ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 26.09.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На двадесет и шести септември             две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 1023 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 11:14 часа се явиха:

 

Жалбоподателят „Прайм пропърти БГ“ АДСИЦ, редовно призован, не изпраща законен представител. За него се явява представител по пълномощие адвокат С., надлежно упълномощен, с представено пълномощно.

За ответника главен архитект на Община Царево, редовно призован, няма представител.

Заинтересованата страна „Витатур инвест“ АД, редовно призован, не изпраща представител.

Вещото лице арх.В.Д., редовно призована, не се явява.

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, УКАЗВА на страните, на пълномощниците на страните, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

АДВОКАТ С.: Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

АДВОКАТ С.: Представям копие от протокол № 21-225/12.05.2015г., за приемане на обект „Обединени специализирани карти по чл.6, ал.4 и ал.5 от ЗУЧК за морски плаж „Лозенец „Кумкашла” (Корал), с.Лозенец; морски плаж „Къмпинг Оазис“ гр. Царево; морски плаж „Устието на река Велека“, с.Синеморец; морски плаж „Силистар“ с.Резово на територията на община Царево, област Бургас. Представям и два броя решения на ВАС по адм.д. № 13989/2016г. и адм.д. №13956/2016г., които са за сведение на съда.

 

Съдът ДОКЛАДВА, че по делото, във връзка с разпореждане на съда в предходно съдебно заседание от Агенция по геодезия, картография и кадастър са представени цветно копие на обединена специализираната карта на морските плажове и видовете дюни за морски плаж „Лозенец – Кумкашла“ и копие от специализиран регистър на обектите по чл.6, ал.4 и 5 от ЗУЧК, който е неразделна част от специализирана карта на морските плажове и видовете дюни за морски плаж „Лозенец-Кумкашла“.

 

АДВОКАТ С.: Не възразявам да бъдат приети представените от Агенцията по геодезия, картография и кадастър доказателства.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представения от жалбоподателя протокол № 21-225/12.05.2015г., за приемане на обект „Обединени специализирани карти по чл.6, ал.4 и ал.5 от ЗУЧК за морски плаж „Лозенец „Кумкашла” (Корал), с.Лозенец; морски плаж „Къмпинг Оазис“ гр. Царево; морски плаж „Устието на река Велека“, с.Синеморец; морски плаж „Силистар“ с.Резово на територията на община Царево, област Бургас, одобрен от изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър от 12.05.2015г.,

ПРИЕМА представените от АГКК писмени доказателства съгласно опис на л. 22 от делото.

 

За днешното съдебно заседание съдът разпореди да бъде призовано за разпит вещото лице, което е било назначено при предходното разглеждане на делото. Призовката е получена от вещото лице лично на 08.09.2017г. До настоящия момент по делото не са постъпили от вещото лице данни за обективни пречки, които препятстват явяването му, поради което съдът счита, че на вещото лице следва да бъде наложена глоба за неявяването му в днешното съдебно заседание, за което е надлежно призовано и не са налице обективни пречки. Мотивиран от това и на основание чл.86 вр.чл.91, ал.1 от ГПК

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НАЛАГА на вещото лице арх. В.Й.Д. глоба в размер на 50 лв. за това, че след като е редовно и надлежно призована да се яви в днешното съдебно заседание, не се явява без да посочи наличието на обективни препятстващи за явяването факти.

Вещото лице да бъде призовано за следващото съдебно заседание и да бъде предупредено, че ако не се яви и стане причина за ново отлагане на делото, съдът ще му наложи нова, по-тежка глоба.

Определението може да се обжалва в едноседмичен срок от съобщаването пред този съд и състав.

 

Поради необходимостта от събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 07.11.2017г. от 11.15ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани.

Да се призове вещото лице с призовка.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.28 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: