ПРОТОКОЛ

 

Година 2010, 11.05.                                                                                град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                        VІ-ти административен състав

На единадесети май                                            две хиляди и десета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 1024 по описа за 2009 година.

 

На именното повикване в 11.00 часа се явиха:

 

Жалбоподателят А.П.Г., редовно призован, се явява лично.

Жалбоподателите С.И.И., Д.Г.Г. и Р.Х.К., редовно призовани, не се явяват.

За всички жалбоподатели се явява представител по пълномощие адвокат Я., надлежно упълномощена, с представено по делото пълномощно.

За ответника - изпълнителен директор на АГКК гр.София, редовно призован, няма представител.

За заинтересованата страна Община Поморие, редовно призована, няма представител.

Заинтересованите страни М.П.Г., П.К.Г. и Х.К.Г., редовно призовани, не се явяват.

Явява вещото лице М.Г..

 

АДВОКАТ Я. – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Съдът ДОКЛАДВА, че на 29.04.2010г. по делото е постъпило заключение от вещото лице - в рамките на законовия седемдневен срок, поради което пристъпва към разпит, като снема самоличността му, както следва

М.Р.Г., 62г., неосъждана, без дела и родство със страните. Предупредена за наказателната отговорността по чл.291 от НК, за съзнателно даване на невярно заключение.

Обещава да даде безпристрастно заключение.

Разпитана каза:

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Г. – Представила съм експертно заключение, което поддържам.

 

ВЪПРОС на АДВОКАТ Я. – Имотът, който е означен като общински, има ли акт за общинска собственост?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Г. – Не мога да отговоря на  този въпрос.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Я. – Искам да уточня, дали имотът е в местността „Голям герен”?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Г. – Да. Местността е „Голям герен”.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Я. – В реални граници ли са възстановени имотите?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Г. – Мисля, че са в нови реални граници, възстановени, приблизително там където са били. Няма справка за стари реални граници. Солниците са използвани на времето, предполагам, че те не са в реалните граници.

ВЪПРОС на СЪДА – В скицата към заключението какво сте посочили с оранжев контур?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Г. – В оранжев контур съм посочила имот, който е посочен в стар план, като скицата е приложена по делото. Скицата е на л.58 от делото, а със зелен контур съм посочила имот с идентификатор 57491.12.387 по кадастралната карта, който е посочен в исковата молба.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Я. – Може ли да се изчисли площта на имотът посочен с оранжев контур, в тази част, където съвпадат със посочения в зеления контур?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Г. – Нарочно съм записала, че след като съм направила тази комбинирана скица, по този стар план и не съм го ползвала, е копие за да получа еднакъв мащаб с кадастралната карта и това не дава достатъчна точност за такива изчисления. При положение, че кадастралната карта е координирана с точки.

ВЪПРОС на СЪДА – Оградени ли са имотите в момента?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Г. – Не са оградени. Имотът не е мокра площ. Не е ограден. Говорим за имотът в оранжев контур. 

ВЪПРОС на СЪДА – Всъщност този план, по който сте работили намерихте ли го в общината?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Г. – Няма го в общината. Няма планове за м. „Голям герен”.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Я. – Въз основа на какво е ставало възстановяването, като не е имало предходен план?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Г. – Възложено е на фирма, която по документи за собственост, стари скици, е направила възстановяването. Възложено е на фирма, която е събирана графични документи.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Я. – Това ли е фирмата, която е направила плана?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Г. –  Това е от одобрения кадастрален план. Фирмата направила сегашния план. Това е разработка направена от тази фирма.

АДВОКАТ Я. – Нямам въпроси.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице. УТВЪРЖДАВА окончателен размер на възнаграждението в размер на 240 лв., от които 180 лв. са внесени във формата на първоначален депозит, а за останалите 60 лв. ЗАДЪЛЖАВА жалбоподателите солидарно в седемдневен срок от днес да внесат по сметка на Административен съд гр.Бургас.

Да се издаде РКО за сумата от първоначалния депозит, и следващ РКО, след внасяне на депозита.

 

АДВОКАТ Я. – Със самата заповед не са дадени скици на всеки собственик. Тази, която приложихме (в жълто), е всичко, което е налице като нотариални актове и обяснение на собствениците и е направен този проект. Имотът на всеки, приблизително по стари граници. Въз основа на това кмета е изпратил заповед дали може да се върне в реални граници или не.

Тъй като този имот, към който имаме претенции е посочен като общински, представям и моля да приемете писмена молба, с която искаме наследниците да бъдат записани като собственици в идеални части от имот 57491.12.387. Нямам други доказателствени искания.

 

Съдът намира, че следва да бъдат събрани доказателства, относно собствеността на Община Поморие по отношение на имот № 387 по кадастралната карта на гр.Поморие, тъй като заинтересованата страна е с пасивно процесуално поведение, следва да бъде задължено да представи доказателства за собственост на този имот, както да посочи в случай, че липсва акт за общинска собственост, дали претендира за имот № 387 да е общински, с оглед посоченото от административния орган в скица 25284/10.07.2009г. относно собствеността на имот с идентификатор 57491.12.387 по кадастралната карта на гр.Поморие, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ЗАДЪЛЖАВА заинтересованата страна Община Поморие, в седемдневен срок от съобщаването, да представи по делото заверено копие от Акт за общинска собственост, от който да е видно, че имот с идентификатор 57491.12.387 по кадастралната карта на гр.Поморие е собственост на Община Поморие, а в случай, че липсва съставен такъв акт да посочи претендира ли този имот да е собственост на Община Поморие.

 

Поради необходимостта от събиране на допуснати доказателствени средства, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 29.06.2010г. от 10.00 ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и да се считат за редовно призовани.

ДА се изпрати съобщение на заинтересованата страна Община Поморие.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.10 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: