ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

№ 1132/04.07.2014 година, гр. Бургас

 

         Бургаският административен съд, седемнадесети състав, на четвърти юли две хиляди и четиринадесета година, в закрито заседание, в следния състав:

                                                                  Председател: Атанаска Атанасова

 

като разгледа докладваното от съдията Атанасова административно дело № 1023 по описа за 2014 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството по делото е образувано по повод постъпила жалба от Рибарско сдружение „Ропотамо“ с ЕИК 175609219, с адрес: гр. ***, против Решение № 496/25.04.2014 г. на Общински съвет- Приморско, прието на основание чл. 21, ал.1, т.10 от ЗМСМА, вр. чл. 17 от Закона за общинския дълг, относно: 1) разрешение за поемане на дългосрочен общински дълг от община Приморско чрез банков заем; 2) утвърждаване на параметри за общинския дълг; 3) утвърждаване на поименния списък на обектите, които ще се финансират с дългосрочния общински дълг.

В жалбата са изложени твърдения за взето от ОС- Приморско решение за поемане на дългосрочен инвестиционен кредит в размер от 3 000 000 лева, с цел мостово финансиране на одобрените проекти по програмата за развитие на селските райони, националния фонд, проект по трансгранично сътрудничество, изпълнение на инвестиционната програма на община Приморско и изпълнение на задължения по сключени договори. Развити са доводи за незаконосъобразност на така взетото решение, поради несъответствие на предложението за неговото приемане с императивни разпоредби на закона; липса на проведено обсъждане от местната общност; липса на пълно описание на проектите; неяснота относно правното основание за приемане на решението; несъответствие на същото с материалния закон. Изложени са подробни съображения относно правомощието на областния управител да оспори решението.

С разпореждане № 2499/13.05.2014 г. жалбата е оставена без движение и на жалбоподателя са дадени указания за отстраняване на допуснати нередовности, в т.ч. за обосноваване правния му интерес от оспорване решението на общинския съвет. В изпълнение указанията на съда, същият е депозирал молба вх. № 4268/06.06.2014 г., в която е посочил, че правният му интерес произтича от разпоредбата на чл. 14, т.1 от ЗОД- „в полза на местна общност“. С тази молба нередовностите на жалбата не са отстранени.

С право на жалба се ползват само лицата, чиято правна сфера е засегната неблагоприятно от административния акт, поради прекратяване или ограничаване на техни съществуващи субективни права, възникване на задължения или непораждане на субективни права (арг. от чл. 147, ал. 1 от АПК). Правният интерес от оспорването трябва да е пряк и непосредствен, като за обстоятелствата, от които произтича, следва да бъдат изложени твърдения в жалбата, подлежащи на доказване в съдебното производство. В случая това процесуално задължение не е изпълнено. В жалбата и в уточняващата я молба липсват твърдения за непосредствено засягане правата на жалбоподателя Рибарско сдружение „Ропотамо“ от атакуваното решение, а и изложените в тях обстоятелства не сочат негативно въздействие върху правната му сфера. Напротив, сочи се, че решението касае за поемане на общински дълг и следователно то не би могло да засегне непосредствено правата и законните интереси на жалбоподателя. Последният няма и правомощия като тези на областния управител по чл.45, ал.4 от ЗМСМА за контрол върху актовете на общинския съвет, каквито доводи подробно е развил в жалбата.

Правният интерес от оспорването е процесуална предпоставка от категорията на абсолютните и за нейното наличие съдът следи служебно. С оглед горните съображения и поради бездействието на жалбоподателя да изпълни дадените му указания, нередовната жалба следва да се остави без разглеждане на основание чл. 158, ал.3 от АПК, а производството по делото да се прекрати.

Мотивиран от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Рибарско сдружение „Ропотамо“ с ЕИК 175609219, с адрес: гр. ***, против Решение № 496/25.04.2014 г. на Общински съвет- Приморско, прието на основание чл. 21, ал.1, т.10 от ЗМСМА, вр. чл. 17 от Закона за общинския дълг, относно: 1) разрешение за поемане на дългосрочен общински дълг от община Приморско чрез банков заем; 2) утвърждаване на параметри за общинския дълг; 3) утвърждаване на поименния списък на обектите, които ще се финансират с дългосрочния общински дълг.

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1023/2014 г. по описа на Административен съд- Бургас.

Определението може да се обжалва пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщението.

 

СЪДИЯ: