ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 18.06.                                                                          град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,           ХХ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На  осемнадесети юни                                    две хиляди и осемнадесета  година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО Х.

 

Секретар: Ирина Ламбова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Х.

Административно дело номер 1024 по описа за 2018 година

На именното повикване в 15:05 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Р.В.Г., редовно уведомена, се явява лично. 

 

ОТВЕТНИКЪТ ЗАМЕСТНИК КМЕТ ПО „СТРОИТЕЛСТВО, ИВЕСТИЦИИ И РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ“ НА ОБЩИНА БУРГАС, редовно уведомен, изпраща за представител ю.к.Т., надлежно упълномощена, с представено пълномощно по делото.

Не се явява свидетеля Г.П.Г..Призовката на същия е върната в цялост, с отбелязване, че съпругата му отказва да я получи.

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА Г.: Моля производството да бъде спряно, докато се произнесе софийския съд за правната помощ.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Да се даде ход на делото.

 

По хода на делото съдът, след като констатира, че не са налице процесуални пречки

 

   О П Р Е Д Е Л И:

 

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Съдът докладва, че по делото с входящ № 6695/14.06.2018 година е постъпила молба от жалбоподателката Р.В.Г., с която същата заявява, че не желае разпита на свидетеля Г.П.Г..

ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА Г.: Поддържам молбата, защото сме в лоши отношения.Този господин е брат на мъжа ми, който е починал и сме в лоши отношения и той самия не желае да бъде разпитван по настоящето дело. Това го знам лично от него.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Поддържам искането за разпит на свидетеля Г.П.Г..

ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА Г.: Представям писмена молба с искане да бъде допуснат при режим на довеждане едни свидетел, който да даде показания за посочените факти и обстоятелства, описани в молбата. Моля и да ми бъде издадено съдебно удостоверение, въз основа на което да се снабдя с друго от община Бургас, относно търпимост на сградата и моля да бъде допусната съдебно-техническа експертиза, която да отговори на поставените  в молбата въпроси. Отделно от това представям и моля да бъдат приети като доказателство по делото следните писмени документи: Данъчна декларация по чл.61н от ЗМДТ за облагане с патентен данък – 2 броя; декларация за регистрация на самосигуряващо се лице; нотариален акт за собственост; декларация от Т.С.К.; скица; удостоверение за  липса на задължения; удостоверение по фирмено дело 5047/1991г., решение на БОС  по гр.дело 5047/1991г.; заявление за гражданска услуга,фактура №0000030542 от 30.09.1997г.; фактура № 0000019036/20.011997г.;  молба- декларация от Я.П.Г.; подадено заявление за регистрация до ТД  на НАП Бургас, заповед № 18-2254/30.03.2017г. на АГКК, договор за доброволна делба и удостоверение от община Бургас ТД Възраждане.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: По отношение на доказателствените искания възразявам, да бъде допуснат свидетел при режим на довеждане, тъй като не е ясно какво ще  се установява с неговия разпит.

ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА Г.: По време на разделянето  обекта беше построенл. Имаме нотариален акт, защо общината твърди, че е незаконно.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Не е ясно кой е свидетеля,  живее ли там. По отношение на искането за съдебно-техническа експертиза също се противопоставям, тъй като по отношение на въпросите, които са поставени те вече са били изследвани по адм.дело №390/2017 година и вещото лице е отговорило. На въпроса дали обекта е търпим не следва да отговаря вещото лице. На последния въпрос също е отговаряно. По отношение на другите документи моля, да взема отношение в писмено становище.

Съдът намира, че следва да бъде дадена възможност на процесуалния представител на ответната страна да са запознае подробно с направеното доказателствено искане за допускане на СТЕ, като ако има допълнителни въпроси към вещото лице следва да ги представи по делото в писмен вид в 5 дневен срок от днес.

Съдът намира за основателно искането на жалбоподателя да бъде разпитан при режим на довеждане свидетел, който с показанията да даде яснота по въпроса коя година е построена процесната сграда, както и други обстоятелства в тази връзка.

Съдът намира за основателно искането за издаване на съдебно удостоверение въз основа,  на което  жалбоподателя да се снабди с друго такова от община Бургас относно търпимостта на процесната сграда.

 Съдът намира за основателно и искането за назначаване на СТЕ, която да отговори на поставените от жалбоподателя въпроси в писмен вид, в молбата представена в днешното съдебно заседание.

Съдът намира, че представените писмени документи имат отношение към предмета на разглеждане на делото, като доказателственото им значение ще бъде преценено съобразно другите факти и обстоятелства, установени по делото.

Предвид изложеното, съдът

                                      О П Р Е Д Е Л И:

ДОПУСКА до разпита при режим на довеждане едни свидетел, който да даде показания относно обстоятелствата,  посочени в молбата от жалбоподателката Р.Г., представена в днешното съдебно заседание.

ДА СЕ ИЗДАДЕ съдебно удостоверение на жалбоподателката,  въз основа на което да се снабди с друго такова от Община Бургас, след заплащане на дължимата държавна такса.

ДОПУСКА и ВЪЗЛАГА съдебно-техническа експертиза (СТЕ), която да даде заключение по поставените с писмената молба въпроси, представената от жалбоподателката в днешното съдебно заседание.

НАЗНАЧАВА за вещо лице инж. З.Ч.А., която след запознаване с материалите  по делото и посещение на място, да отговори на поставените въпроси.

Определя депозит в размер на 400.00 (четиристотин) лева, вносими от жалбоподателката в 7 дневен срок от днес.

След внасянето на депозита делото да бъде представено на вещото лице за изготвяне на заключението по назначената експертиза.

Определя 5 дневен срок за ответната страна, в който да посочи дали има допълнителни въпроси към вещото лице и ако има такива да внесе първоначален депозит в размер на 200.00  лева в посочения срок.

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представените в днешното съдебно заседание писмени документи, представени от жалбоподателката Г., както следва: Данъчна декларация по чл.61н от ЗМДТ за облагане с патентен данък – 2 броя; декларация за регистрация на сaмоосигуряващо се лице от 15.04.2008г.; нотариален акт за собственост върху недвижим имот, придобит по наследство и делба №190,том ХVІІІ, дело №11013/97г. на нотариус при БРС; декларация от Т.С.К. от 08.07.1987г.; скица, удостоверение за  липса на задължения с изх.№ 0200016181/17.7.2007г.; удостоверение по фирмено дело №5047/1991г., решение на БОС  по гр.дело 5047/1991г.;заявление за гражданска услуга; фактура №0000030542 от 30.09.1997г.; фактура № 0000019036/20.011997г.;  молба- декларация от Я.П.Г.; подадено заявление за регистрация до ТД  на НАП Бургас; заповед № 18-2254/30.03.2017г. на АГКК; договор за доброволна делба и удостоверение от община Бургас ТД Възраждане.

Съдът намира, че искането на жалбоподателката за спиране на настоящето производство е неоснователно,  поради което

О П Р Е Д Е Л И:

НЕ УВАЖАВА искането на жалбоподателката за спиране на настоящето производство.

Съдът намира, че делото не е изяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 16.07.2018 г. от 11:45 часа,  за която дата и час страните се считат редовно уведомени.

Вещото лице да бъде уведомено след заплащане на определения депозит.

Да се призове свидетеля Г.П.Г. като изрично му се укаже, че при неявяване ще му бъде наложена глоба.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15:45 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: