ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 30.05.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На тридесети май                                             две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 1023 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 10:28 часа се явиха:

 

Жалбоподателят Прайм пропърти БГ“ АДСИЦ, редовно призован, не изпраща законен представител. За него се явява представител по пълномощие адвокат С., надлежно упълномощен, представя пълномощно.

Ответникът – главен архитект на Община Царево, редовно призован, няма представител.

Заинтересованата страна „Корал Резидънс“ ЕООД, нередовно призован, не изпраща представител.

 

АДВОКАТ С. – Представям копие на нотариален акт № 126/28.07.2016г., по силата на който „Корал Резидънс“ ЕООД е продал всички притежавани от него идеални части от имот с планоснимачен номер 44094.22.35 на „Витатур инвест” АД.

 

Въз основа на представеното доказателство съдът счита, че заинтересованата страна „Корал резидънс“ ЕООД следва да бъде заличена, а на нейно място да бъде конституиран като заинтересована страна приобретателя „Витатур инвест“ АД.

По тези съображения, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ЗАЛИЧАВА „Корал резидънс“ ЕООД от списъка за призоваване.

КОНСТИТУИРА „Витатаур инвест“ АД като заинтересована страна по делото, която да се призове за следващото съдебно заседание.

НЕ ДАВА ход на делото, поради нередовното призоваване на заинтересованата страна „Витатаур инвест“ АД.

 

ЗАДЪЛЖАВА изпълнителния директор на АГКК София, в 14 дневен срок от съобщаването, да представи по делото заверено цветно копие на обединена специализирана карта на морските плажове и видовете дюни в частта относно мястото, където се намира имот № 44094.22.35, както и копие от специализиран регистър на обектите по чл.6, ал.4 и ал.5 от ЗУЧК към обединената специализирана карта.

ПРЕДУПРЕЖДАВА, че при неизпълнение в срок на разпореждането на съда, на изпълнителния директор на АГКК ще бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89, т.2 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК.

ДАВА възможност на всички страни, в 14-дневен срок от днес, в писмен вид да изчерпят всички свои доказателствени искания във връзка със становищата си по спора.

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 26.09.2017г. от 10.40ч., за която дата и час редовно призованите за днешното съдебно заседание страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани.

Да се призове новоконституираната страна.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.42 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: