ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 31.05.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На тридесет и първи май                       две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                    

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 1024 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 10.00 часа се явиха:

 

За жалбоподателя „ПОБЕДА“ АД не се явява представител, редовно уведомен.

Жалбоподателите Д.Г.Б., К.С.Р., К.А.А. и Н.М.К. не се явяват и не изпращат представител, редовно уведомени.

За ответника Комисия за защита от дискриминация не се явява представител, редовно уведомен.

За заинтересованата страна „Слънчев бряг“ АД се явява юрисконсулт С.Д., надлежно упълномощена.

За заинтересованите страни Министерство на икономиката и енергетиката, Министерство на регионалното развитие и благоустройството и Министерство на туризма не се явяват представители, редовно уведомени.

Заинтересованата страна С.П.Д. не се явява, редовно уведомен.

 

СЪДЪТ докладва постъпила по делото молба от жалбоподателите „Победа“ АД, Д.Б., К.Р., К.А. и Н.К. с искане да не се дава ход на делото в днешното съдебно заседание, поради заболяване на пълномощника. Към молбата е приложен болничен лист.

СЪДЪТ докладва постъпила по делото молба от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, с която е заявено становище по същество.

 

Юрисконсулт ДИМИТРОВА: По хода на делото предоставям на съда.

 

СЪДЪТ счита, че е налице процесуална пречка за даване ход на делото в днешното съдебно заседание, поради следното:

С определение № 710/25.04.2017 г. са конституирани страните по делото, в т.ч. изпълнителния директор на „Слънчев бряг“ АД З.Т.Д., като заинтересована страна. Съдът констатира, че същият не е вписан в списъка на лицата за призоваване, респ. не е уведомен за датата и часа на съдебното заседание. Ето защо, с оглед осигуряване възможност да упражни процесуалните си права, ход на делото не следва да се дава и същото следва да се отложи за друга дата. Мотивиран от горното съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ДАВА ХОД на делото.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 14.06.2017 от 10.20, за които дата и час да се призове заинтересованата страна З.Т.Д..

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.09 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: