Р Е Ш Е Н И Е    1038

 

Град Бургас, 25.05.2018г.

 

Административен съд – град Бургас, ХIII-ти административен състав, на десети май през две хиляди и осемнадесета година, в публично заседание, в състав :

            ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

                                                         ЧЛЕНОВЕ: 1. СТАНИМИР ХРИСТОВ

    2. РУМЕН ЙОСИФОВ

 

при секретаря Стоянка Атанасова, с участието на прокурора Христо Колев, като разгледа докладваното от съдия Друмева к.н.а.х.д. № 1023 по описа за 2018 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.63, ал.1, изр. ІІ-ро от ЗАНН, във връзка с чл.208 и сл. от АПК.

Образувано е по касационна жалба на ТД на НАП-гр.Бургас против решение № 351 от 21.03.2018г. на Районен съд-Бургас, постановено по н.а.х.д. № 434 по описа за 2018г. на БРС, с което е отменено наказателно постановление № 2579 от 29.11.2017г., издадено от заместник-директора на ТД на НАП-гр.Бургас, с което на „Ама“ ЕООД, ЕИК 102608244, със седалище и адрес на управление: гр.Бургас, ул.“Ц.Б.“ № 21, представлявано от управителя Г.Ж., за нарушение на чл.118, ал.1 от Закона за данъка добавена стойност (ЗДДС), във връзка с чл.25, ал.1, т.1 от Наредба № Н-18/13.12.2006г. на МФ за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства, е наложена имуществена санкция в размер на 1 000 лева на основание чл.185, ал.1 от ЗДДС.

Касаторът оспорва решението на районния съд като неправилно – постановено в нарушение на материалния закон, поради което моли за отмяната му и по същество за потвърждаване на наказателното постановление като законосъобразно. Счита, че в случая е доказано извършването на нарушението, административнонаказващият орган е дал точната му правна квалификация и правилно е ангажирана отговорността на дружеството на основание чл.185, ал.1 от ЗДДС. Редовно уведомен, касаторът не се представлява в съдебно заседание.

 Ответникът по касация, чрез пълномощника си, оспорва касационната жалба в съдебно заседание като неоснователна и моли съда да потвърди първоинстанционното решение като правилно и законосъобразно.

Представителят на Бургаска окръжна прокуратура намира касационната жалба за неоснователна и пледира за потвърждаване на решението на районния съд като правилно и законосъобразно.

Бургаският административен съд, като прецени допустимостта и основателността на касационната жалба по наведените в нея касационни основания, предвидени в чл.348, ал.1 от НПК, съгласно разпоредбата на чл.218, ал.1 от АПК, във връзка с чл.63, ал.1 от ЗАНН, ангажираните по делото доказателства и съобразно закона, намира за установено следното:

Касационната жалба е процесуално допустима, като подадена в срок и от надлежна страна.

Разгледана по същество, е неоснователна.

С оспореното решение районният съд е отменил обжалваното пред него наказателно постановление като незаконосъобразно и необосновано, след като е приел, че липсват данни за реално извършена продажба на 8 броя учебници на 11.10.2017г., която да не е отчетена чрез издаване на фискална касова бележка. Обосновал е извод, че административнонаказващият орган е следвало да издаде наказателното постановление след извършване на прецизна преценка и анализ на фактите в съответствие с чл.53, ал.1 от ЗАНН, но в случая това не е извършено.

Решението е правилно.

Наказателното постановление, предмет на обжалване в производството пред районния съд, е издадено въз основа на акт за установяване на административно нарушение (АУАН) № F354805/16.10.2017г., съставен от инспектор по приходите в ТД на НАП-Бургас на „Ама“ ЕООД за това, че при извършена проверка на 11.10.2017г. в стопанисвания от дружеството търговски обект – борса за учебници, е установено, че за извършена продажба на 8 бр. учебници на обща стойност 52.20 лв. не е издаден фискален бон от монтираното и въведено в експлоатация фискално устройство, а е издадена нефискална бележка от кочан „борсата за учебници“. При извадена контролна лента на електронен носител (КЛЕН) не е установено за извършената продажба издаване на фискална касова бележка. След преброяване на паричната наличност в касата е установено, че същата е с 93.35 лева по-малко от въведената във фискалното устройство. В хода на проверката са установени няколко бележки с наименование „опис на учебници”, една от които за 8 броя учебници на обща стойност 52.20 лв., с посочена в нея дата 11.10.2017г., за която контролните органи приели, че представлява нефискална бележка от кочан за извършена на 11.10.2017г. продажба на стойност 52.20 лв. В писмено обяснение на продавача е посочено, че въпросните бележки се издават за подмяна на учебниците, като в срок от месец ученикът може да върне учебника ако не му е нужен, при което се връща платената сума. Посочено е също, че за продажбите не са издадени касови бележки.

АУАН е съставен въз основа на протокол за извършена проверка сер. АА № 0263895 от 11.10.2017г., обективиращ резултатите от проверката в обекта. Дадената правна квалификация на нарушението е по чл.118, ал.1 от ЗДДС, съгласно който всяко регистрирано и нерегистрирано по този закон лице е длъжно да регистрира и отчита извършените от него доставки/продажби в търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от фискално устройство (фискален бон) или чрез издаване на касова бележка от интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност (системен бон), независимо от това дали е поискан друг данъчен документ, във връзка с чл.25, ал.1, т.1 от Наредба № Н-18/13.12.2006г. на МФ, съгласно който независимо от документирането с първичен счетоводен документ задължително се издава фискална касова бележка от ФУ или касова бележка от ИАСУТД за всяка продажба на лицата по чл.3, ал.1 - за всяко плащане с изключение на случаите, когато плащането се извършва чрез внасяне на пари в наличност по платежна сметка, кредитен превод, директен дебит, чрез наличен паричен превод или пощенски паричен превод по чл.3, ал.1.

С наказателно постановление № 2579/29.11.2017г. на „Ама“ ЕООД е наложена имуществена санкция в размер на 1 000 лева на основание чл.185, ал.1 от ЗДДС, според който на юридическо лице което не издаде документ по чл.118, ал.1 от ЗДДС се налага имуществена санкция в размер от 500 до 2000 лева.

След анализ на събраните по делото писмени и гласни доказателства, правилно районният съд е приел, че административнонаказващият орган не е доказал по несъмнен начин извършването на описаното нарушение, за което е ангажирана отговорността на дружеството. В случая, при извършената в обекта проверка не е констатирано нарушението – неиздаване на фискален бон от ЕКАФП за извършена продажба на 8 броя учебници на обща стойност 52.20 лв. на 11.10.2017г., която дата административнонаказващият орган сочи като дата на извършване на нарушението, нито реално получено плащане на тази сума. Изводите за извършено нарушение на чл.118, ал.1 от ЗДДС, вр. чл.25, ал.1, т.1 от Наредба № Н-18/13.12.2006г. на МФ, са въз основа на намерената в обекта бележка „опис на учебници“, която обаче не обективира реално извършена продажба именно на дата 11.10.2017г. В нея се съдържа опис на учебници по код и цена, и в горния десен ъгъл „11.10.2017г.“. Видно от показанията на свидетелката Б., бележките „опис на учебници“ служат при евентуална замяна/връщане на учебници и се използват единствено за улесняване дейността на търговеца, в случай че купувачът не е сигурен в издателството на учебника. На бележката се посочва цената и кодът на съответния учебник, както и датата на замяната му, до която учебникът може да се върне, а не датата, на която е извършена продажбата, респективно прието плащането. Така и в дадените писмени обяснения при проверката не се сочи, че плащането на описаните в бележката учебници е извършено на датата 11.10.2017. В този смисъл, представената бележка не може да се обвърже с фактическите твърдения на административнонаказващия орган за неиздаване на фискален бон от ФУ именно за тази извършена от дружеството продажба на 11.10.2017. Правилно съдът е отчел и факта, че установената фактическа наличност в касата е по-малка от въведената във фискалното устройство – установена е отрицателна разлика в касата от 93.35 лв., което е аргумент в подкрепа на извода, че въпросния опис не обективира данни за извършена продажба на 8 броя учебници на 11.10.2017г. Ето защо, правилно съдът е приел, че административнонаказващият орган, на когото лежи доказателствената тежест в процеса, не е ангажирал доказателства, които по категоричен начин да доказват повдигнатото административнонаказателно обвинение и е отменил като незаконосъобразно издаденото на дружеството наказателно постановление.

По изложените мотиви съдът намира касационната жалба за неоснователна. Оспореното решение на районния съд следва да бъде оставено в сила, тъй като не се установиха касационни основания за неговата отмяна.

Воден от горното и на основание чл.221, ал.2, предл. І-во от АПК, във връзка с чл.63, ал.1, изр. ІІ-ро от ЗАНН, Административен съд – град Бургас, ХIII – ти административен състав,

 

Р Е Ш И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 351 от 21.03.2018г. на Районен съд-Бургас, постановено по н.а.х.д. № 434 по описа за 2018г. на Районен съд-Бургас.

Решението е окончателно.

 

 

                                    

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

 

 

 

 

          ЧЛЕНОВЕ:     1./     

 

 

 

                                      2./