ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 01.10.                                                                          град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,           ХХ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На  първи октомври                                        две хиляди и осемнадесета  година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО Х.

 

Секретар: Ирина Ламбова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Х.

Административно дело номер 1024 по описа за 2018 година

 

На именното повикване в 14:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Р.В.Г., редовно уведомен, се явява лично и с адв.П., назначена по делото за служебен защитник. 

ОТВЕТНИКЪТ ЗАМЕСТНИК КМЕТ ПО „СТРОИТЕЛСТВО, ИВЕСТИЦИИ И РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ“ НА ОБЩИНА БУРГАС, редовно уведомен, изпраща за представител ю.к.Х., надлежно упълномощена, с представено пълномощно по делото.

 

 Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

АДВ.П.: Моля, да не се дава ход на делото. Моля производството по делото да бъде спряно на основание чл.229, ал.1, т.4 от ГПК. Оформила съм искането в писмен вид. Представям и два документа от които е видно, че е налице висящо административно дело №2216/2018 година по описана на Административен съд Бургас, насрочено за 23.10.2018 година, което е образувано по повод жалба на моята доверителка срещу отказ на главния експерт на „ГАТИ“ при Община Бургас да й бъде издадено удостоверение за търпимост на сградата, която е  предмет на  настоящия спор.

Считам, че същото ще има съществено значение за настоящия спор, тъй като Вие допуснахте в първото съдебно заседание  да се снабдим с такова удостоверение за търпимост. Същевременно и Върховен административен съд е дал указание да докажем тази предпоставка. Моля да приемете допълнителните доказателства, които имат значение за делото.

ЮРИСКОНСУЛТ Х.: Да се даде ход на делото.Моля да не уважавате искането на процесуалния представител да бъде спряно настоящето производство  на основание чл.229, ал.1, т.4 от ГПК вр.с чл.144 АПК, тъй като считам, че не е налице преюдициалност между двете дела. Решението по административно дело №2216/18 година считам, че няма значение за правилното решаване на настоящия спор, тъй като считам, че по настоящето дело съдът следва да се произнесе  дали процесния строеж  е търпим или не и той не обвързан от издаване на  удостоверение за търпимост от административния орган, главния архитект.Моля да не спирате настоящето дело и да се даде ход.

 

По хода на делото съдът, след като констатира, че не са налице процесуални пречки

 

   О П Р Е Д Е Л И:

 

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

          АДВ.П.: Моля да се приемат  доказателствата. Видно от които, че моята доверителка след като е регистрирала фирмата е регистрирала и дейността си. Декларирала е през 1993 година за първи път тази дейност и  същевременно всички останали доказателства са свързани с този факт. От друга страна имам друго доказателствено искане. Моля да допуснете  издаване на съдебно удостоврение, въз основа на което да се снабдим от община Бургас служба  „Местни данъци и такси“, от което да  е видно коя година точно за първи път е извършено данъчно деклариране на процесния имот, тъй като след представяне на подобно удостеверение ни отговориха, че към момента фирмата е дерегистрирана, но към един минал момент съпругът й  е извършил регистриране, но не са изпратили отговор в писмен вид, а само устно. Другото, което искам да заявя, че поддържам молбата за спиране, защото в първото съдебно заседание беше допуснато назначаване на СТЕ, за доказване на предпоставките на параграф 16 от ПЗР на ЗУТ, като в следващото съдебно заседание съдът отмени това определение за допускане. За нас единствената правна възможност освен писмените доказателства да докажем. Видно от представеното от Община Бургас писмо, което представям  единствения мотив е, че сградата предмет на настящия спор била стопанска постройка и не отговаря  на изискванията на жилищна сграда. Този мотив се опровергава от скицата, която е приложено по делото, в която пише, че още през 1997г. е имало виза за проектиране на същата стопанска постройка в жилищна. Окончателното решение е преюдициално за настоящия спор.

Ю.К.Х.: Не възразявам да се приемат доказателствата.

АДВ.П.: Целта е следната. Когато тя започва да работи и е регистрирана  започва да си плаща данъците.

Съдът намира, че представените в днешното съдебно заседание писмени документи са допустими и относими към предмета на спора, поради което

                                      О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото писмените доказателства, а именно:  регистрационен формуляр № 039053, разрешително за мощност №53/20.01.1997г, разрешително за въвеждане на обект в експлоатация №813, разрешително №48/28.01.1992 г. справка за фирма- два броя.

Съдът намира направеното искане от процесуалния представителна жалбоподателя за спиране на настоящето производство за неснователно, тъй като изложените от нея съображения не обосновават извода, че  изхода на административно дело №2216/18 година по описа на Административен съд Бургас ще има значение за  правилното решаване на настоящия спор,  поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ОТКАЗВА да уважи искането за спиране.

АДВ.П.: Входирхме удостоверение в НОИ, от там го препаратиха в НАП и от НАП отговориха, че ще изпратят писмен отговор, но усто ни го казаха. Жената ни направи справка, от която се установи, че нейния покоен съпруг е дерегистрирал тази сграда, но те имали в архива данни, кога точно е бил регистриран имота. Да се види точно, коя година е станало и дали отговаря на предпоставките на параграф 16, сградата като имот пред 1998 година. Нашата цел е да преверим кога е данъчно регистрирана постройката, от кой момент е възникнало задължение да плащаме местни данъци и такси. Моля да се издаде исканото съдебно удостоверение.

ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА Г.: По повод  на удостоверението за търпимост, ние бяхме при гл.архитект,  той каза, че ще даде документа, ако поискаме удостоверение от кадастъра.

Ю.К.Х.: Предоставям на съда.

Съдът намира за основателно искането на процесуалния представител на жалбоподателя за издаване на съдебно удостоверение, въз основа на което същият да се снабди от Общинска администрация Бургас с друго такова, от което да е видно кога процесната сграда е била регистрирана  като недвижим имот по отношение на който следва се плащат данъци и такси.

Воден от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ДОПУСКА издаване на съдебното удостоверение след заплащане на дъравна такса.

Съдът намира, че делото не е изяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 22.10.2018 година от 13:30 часа, за която дата страните се считат редовно уведомени.

 

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:30 часа.

 

 

  СЕКРЕТАР:                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: