ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 16.07.                                                                         град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,           ХХ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На шестнадесети юли                                      две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО Х.

 

 

Секретар: Ирина Ламбова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Х.

Административно дело номер 1024 по описа за 2018година

На именното повикване в 11:45 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Р.В.Г., редовно уведомен, се явява лично и с адв.П., назначена по делото за служебен защитник. 

ОТВЕТНИКЪТ ЗАМЕСТНИК КМЕТ ПО „СТРОИТЕЛСТВО, ИВЕСТИЦИИ И РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ“ НА ОБЩИНА БУРГАС, редовно уведомен, изпраща за представител ю.к.Х., надлежно упълномощена, с представено пълномощно по делото.

Явява свидетеля Г.П.Г..

 

 Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

АДВ.П.: Да се даде ход на делото.

ЮРИСКОНСУЛТ Х.: Да се даде ход на делото.

 

По хода на делото съдът, след като констатира, че не са налице процесуални пречки

 

   О П Р Е Д Е Л И:

 

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

          Съдът снема самоличност на свидетеля, както следва:

Г.П.Г.: ЕГН**********,българин,български граждани,с основно образование.Без родство със страните по делото.

Предупреден  за наказателната отговорност по чл.290 от НК.

Обещава да говори истината.

ВЪПРОС НА АДВ Х.: Призован сте за свидетел на адрес: град Бургас, ж.к.****, ул.“****“ №*. Там ли живеете?

СВИДЕТЕЛЯТ Г.: Там живея от 1968 година.

Ю.К.Х.: Моля, да предявим на свидетеля схемата на вещото лице А., приложена към заключението по предходното разглеждане на делото.

Съдът ПРЕДЯВИ на свидетеля Г. схемата, която се съдържа към заключеинето на вещото лице З.Ч.А., изготвена в предходното дело- адм.дело № 390/2017 година по описа на Административен съд град Бургас.

ВЪПРОС НА Ю.К.Х.: Това ли е процесната постройка, която се обжалва и кога е построена горе- долу?

На свидетеля  Г. беше посочена постройката в схема, находяща се на лист №134 от кориците на адм.дело №390/2017 година по описа на Административен съд град Бургас. 

СВИДЕТЕЛЯТ Г.: Не помня кога е построена. Тя правеше много работи. Аз мисля, че през 1994 година започна да се строи постройката, за която ме питате.  Жалбоподателката  няма нищо общо със строежа. Брат ми построи тази постройка,  това беше гараж от ламарини, после стана масивна- кафе, фурна и сега има два павилиона.Това нещо го построи брат ми и с нейна помощ. Мисля, че строежа е през 1994 година, не мога да кажа точно не съм сигурен на сто процента. От гараж стана на кафе.

ВЪПРОС НА АДВ.П.: Вие казахте, че сградата е била кафе. Коя година е започнала да функционира като кафе?

СВИДЕТЕЛЯТ Г.: Не мога да кажа, има хора, които могат да кажат. Мен ме нямаше, тогава бях  на работа по Черноморието.

ВЪПРОС НА АДВ.П.: Знаете ли коя година е започнала  да функционира като фурна?

СВИДЕТЕЛЯТ Г.: Не си спомням.

ВЪПРОС НА АДВ.П.: Дали Р. е имала регистрирана  фирма, с която работи?

СВИДЕТЕЛЯТ Г.: Не мога да кажа, аз с нейните неща не се занимавам.

СТРАНИТЕ: Нямаме повече въпроси към свидетеля.

Съдът освободи от съдебната зала свидетеля Г.Г..

АДВ.П.: В предходното съдебно заседание ни беше допуснат разпит на свидетел, но не водим свидетелката, защото се е разболяла. По данни на доверителката ми свидетелката се е разболяла и не може да дойде Моля да ни се даде възможност за следващото съдебно заседание.

Ю.К.Х.: Може ли да кажете кой е свидетеля и какво ще се установява с неговия разпит.

АДВ.П.: В предходното съдебно заседание е записано „при  режим на довеждане“.

Ю.К.Х.: Какво ще се установява?

ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА Г.: Да се установи, че към 1992 година вече е работило като кафе.

АДВ.П.: Тъй като за издаване на удостоверение за търпимост е необходимо да се снабдим с още едно съдебно удостоверение,  от което да е видно дали постройката, предмет на настоящето производство е част от сглада с идентификатор 07079.650.88.6, която е нанесена в скицата от кадастъра. Моля да ни разрешите издаването на таково съдебно удостоверение, което да послужи пред кадастъра. Подготвили сме молба и проект за съдебно удостоверение  и представям скиците, които сме получили както и входящия номер за издаването. Моля за следващото съдебно заседание доверителката ми да бъде освободена от такси и разноски за вещо лице и съответно да бъде определено вещото лице. Представяме  декларация за издаване на удостоверение за търпимост, нотариално заверена.

Ю.К.Х.: Предоставям на съда.

Съдът намира за относими към предмета за разглеждане представената  декларация и скици от процесуалния представител на жалбоподателя, поради което

                                      О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представената декларация  относно издаване на удостоверение за търпимост на строеж на основание Параграф 16, ал.1 иал. 2 от ПР на ЗУТ и параграф 127, ал.1 от ПЗР на ЗИД на ЗУТ, както и два броя скици.

Съдът намира за основателно и искането за издаване на съдебно удостоверение, поради което ДОПУСКА издаването на същото, с което да се снабди с друго такова от Агенцията по кадастър, съгласно текста на проекто-удостоверението, представено в днешното съдебно заседание.

Същото да бъде издадено след внасяне на дължимата държавна такса за неговото издаване.

Съдът установи, че с определение на съда, постановено в открито съдебно заседание, проведено на 18.06.2018 година е допусната съдебно-техническа експертиза по искане на жалбоподателя с постнавени към вещото лице въпроси в писмен вид.

Към датата на провеждане на заседанието на 18.06.2018 година материалите по делото не са била на разположение на съда, тъй като същото  се е намирало във ВАС, във връзка с разглеждането на частна жалба на Р.Г. срещу определение №947/27.04.2018 година на Адм.С-Бургас.

Делото е постъпило обратно на 09.07 2018 година.

Съдът след като  разгледа отново направеното искане за допускане на СТЕ и формулираните с него въпроси и съдържащите се в делото материали намира за установено следното:

В рамките на съдебното производство по административно дело №390/2017 година е била възложена и изотвена СТЕ, заключението на която  е прието по делото.

В решение №5012/18.04.2018 г. по адм.дело 1049/2018г. на ВАС, с което е отменено решение №1562/11.10.2017 година, постановено по адм.дело №390/2017г.по описа на Адм С-Бургас и делото е върнато за ново разглеждане е посочено, че според вещото лице, изготвило СТЕ не е възможно да бъде установена годината на построяване на процесната сграда. Част от въпросите на жалбоподателя към вещото лице по допуснатата в настоящето производство СТЕ се отнасят до това вещото лице да установи в кой период е извършен строежа, с оглед преценката му за „търпимост“. Има и въпрос към вещото лице  дали са издадени строителни книжа за процесния строеж, на който въпрос вече е отговорено със заключението на изготвената в предходното дело СТЕ.

Сред указанията дадени от касационната инстанция в решение №5102/18.04.2018 година по адм дело №1049/2018 година на ВАС липсва такова за допускане и възлагане на допълнителна или повторна СТЕ. Делото  е върнато за ново разглеждане от друг състав на съда с указания да бъдат установени и изяснени правно релевантните факти, относими към приложението на параграф 16 от ПР на ЗУТ, в т.ч. установяване на времето на извършване на строежа.

С оглед изложеното съдът намира за неоснователно и необосновано искането на жалбоподателката за  допускане на СТЕ, която да отговори на поставените от нея въпроси, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ОТМЕНЯ протоколно определение от 18.06.2018 година за допускане и възлагане на СТЕ и за назначаване на вещото лице З.Ч.  А..

Определението е окончателно.

АДВ.П.: ВАС всъщност за това върна делото, за да ни даде възможност да докажем предпоставките на параграф 16. За нас няма друга правна възможност ние да докажем дали процесната сграда е отговаряла на изисканията за строителство към момента на изграждане или към настоящия момент оговаря на тези изисквания, освен да се ползват специалните знания на вещото лице. Ако не ни бъде дадена такава възможност моля, да прецените дали няма правна възможност да се постави допълнителна задача на първото вещо лице.

Ю.К.Х.: Нямам искания по доказателствата.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Г.: Имам решение на фирмата от 1991 година, плащала съм патент към общината за фирмата. От 1992 година съм плащала данъци на общината. Сега в момента се оказва, че това нещо не е правилно.

Ю.К.Х.: Това, че е работила като кафе, няма нищо общо със законосъобразността.

АДВ.П.: В случай, че не допуснете да ползваме знанията  вещо лице моля, да ни снабдите със съдебно удостоверение, въз основа на което да ни бъде издадено друо таково от НОИ Бургас, където се сахраняват архивите, за да бъде предоставена информация кога са плащани и плащани ли са редовно данъците във връзка с нейните дейности,  от кога е започнала да ги плаща. Ще представя допълнителна молба с това наше искане.

Съдът счита, че фактическата обстановка по делото не е изяснена,  поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА от 01.10.2018 година от 14:00 часа, за която дата и час страните се считат за уведомени.

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 12:30 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: