме рибари по неволя. Ходим за риба. Аз имам лодки. Лодките ни са една до друга и като съграждани си помагаме и за хубаво и за лошо.

АДВОКАТ И.:  Участвали ли сте в ремонт на лодката на доверителя ми?

СВИДЕТЕЛЯТ П.: Ние си помагаме и понеже двигателите на лодките са стари процедурата е много сложна за смяна. Конкретно участвал съм в ремонта до колкото мога.

АДВОКАТ И.: Кога се случи това и по какъв повод?

СВИДЕТЕЛЯТ П.: Поводът е голяма буря през м.февруари 2012 г. Ниски температури, лодката се обледява и през нощта натрупаният лед натежава и я потапя в морето. Три дена лошо време, бури и много ниски температури, силен вятър и неговата лодката на третия ден я изкарахме от  морето с кран.

АДВОКАТ И.: По-нататък наясно ли сте защо се наложи ремонт?

СВИДЕТЕЛЯТ П.: След като потъна, всички части потънаха във водата, кабината се разби. Таблото за следене налягането на масло и за зареждане на акумулатора, динамото всичко се напълни с вода. Двигателят се напълни със солена вода и се наложи да се извади. Наложи се да се извадят динамо, стартер, горивна помпа, да се почисти да се даде на майстор и да се отремонтира всичко това.

АДВОКАТ И.: Да разбираме ли, че Вие сте участвали в целия този процес?

СВИДЕТЕЛЯТ П.: Да, участвал съм като съгражданин и приятел.

АДВОКАТ И.:  Колко време продължи този ремонт?

СВИДЕТЕЛЯТ П.: Той все още продължава. Продължи дълго, защото той е безработен, няма средства. За смяна на един двигател се искат големи процедури и ние нямаме възможност. Двигателите са стари и с приятели рибари търсим части, за да окомплектоваме самия двигател.

АДВОКАТ И.:  Лодката на брега ли е?

СВИДЕТЕЛЯТ П.: Лодката е на брега.

АДВОКАТ И.:  С нея можеше ли са се ловува миналата  година?

СВИДЕТЕЛЯТ П.: Не можеше, защото няма двигател.

АДВОКАТ И.:  Казахте, че лодките са Ви една до друга. С каква регистрация е Вашата лодка?

СВИДЕТЕЛЯТ П.: Моята лодка е с регистрация СЗ 620 АН-ДИ. Неговата е с регистрация СЗ 008.

АДВОКАТ И.:  Нямам други въпроси към свидетеля П..

 

Поради изчерпване на въпросите, съдът освободи свидетеля П. и той напусна залата.

АДВОКАТ И.:  Прилагам за сведение на съда извлечение от сайта на Националния институт по метрология и хидрология за времето в периода 6-9.02.2012 г. по Българското черноморско крайбрежие. Прилагам и 2 броя снимки за сведение на съда.

Други доказателства няма да соча.

 

С оглед заявеното по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЛАГА по делото за сведение представените от адвокат И. извлечение от сайта на Националния институт по метрология и хидрология за времето в периода 6-9.02.2012 г. по Българското черноморско крайбрежие и 2 броя снимки.

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

АДВОКАТ И.: Моля да постановите решение, с което да отмените изцяло обжалваната от нас заповед. Считаме, че административният орган не е събрал данни за наличието или липсата на предпоставките, регламентирани в чл. 18в, ал. 4 от Закона за рибарството и аквакултурите, каквото е неговото задължение в административното производство. Ако беше извършил надлежна проверка на фактите и обстоятелствата, той щеше да установи, че за 2012 г. доверителят ми е ремонтирал лодката си. Същата е била в ремонт, поради която причина същият не е заплатил такса за 2012 г. и което е пречка за отнемане на разрешителното му.

Моля да отмените заповедта.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе със съдебен акт в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 16:35 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                           СЪДИЯ: