ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2018, 21.05.                                                                          град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,           ХХ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На  двадесет и първи май                              две хиляди и осемнадесета  година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО Х.

 

Секретар: Ирина Ламбова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Х.

Административно дело номер 1024 по описа за 2017 година

На именното повикване в 14:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Р.В.Г., редовно и своевременно призована, не се явява и не изпраща представител.

 

ОТВЕТНИКЪТ ЗАМЕСТНИК КМЕТ ПО „СТРОИТЕЛСТВО, ИВЕСТИЦИИ И РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ“ НА ОБЩИНА БУРГАС, редовно уведомен, изпраща за представител ю.к.Х., надлежно упълномощен, с представено пълномощно по делото в днешното съдебно заседание.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

Съдът докладва, че по делото с входящ № 5372/14.05.2018 година от жалбоподателя Р.Г. е постъпила молба, с която същата иска отлагане на делото на основание чл.139, ал.1 от АПК. Заявява,че здравословното й състояние не позволява да се яви в днешното съдебно заседание, като твърди, че здравословното й състояние е отразено в експертно решение №0610 от 059/  27.03.2018 година на УМБАЛ Бургас АД.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Х.: Да се даде ход на делото. Предоставям на преценката на съда по отношение на молбата на жалбоподателката.

 

Съдът намира, че искането за отлагане на делото е неоснователно,тъй като не са налице предпоставките, посочени в чл.139, ал.1 от АПК, при наличието, на които съдът може да отложи делото.

Видно от цитиранато в молбата експертно решение №0610 от 059/  27.03.2018 година на УМБАЛ Бургас АД  на жалбоподателекта е определена ** % трайно намалена работоспособност с водеща диагноза „****.“, като са посочени противопоказни условия за упражняване на труд: тежък физически труд, влага, запрашеност,  нервно психическо напражение.

С оглед посочената диагноза и предвид обстоятелството, че жалбоподателката би могла да полага труд с изключение на посочените в експертното решение условия, съдът намира, че спрямо нея не е налице непреодолимо препятствие да се яви в днешното съдебно заседание,  съобразно нейното здравословно състояние.

С оглед изложеното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА

На основание чл.145, ал.3 от ГПК,  във връзка с  чл.144 от АПК съдът, извърши доклад по делото, както следва:

Административното дело е образувано след постановяване на решение № 5012/18.04.2018г. по адм.дело № 1049/2018г. на ВАС за отмяна на решение № 1562/11.10.2017г., постановено по адм.дело № 390/2017г. на АдмС - Бургас, с което е ОТХВЪРЛЕНА жалбата на Р.В.Г., ЕГН **********, с адрес ***, против заповед № 166/25.01.2017 година на заместник – кмета по „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ на община Бургас, с която е наредено премахването на незаконен строеж: „Пристройка към сграда на допълващото застрояване“ с идентификатор 07079.650.88.2 по КККР на гр.Бургас, построена в поземлен имот частна общинска собственост, представляващ УПИ II-180, кв.94, по застроителен план на ж.к. „Меден рудник“, зона „Г“, гр.Бургас.

Делото е върнато за ново разглеждане от друг състав на съда с указание да бъдат установени и изяснени правно релевантните факти, относими към приложението на пар.16 от ПР на ЗУТ, в .т.ч. установяване на времето на извършване на процесния строеж.

                Указва на жалбоподателя, че носи доказателствената тежест за установяване на съществуването на наличието на хипотезите,  предвидени в чл.146 от АПК, обосноваващи незаконосъобразността на оспорения административен акт.

          Указва на ответника, че в негова тежест е да установи валидността  на оспорения административен акт, както и съществуването на фактическите и правните основания за негово издаване.

Съдът  дава възможност на страните  да изложат становищата си във връзка с доклада и дадените указания, като напомня на същите, че в случай, че претендират разноски, следва да представят списък на същите най-късно до приключване на последното заседание пред настоящата съдебна инстанция.

ЮРИСКОНСУЛТ Х.: Оспорвам жалбата. Нямам възражения по доклада. Имам искане за допускане на един свидетел, при режим на призоваване, живущ ***, а именно Г.П.Г., който да свидетелства относно времето на извършване на процесния строеж.

Съдът намира за основателно направеното искане за допускане до разпит на посочения от него свидетел предвид обстоятелствата,  които ще бъдат изяснени чрез неговите показания, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА до разпит  лицето Г.П.Г., който следва да бъде призован за следващото съдебно заседание.

Съдът в Определение  №924/24.04.2018 година е указал на страните, че следва да ангажират доказателства, относно времето на извършване на процесния строеж. В тази връзка съдът намира за необходимо да даде възможност допълнително на жалбоподателката да ангажира доказателства, относно времето на извършване на процесния строеж най-късно до следващото съдебно заседание, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА възможност на жалбоподателката да ангажира доказателства, относно времето на извършване на процесния строеж, най-късно до следващото съдебно заседание.

Съдът намира, че  делото не е изяснено от фактическа страна, поради което

                                            О П Р Е Д Е Л И:

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 18.06.2018 година от 14:30 часа, за която дата и час страните се считат редовно уведомени.

Да се призове допуснатия по делото свидетел, посочен от процесуалния представител на ответната страна, а именно: Г.П.Г., с адрес ***.

 

Протоколът написан в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:15 часа.

 

СЕКРЕТАР:                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: