ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 07.11.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На седми ноември                                  две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 1023 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 11:56 часа се явиха:

 

Жалбоподателят „Прайм пропърти БГ“ АДСИЦ, редовно призован, не изпраща законен представител. За него се явява представител по пълномощие адвокат С., надлежно упълномощен, с представено пълномощно.

За ответника главен архитект на Община Царево, редовно призован, няма представител.

Заинтересованата страна „Витатур инвест“ АД, редовно призован, не изпраща представител.

Явява се вещото лице арх.В.Д..

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, УКАЗВА на пълномощника на страната, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

АДВОКАТ С.: Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Съдът е призовал вещото лице, тъй като изготвената експертиза е назначена при предходното разглеждане на делото и вещото лице е било изслушано от друг състав на съда.

 

Съдът пристъпва към изслушване на вещото лице арх.В.Д., със снета самоличност при предходното разглеждане на делото.

Предупредена за наказателната отговорност, която носи по чл.291 от НК, за съзнателно даване на невярно заключение.

Обещава да даде безпристрастно заключение.

 

ВЪПРОС на СЪДА: Въпросите са по основното заключение .

Първи въпрос - В експертизата сте посочили, че трайното предназначение на имота е урбанизирано. Този факт от къде го извлякохте?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д.: При изпълнение на задачите, поставени в съдебно заседание, извърших проверка на документацията в Община Царево, където разгледах преписката, свързана с предмета на делото. Там на място разгледах Подробния устройствен план (ПУП), с който е процедирано смяна статута на земята и установяване начина на застрояване и устройствените показатели за курортни. Преписката беше комплектована и с необходимите документи, които се процедират, вкл. и от служба „Земеделие“.

Изводът ми е от това, че имотът е УПИ.

ВЪПРОС на СЪДА: Имотът намира ли се в населено място или в някакво селищно образувание?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д.: Имотът е извън населено място и не е в селищно образувание.

ВЪПРОС на СЪДА – По отговора на втори въпрос. За да отговорите на въпрос 2, запознахте ли се с някакви други данни, извън становището на РИОСВ от 2012, извършили ли сте някъде проверка?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д.: Използвала съм само данните от РИОСВ. Аз съм се запознала със специализираните карти на АГКК, но на по-късен етап.

Тези карти бяха публикувани на сайт, после бяха свалени. Имаше коментар дали са одобрени по съответния ред и не съм се запознала с тях. Това е към периода, в който съм правила проверките.

ВЪПРОС на СЪДА: В РИОСВ ходихте ли? Някакви данни търсила ли сте от там?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д.: Не съм ходила, защото цялата документация е качена на сайта им и е достъпна. Има сайт за Натура 2000, където са упоменати всички територии и могат да се правят онлайн справки. Но този извод съм го правила по становището на РИОСВ, този извод съм го правила към датата, когато е издаден доклада, а впоследствие почнаха да излизат други становища на РИОСВ за тези имоти. Аз съм вещо лице и по други дела, отначало становището е, че няма дюни, впоследствие беше възложено от министерството да се картират тези образувания и бяха публикувани на сайта на РИОСВ и доколкото съм правила проверки и разговори, те не са били официално одобрени, но не мога категорично да твърдя.

АДВОКАТ С.: Нямам въпроси към вещото лице.

 

Съдът освободи вещото лице от залата.

 

АДВОКАТ С.: На практика основанията на главния архитект да постави мълчаливия отказ е формирано по следния начин: на първо място началника на РДНСК и на второ място по писмо, като правни основания не са посочени.

В писмо изх.№ 08-00-2955/05.09.2014г. никъде не говори за специализирани карти, за дюни, за обединяване на различни карти, като в последния абзац от това указателно писмо се казва „Следва да се има предвид обстоятелството, че според проекта за изменение на специализираната карта по ЗУЧК, в района на инвестиционните намерения са установени три вида дюни, във връзка с което, предвид изискването на §25, ал.3 от ПЗР на ЗУЧК приемането на специализираните карти и регистри по чл.6, ал.7 от ЗУЧК, одобряването на инвестиционни проекти и издаване на разрешения за строеж трябва да се извършва само с писмено становище от РИОСВ Бургас“ и такова становище ние сме представили по преписката и по делото.

Впоследствие специализираната карта е одобрена след изричния отказ и като такъв той няма как да бъде разглеждан с своята доказателствена сила. Това е становище за картиране и т.н.

С оглед на тези писма преди и след това се установява, че дюни е нямало към момента на постановяването.

Няма да представям други доказателства. Изчерпали сме доказателствените си искания при предходното разглеждане на спора.

 

С оглед становището на страната и поради липса на други доказателствени искания на основание чл.149, ал.1 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, съдът

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 

ДАВА ХОД на устните състезания.

 

АДВОКАТ С.: Моля да уважите жалбата. Моля да отмените изричния отказ на главния архитект на община Царево, обективиран в писмо с рег. индекс 53-01-821 от 29.04.2015г., с което е отказана презаверката на разрешение за строеж № 293/28.12.2007г. за апартаментна хотелска сграда А1“.

Представям молба с разноските, в случай, че уважите жалбата ни, представляващи адвокатски хонорар, платени суми за експертизи и съдебно-деловодни разноски, които моля да ми бъдат присъдени.

Моля да ми предоставите срок за писмени бележки.

Моля да съобразите четири броя съдебни решения на ВАС, представени в предходното съдебно заседание по делото.

 

Съдът, на основание чл.149, ал.2, от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОБЯВЯВА устните състезания за приключили.

ДАВА възможност на процесуалния представител на жалбоподателя в 14-дневен срок от днес да представи писмено становище.

 

Съдът УВЕДОМИ страните, че ще ОБЯВИ решението си в разумен срок според чл. 6 от Европейската конвенция за защита правата на човека.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 12.19 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: