ПРОТОКОЛ

 

Година 2015, 29.09.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На двадесет и девети септември                две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 1024 по описа за 2014година.

 

На именното повикване в 10:45 часа се явиха:

 

Жалбоподателят Г.Р.Б., редовно призована, не се явява и не се представлява.

Същата е депозирала молба, изпратена по факса, с която иска да не бъде даден ход на делото и същото да бъде отложено за друга дата. Представила е медицински документи, от които се удостоверява, че за периода от 28.09.2015г. до 03.10.2015г. се нуждае от домашно лечение. Измежду документите няма болничен лист, но с оглед възрастта на жалбоподателката следва да се предположи, че тя няма сключен трудов договор, а болничния лист има за основно предназначение да установи ползването на отпуск по болест и да обезпечи неговото надлежно обезщетяване. В случая е представен амбулаторен лист от 28.09.2015г. и медицинско направление, в което е указана нуждата от въпросното домашно лечение.

За ответника кмет на Община Приморско, редовно призован няма представител.

 

Съдът счита, че са налице предпоставките визирани в чл.139, ал.1 от АПК за отлагане на делото, тъй като жалбоподателката, която няма пълномощник, е представила доказателства за възникнало за нея внезапно препятствие, което не може да отстрани.

По изложените съображения, съдът

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

НЕ ДАВА ХОД на делото.

ОТЛАГА същото и го НАСРОЧВА за 24.11.2015г. от 11.40ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани.

УКАЗВА на жалбоподателката, че следва до следващото съдебно заседание да организира защитата си и да не препятства развитието на процеса с други внезапни, но краткотрайни заболявания.

С оглед многократно заявеното искане на жалбоподателката за конституиране на заинтересовани страни по делото съдът изрично и мотивирано ще се произнесе в първото редовно съдебно заседание, като посочва на жалбоподателката, че при административни актове, с които е наредено премахването на незаконен строеж страни в производството са само адресата на административния акт, на който са вменени задълженията по премахване и административния орган.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.55 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: